Performance management of community police forums in the Western Cape: a case-based analysis

Date
2016-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH SUMMARY: Since the early 19th century, many organisations have implemented performance management because it leads to improved organisational results, as indicated in numerous articles and journals. This study reviews the application of private and public sector performance management systems to voluntary community-based organisations and community police forums (CPFs) in particular. However, limited research has been conducted on the effects performance management has on CPFs, which is in a multiple stakeholder relationship. A qualitative study was performed. The evidence of this case-based qualitative study is focused on two CPFs in the Western Cape. The study made use of the organisational inputs to construct a weighted performance index based on its compliance and execution indicators. The performance index was measured against the policeable crime categories of the corresponding periods to determine whether a high performance index translates into a decrease in crime. The analysis in this study is based on the four leadership learning-for-performance questions, which are posted to these two organisations for continued performance improvement. The study found that these questions are related to action and learning to ensure continuous performance improvement that ultimately leads to individual empowerment, institutional enhancement, and an improved organisational business process. The results support the findings of previously conducted studies, namely that managing community-based organisations strategically is more challenging due to their conflicting and multiple stakeholder relations. The research also identified an absence of measures to assess performance to determine if these two CPFs are reaching their intended objectives. This study contributes to the literature, as it is one of few studies assessing the performance management of CPFs. This paper contributes towards the body of knowledge by paving the way for additional research to guide and assist these community-based organisations to improve their performance through well-defined indicators to measure performance.
AFRIKAANS OPSOMMING: Sedert die 19de eeu het vele organisasies prestasiebestuur toegepas omdat dit, soos aangedui in verskeie artikels en joernale, ’n verbetering in die uitslae van organisasies teweeggebring het. Die navorsingsverslag het die toepassing van prestasiebestuurstelsels op private en publieke sektore ondersoek, asook die van gemeenskapsgebaseerde organsasies, en meer spesifiek gemeenskapspolisiëringsforums (GPF’s). Nieteenstaande is daar beperkte navorsing gedoen wat die uitwerking van prestasiebestuur kon bepaal op GPF’s wat in ’n vennootskap met verskeie rolspelers staan. ’n Kwalitatiewe studie is onderneem. Die bewyse van hierdie gevalle-gebaseerde kwalitatiewe studie is op twee GPF’s in die Wes-Kaap gefokus. Die studie maak gebruik van die organisasie se insette om ’n gelaaide prestasie-indeks te konstrueer gebaseer op hul nakomings- en uitvoeringsaanwysers. Die prestasie-indeks is gemeet teen die polisieërbare misdaadskategorie van die oorstemmende periodes om te bepaal of ’n hoë prestasie-indeks ’n vermindering van misdaad teweegbring. Die ontleding in hierdie studie is gebaseer op die vier leer-vir-leierskapsprestasie vrae wat gebruik is om hierdie organisasies te meet vir deurlopende verbetering in prestasie. Die studie het ook getoon dat hierdie vrae verband hou met aksie en leer om te verseker dat deurlopende verbetering in prestasie lei tot individuele bemagtiging, institusionele groei asook ’n verbetering van die organisasie se besigheidsproses. Die resultate ondersteun vorige studies se bevindinge wat getoon het dat dit meer uitdagend is om gemeenskapsgebaseerde organisasies strategies te bestuur vanweë hul teenstrydige en verskeie venootskappe met belanghebbendes. Die studie het ook gevind dat daar ’n gebrek is aan maatstawe om die prestasie van hierdie twee GPF’s te kan meet om te kan bepaal of hul voorgenome doelwitte bereik is. Hierdie studie dra by tot die akademiese literatuur vanweë beperke navorsing oor die onderwerp oor prestasiebestuur van GPF’s. Hierdie studie dra verder by tot die bestaande kennis deur die geleentheid te skep vir addisionele navorsing om gemeenskapsgebaseerde organisasies te lei en te ondersteun om hul prestasie te verbeter deur middel van deurdagte aanwysers om hul prestasie te meet.
Description
Thesis (MPA)--Stellenbosch University, 2016.
Keywords
Performance management, UCTD, Community police forums, Community policing -- South Africa -- Western Cape, Employees -- Rating of
Citation