The notion of creating shared value and its applicability and implications for corporate South Africa

dc.contributor.advisorAudouin, Michelleen_ZA
dc.contributor.authorKoen, Karen-Dawnen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Economic and Management Sciences. School of Public Leadership.en_ZA
dc.date.accessioned2018-02-21T08:49:25Z
dc.date.accessioned2018-04-09T11:46:21Z
dc.date.available2020-08-28T03:00:07Z
dc.date.issued2018-03
dc.descriptionThesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2018.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH SUMMARY : The overarching goal of this thesis is to explore how to enable a consistent uptake, by companies in South Africa, of shared value as a means of creating value, with a specific focus on legislative requirements as an enabler. The overarching research goal is however augmented by the following research objectives: Objective 1: Understand the current context of creating shared value. This includes understanding how it’s defined, its current voluntary implementation and whether the existing policy and legislative environment promotes its use. Objective 2: Explore the barriers associated with using legislation as an enabler to increase the uptake of shared value creation. Objective 3: Identify recommendations that relate to policy and legislation that would enable an uptake of shared value creation. Although it is acknowledged that there are several ways to embed strategy or increase the uptake of a shared value strategy, by corporate South Africa, this thesis focuses specifically on legislation, as an enabler. This thesis considers the traditional financial value creation strategies adopted by corporate South Africa, including societal and environmental impact management methodologies employed; such as Corporate Social Responsibility as well as philanthropy. The opportunities and constraints of the aforementioned value creation and impact management methodologies, are discussed and based on the constraints, a case for a shared value creation strategy is made. Thereafter, examples of national and international legislation and policies that support the implementation of shared value creation are presented. The illustrative examples provide the foundation for the research query, that legislation and policy frameworks can be used to increase the uptake of shared value creation in corporate South Africa. To meet the overall goal and the supporting research objectives, the following research methods were employed: - A literature review was undertaken to determine the existing documented information relating to shared value creation definition, implementation and existing policies and legislation that supports the notion of shared value creation; - Illustrative examples were used to reflect the way a shared value creation strategy has been implemented; and - Interviews were conducted, to determine, whether the notion of shared value creation was being implemented in corporate South Africa and whether legislation and policies could trigger an uptake of a shared value creation strategy in this sector. For the purpose of this research, a grounded theory approach to data analysis was utilised to interpret the data. The research undertaken identified several constraints in the use of legislation and policy that can hamper the uptake of shared value creation by corporate South Africa. The constraints identified pertain specifically to the way legislation is framed, the over reliance on reflecting and monitoring procedural compliance by corporates and the emphasis on meeting minimum legislative requirements, as opposed to the intent and spirit of the legislation or policy. Recommendations identified to address the constraints revolve around the inclusion of financial incentives in shared value creation legislation, as well as the inclusion of market- related performance assessment incentives, beyond compliance. The recommendations are associated with framing and drafting legislation in a specific manner; to increase the uptake of a shared value creation strategy in corporate South Africa, were presented and discussed. The recommendations aim to enhance the legislation and policy that supports the notion of creating shared value.