Developing a performance measurement framework for the south african wine supply chain: a focus on the bulk export segment

Smit, Johan (2016-03)

Thesis (MEng)--Stellenbosch University, 2016.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The purpose of this study was to develop a performance measuring framework for the South African (SA) wine supply chain, focusing on the bulk export segment. Cellars lack supply chain knowledge, and, as a result, under-perform from a supply chain perspective. The framework will enable cellars to measure relevant processes whereby logistical performance can be improved and, in the process, advance the SA wine industry as a whole. In addition, this framework will enable cellars to benchmark quantitative supply chain data and compare it to other cellars or in future, to other countries competing in the same market. The performance measuring framework was developed using an emergent multi-phased exploratory approach. This thesis presents the exploratory approach as two distinct interactive phases, qualitative data collection to be the first approach and then quantitative. The explanatory approach was conducted in concurrent strands over a period of time that constituted a multi-phased approach. Multiple semi-structured and unstructured interviews were scheduled with cellars, freight forwarders and the department of agriculture, forestry and fisheries. In addition, projects were conducted by final year undergraduates, surveys were sent out and workshops were scheduled, each contributing to the quantitative and qualitative data comprising this thesis. For this thesis, the cellars represented 29.2 % of SA's bulk export segment and the representative freight forwarders were responsible for roughly 77.5% of SA's bulk exports. These samples were deemed sufficient in size to represent the knowledge of the segment. Findings revealed that cellars use insuficient supply chain segmentations. Their systems are not configured to record data in segments, which made it difficult to collect the required quantitative data. Moreover, cellars are generally unaware of activities occurring further down the supply chain and, as a result, freight forwarders were approached to obtain quantitative data. In spite of this complication, an ideal framework was developed using primarily qualitative data. The ideal framework includes metrics that differentiates the various cellars focusing on bulk exports from one another. In conclusion, cellars should firstly, reconfigure their systems to record data in the segments proposed by this study. This will enable cellars to calculate the metrics in a segmented manner, thereby enabling them to compare different supply chains with one another. Secondly, cellars should ascertain which of their attributes demand the most attention or improvement, or alternatively, which attribute is best aligned with their strategy. The selected attribute should be implemented first in order to provide a platform on which other attributes should be implemented to avoid making unnecessary errors again. Finally, once all attributes have been implemented correctly at each cellar, benchmarking can commence. This will enable cellars to compare processes with one another, identify gaps in their processes, improve logistical operations and advance the industry as a whole.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van hierdie studie was om 'n prestasiemeting raamwerk vir die SA wyn industrie se voorsieningsketting te ontwikkel, met die fokus op die stortmaat uitvoer segment. Kelders het 'n gebrek aan voorsieningsketting konsepte en relevante kennis, en as 'n gevolg onder presteer met 'n voorsieningsketting perspektief. Die raamwerk stel kelders in staat om relevante prosesse te meet waardeur logistieke prestasie verbeter kan word en in die proses die SA wynbedryf as 'n geheel te bevorder. Hierdie raamwerk stel die kelders in staat om kwantitatiewe data te vergelyk teen ander kelders of in die toekoms teen ander lande te vergelyk wat in die selfde mark kompeteer. Die raamwerk is ontwikkel deur gebruik te maak van 'n ontluikende multifasige ondersoekende benadering. Navorsing toon die verduidelikende benadering as twee afsonderlike interaktiewe fases, kwalitatiewe data-insameling as die eerste benadering en dan kwantitatiewe as die tweede. Die ondersoekende benadering is in gelyklopende dele oor 'n gegewe tydperk uitgeofen sodat 'n multi-gefaseerde benadering saamgestel moet word. Verskeie semi-struktuur en ongestruktureerde onderhoude is geskeduleer met kelders, expediteurs en die departement van landbou, bosbou en visserye. Daarby is finale jaar projekte uitgevoer, opnames was uitgestuur en werkswinkels was geskeduleer wat alles bygedra het tot die kwantitatiewe en kwalitatiewe data vir hierdie tesis. Vir hierdie tesis, het kelders 29,2 % verteenwoordig van die SA stortmaat uitvoer segment en die verteenwoordigende expediteurs is verantwoordelik vir ongeveer 77,5 % van die stortmaat uitvoer van SA. Die steekproef is voldoende in grootte tot die kennis van die verteenwoordigde segment. Daar is gevind dat kelders onvoldoende voorsieningsketting segmentering het. Hul stelsels is nie ingestel om data in segmente aan te teken nie en het dit dus moeilik gemaak om die kwantitatiewe data wat vereis was in te samel. Ten spyte van hierdie komplikasie, was 'n ideale raamwerk hoofsaaklik ontwikkel deur gebruik te maak van kwalitatiewe data. Die ideale raamwerk sluit metrieke in wat kelders, wat 'n fokus op stortmaat uitvoer het, van mekaar sal onderskei. Ten slotte, kelders moet eerstens hul stelsels instel om data op te neem in die form van die geselekteerde segmente vir hierdie studie. Dit sal kelders in staat stel om metrieke te bereken in 'n gesegmenteerde wyse en in die proses verskillende voorsieningskettings met mekaar kan vergelyk. Tweedens moet kelders vasstel watter attribuut meeste aandag of verbetering nodig het of wat hoofsaaklik in lyn is met hul strategie. Hierdie attribuut se metrieke moet eerste gemplementeer word en sal 'n platform skep waarme ander attribute geimplementerr kan word sonder dat onnodige foute weer gemaak word. Laastens, na al die attribute korrek gemplementeer is sal kelder hulle prosesse kan begin maatstaaf. Dit stel kelders in staat om prosesse met mekaar te vergelyk, gapings te identifiseer in hul prosesse, logistieke bedrywighede te verbeter en wat dan as gevolg die bedryf as geheel sal bevorder.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/98742
This item appears in the following collections: