Open-source software and the rationale for copyright protection of computer programs

Date
2013-03
Authors
Karjiker, Sadulla
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The rationale for the legal protection of copyright works is based on the perceived need to encourage the creation of works which are considered to be socially beneficial. By awarding authors proprietary rights in their creations, copyright law allows authors the ability to earn direct financial returns from their efforts, and, thus, copyright law provides the required incentives for authors to create copyright works. Since the early days of commercial software development, copyright protection has been extended to computer programs; thus, by providing such protection it was assumed that their production should be encouraged, and that without such protection they will not be produced to the extent required by society. Comparatively recently, we have witnessed large-scale production of open-source software, which is licensed on generous terms, giving users the right to freely use, modify and redistribute such software. By adopting such licensing terms, the authors of open-source software are unable to charge licensees a fee for permission to use their software, which is the reward which copyright assumes authors seek to create such software. This development has made it necessary to re-evaluate the rationale for copyright protection of computer programs, and determine whether the continued protection of computer programs is justifiable. This study seeks to first establish a coherent theoretical justification for copyright protection, which it is submitted should be an economic justification, rather than a moral justification. The legal analysis in this work seeks to establish whether the copyright protection of computer programs is consistent with the economic justification for copyright protection. In particular, the analysis focuses on the current scope of copyright protection, and seeks to establish whether such protection is excessive, stifling creativity and innovation, and, thus, imposing too high a social cost. It is contended that copyright doctrine has generally sought to minimise these costs, and that current scope of copyright protection of computer programs leaves enough creative room for the production of new software. Despite the fact that the effect of open-source software licences is that authors are unable to earn the direct financial rewards which copyright enables authors to earn as an incentive to create such software, their authors continue to have financial incentives to create such software. Commercial firms who invest in open-source software do so because they seek to provide financially-rewarding related services in respect of software, or because it serves to promote sales in their complementary products. Similarly, the participation of individual computer programmers is largely consistent with the standard economic theories relating to labour markets and the private provision of public goods. Individuals are principally motivated by economic motives, such as career concerns. Copyright protection gives participants the choice to opt for the direct financial rewards which its proprietary protection enables, or the more indirect financial rewards of open-source software development. It is submitted within this research that rather than undermining the rationale for copyright protection of computer programs, the development of open-source software has illustrated that copyright protection allows for the emergence of alternative business models, which may be more economically advantageous to authors.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die rasionaal agter outeursregbeskerming wat deur die reg verleen word is gebasseer op 'n behoefte om die skepping van werke wat sosiaal voordelig geag word te bevorder. Outeursreg verleen aan outeurs direkte finansiële vergoeding vir hul inspanning deur die vestiging van eiendomsreg oor hul werke. Dus, outeursreg voorsien outeurs van die nodige insentiewe om sulke werke te skep. Sedert die begindae van kommersiële sagteware ontwikkeling, is outeursregbeskerming uitgebrei om aan rekenaarprogramme sulke beskerming te bied. Deur die bied van outeursregbeskerming word daar aangeneem dat die ontwikkeling van rekenaarprogramme aangemoedig word en dat sonder die genoemde beskerming programme nie geproduseer sal word tot in 'n mate benodig deur die samelewing nie. Onlangs egter, is daar 'n grootskaalse ontwikkeling van oopbronsagteware opgemerk. Hierdie sagteware word onder ruime terme gelisensieer en gee aan gebruikers die reg om die genoemde sagteware te gebruik, te wysig en vrylik te versprei. Deur sulke terme van lisensiëring aan te neem word outeurs verhoed om vanaf lisensiehouers 'n fooi te vorder vir die toestemming om die sagteware te gebruik. Outeursreg neem aan dat hierdie vergoeding die basis vorm waarom outeurs sulke sagteware ontwikkel. Hierdie ontwikkeling maak dit nodig om die rasionaal agter outeursregbeskerming van rekenaarprogramme te her-evalueer en ook om vas te stel of die volgehoue beskerming van rekenaarprogramme regverdigbaar is. Hierdie studie poog om, eerstens, 'n samehangende teoretiese regverdiging vir outeursreg te vestig. Daar word aan die hand gedoen dat hierdie beskerming 'n ekonomiese, eerder as 'n morele regverdiging as grondslag moet hê. Die regsontleding vervat in hierdie werk poog om vas te stel of die outeursregbeskerming wat aan rekenaarprogramme verleen word in lyn is met die ekonomiese regverdiging van outeursregbeskerming. Die analise fokus in besonder op die huidige bestek van outeursregbeskerming en poog om vas te stel of sodanige beskerming oormatig is, of dit kreatiwiteit en innovasie onderdruk en derhalwe te hoë sosiale koste tot gevolg het. Daar word geargumenteer dat outeursreg in die algemeen poog om sosiale koste te verlaag en dat die huidige omvang van outeursregbeskerming van rekenaarprogramme voldoende kreatiewe ruimte vir die ontwikkeling van nuwe sagteware laat. Die effek van oopbronsagteware is dat outeurs nie in staat is om direkte finansiële vergoeding te verdien, wat as insentief gesien word vir die ontwikkeling van sagteware, nie. Ten spyte hiervan is daar steeds voldoende finansiële insentiewe om sodanige sagteware te ontwikkel. Kommersiële firmas belê in oopbronsagteware om finansiëel lonende verwante dienste ten opsigte van sagteware te voorsien. Dit kan ook dien om verkope in hul onderskeie aanvullende produkte te bevorder. Eweweens is die deelname van individuele rekenaarprogrameerders oorwegend in lyn met die standaard ekonomiese teoriëe ten opsigte van die arbeidsmark en die privaat voorsiening van openbare goedere. Individue word gemotiveer deur ekonomiese motiewe, soos byvoorbeeld oorwegings wat verband hou met hul loopbane. Outeursregbeskerming bied aan deelnemers die keuse om voordeel te trek uit die direkte finansiële vergoeding wat moontlik gemaak word deur outeursregbeskerming of uit die meer indirekte finansiële vergoeding gebied deur die ontwikkeling van oopbronsagteware. In hierdie navorsing word daar geargumenteer dat die ontwikkeling van oopbronsagteware geillustreer het dat outeursregbeskerming die onstaan van alternatiewe besigheidsmodelle toelaat wat ekonomies meer voordelig is vir outeurs in plaas daarvan dat dit die rasionaal vir die outeursregbeskerming van rekenaarprogramme ondermyn.
Description
Thesis (LLD)--Stellenbosch University, 2013.
Keywords
Copyright law -- Computer programs, Open-source software -- Law and legislation, Computer programs -- Protection, Intellectual property, Theses -- Law, Dissertations -- Law, Theses -- Mercantile law, Dissertations -- Mercantile law
Citation