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING : Die oorkoepelende doel van hierdie tesis is om te ondersoek hoe om die konsekwente benutting van gedeelde waarde deur maatskappye in Suid-Afrika moontlik te maak as ’n manier om waarde te skep, met ’n spesifieke fokus op wetsvereistes as ’n bemagtigende element. Die oorkoepelende navorsingsdoelstelling word egter deur die volgende navorsingsdoelwitte aangevul: Doelwit 1: Verstaan die huidige konteks om gedeelde waarde te skep. Dit sluit in om te verstaan hoe dit gedefinieer word, die huidige vrywillige implementering en of die bestaande beleid en wetgewende omgewing sy gebruik bevorder. Doelwit 2: Verken die hindernisse wat verband hou met die gebruik van wetgewing as 'n instaatsteller om die opname van gedeelde waardeskepping te verhoog Doelwit: 3: Identifiseer aanbevelings wat verband hou met beleid en wetgewing wat 'n opname van gedeelde waardeskepping moontlik maak. Hierdie tesis oorweeg die tradisionele finansiële waardeskeppingstrategieë wat deur korporatiewe Suid-Afrika gebruik word, insluitend samelewings- en omgewingsimpakbestuursmetodologieë wat aangewend word, soos korporatiewe maatskaplike verantwoordelikheid en filantropie. Die geleenthede en beperkinge van bogemelde waardeskepping- en impakbestuursmetodologieë word bespreek, en aan die hand van die beperkinge word ’n saak vir ’n strategie vir gedeeldewaardeskepping uitgemaak. Daarna word illustratiewe voorbeelde van nasionale en internasionale wetgewing en beleide wat die implementering van gedeeldewaardeskepping ondersteun, aangebied. Die gevallestudievoorbeelde verskaf die basis vir die navorsing navraag, naamlik dat wetgewing en beleidsraamwerke gebruik kan word om die benutting van gedeeldewaardeskepping in korporatiewe Suid-Afrika te verhoog. Ten einde die oorkoepelende doelstelling en die stawende navorsingsdoelwitte te bereik, is die volgende metodes gebruik: - ’n Literatuuroorsig is onderneem om die bestaande gedokumenteerde inligting ten opsigte van ’n definisie vir en implementering van gedeeldewaardeskepping te bepaal, asook bestaande beleide en wetgewing wat die idee van gedeeldewaardeskepping ondersteun; - Illustratiewe voorbeelde is gebruik om te besin oor die manier waarop ’n strategie vir gedeeldewaardeskepping geïmplementeer is; en - Onderhoude is gevoer om te bepaal of die idee van gedeeldewaardeskepping in korporatiewe Suid-Afrika geïmplementeer word, en of wetgewing en beleide kan veroorsaak dat ’n strategie vir gedeeldewaardeskepping in korporatiewe Suid-Afrika benut word. Vir die doel van hierdie navorsing is 'n gegronde teorie benadering tot data-analise gebruik om die data te interpreteer. Die navorsing wat gedoen is, het ’n aantal beperkinge in die gebruik van wetgewing en beleide op hierdie manier geïdentifiseer, wat die opname van gedeeldewaardeskepping deur korporatiewe Suid-Afrika kan benadeel. Die beperkinge wat geïdentifiseer is, het spesifiek betrekking op die manier waarop wetgewing uiteengesit is, die oormaat van vertroue op besinning oor en monitering van prosedurele nakoming deur maatskappye, en die klem op voldoening aan minimum wetsvereistes eerder as aan die bedoeling en gees van die wetgewing of beleid. Aanbevelings wat geïdentifiseer is om die beperkinge te hanteer, het gehandel oor die insluiting van aansporings in wetgewing oor waardeskepping, asook die insluiting van aansporings wat verband hou met ’n markevaluering van prestasie wat verder as nakoming strek. Uiteindelik word al die aanbevelings wat geïdentifiseer is en met die vaslegging van gedeeldewaardeskepping by hoofstroommaatskappye verband hou, verbind met die uiteensetting van wetgewing op ’n manier wat innovering fasiliteer en bevorder. Die aanbevelings word geassosieer met die opstel van wetgewing op 'n spesifieke wyse; om die opname van 'n gedeelde waarde skeppingstrategie in korporatiewe Suid-Afrika te verhoog, is aangebied en bespreek. Die aanbevelings beoog om die wetgewing en beleid te verbeter wat die idee ondersteun om gesamentlike waarde te skep.af_ZA
dc.description.versionMastersen_ZA
dc.embargo.terms2020-08-21
dc.format.extentxv, 119 pages ; illustrations, includes annexures
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/103872
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch University
dc.subjectValue -- Economic aspects -- South Africaen_ZA
dc.subjectSocial responsibility of business -- South Africaen_ZA
dc.subjectValue -- Social aspects -- South Africaen_ZA
dc.subjectUCTDen_ZA
dc.titleThe notion of creating shared value and its applicability and implications for corporate South Africaen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
koen_notion_2018.pdf
Size:
2.93 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Plain Text
Description: