Evaluating the implementation process of the Cornubia Housing Programme (Phase 1 A) in the eThekwini Municipality

Date
2016-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH SUMMARY: The South African democratic government has adopted various housing policies since 1994, including the Breaking New Ground policy. As part of this policy, the KwaZulu-Natal provincial government allocated R26 billion to implement the Cornubia Housing Programme in the eThekwini Metropolitan Municipality. The housing programme was aimed at integrating the provision of housing, land use, transportation and bulk municipal infrastructure investment planning in order to achieve spatial, social and economic inclusion for poor people. The purpose of this study was to evaluate the implementation process of Phase 1A of the Cornubia Housing Programme, to identify the challenges experienced and to record the corrective measures taken to ensure the successful completion of the project. A literature review was undertaken to provide an in-depth report on the existing body of knowledge on the topic of the study. The review covers the different types of housing found in South Africa; the policy cycle; and a comprehensive analysis of programme evaluation, including a philosophical perspective of evaluation as well as theoretical perspectives of programme evaluation. The literature review concludes with the requirements for the successful implementation of a housing programme. To gain an understanding of the implementation process of the Cornubia Housing Programme, a programme evaluation was conducted using a case study analysis. In-depth interviews, document reviews and programme data analyses were conducted to understand the implementation process. Since challenges were experienced during the implementation process of the housing programme, corrective measures needed to be taken to ensure the successful conclusion of the programme. The data obtained from in-depth interviews, document reviews and programme data were analysed using the programme evaluation guidelines, requirements for results indicated that the Cornubia Housing Programme had met most of the programme evaluation guidelines and requirements for the successful implementation of programmes. Nevertheless, challenges had been experienced during the implementation process, in respect of topographic and geo-technical conditions, noise pollution, industrial strike action and housing allocation issues. The eThekwini Municipality together with its project partner Tongaat Hulett took corrective actions, such as the removal of bad soil, the imposition of restrictions to noise pollution, providing consumer education, undertaking political interventions, as well as bringing a court interdict. These corrective actions resulted in the successful implementation of the housing programme.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die Suid-Afrikaanse demokratiese regering het sedert 1994 verskeie behuisingsbeleide aanvaar, onder meer die beleid “Breaking New Ground”. Ingevolge hierdie beleid het die KwaZulu-Natalse provinsiale regering R26 miljard toegeken om die Cornubia-behuisingsprogram in die metropolitaanse munisipaliteit eThekwini in werking te stel. Hierdie behuisingsprogram is daarop toegespits om die beplanning van behuisingsvoorsiening, grondgebruik sowel as infrastruktuurbelegging vir vervoer en massa- munisipale dienste te integreer ten einde ruimtelike, maatskaplike en ekonomiese insluiting vir arm mense te bewerkstellig. Die doel van hierdie studie is om die inwerkingstellingsproses van fase 1A van die Cornubia-behuisingsprogram te beoordeel, die uitdagings in die proses te identifiseer, en vas te stel watter regstellende maatreëls getref is om die suksesvolle voltooiing van die projek te verseker. ’n Literatuurstudie is onderneem om deeglik oor die bestaande kennis van die studieonderwerp verslag te doen. Dit handel oor die verskillende soorte behuising wat in Suid-Afrika aangetref word, die beleidsiklus, en ’n omvattende ontleding van programbeoordeling, met inbegrip van ’n filosofiese beskouing van beoordeling in die algemeen en teoretiese beskouings van programbeoordeling in die besonder. Die literatuurstudie sluit af met die vereistes vir die suksesvolle inwerkingstelling van ’n behuisingsprogram. Ten einde ’n begrip te vorm van die inwerkingstellingsproses van die Cornubia-behuisingsprogram is ’n programbeoordeling met behulp van ’n gevallestudieontleding onderneem. Hiervoor is diepteonderhoude gevoer, dokumente bestudeer en programdata ontleed om die inwerkingstellingsproses te verstaan. Aangesien uitdagings gedurende die inwerkingstellingsproses van die behuisingsprogram ervaar is, moes regstellende maatreëls getref word om die suksesvolle voltooiing van die program te verseker. Die data wat uit die diepteonderhoude, dokumente en programinligting bekom is, is aan die hand van die programbeoordelingsriglyne, vereistes vir suksesvolle programinwerkingstelling en die beleidsvereistes ontleed. Die resultate dui daarop dat die Cornubia-behuisingsprogram aan die meeste van die programbeoordelingsriglyne en vereistes vir suksesvolle programinwerkingstelling voldoen het. Nietemin is uitdagings gedurende die inwerkingstellingsproses ondervind, wat swak topografiese en geotegniese omstandighede, onbevredigende geraaskontoere, werkerstakings en kwessies met behuisingstoewysing ingesluit het. Die munisipaliteit eThekwini tesame met sy projekvennoot Tongaat Hulett het regstellende stappe gedoen, soos om swak grond te verwyder, geraaskontoerdesibels te beperk, verbruikers van inligting te voorsien, polities in te gryp sowel as ’n hofinterdik te verkry. Hierdie regstellende maatreëls het tot die suksesvolle inwerkingstelling van die behuisingsprogram gelei.
Description
Thesis (MPA)--Stellenbosch University, 2016.
Keywords
Cornubia Housing Programme (Phase 1 A), eThekwini Municipality -- Evaluation, Housing policy -- South Africa -- KwaZulu-Natal, UCTD
Citation