The integrated metropolitan environmental policy of the City of Cape Town : an implementation evaluation

Date
2015-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The thesis examines the implementation process of the Integrated Metropolitan Environmental Policy (IMEP) and its Environmental Agenda of the City of Cape Town (COCT), which is coordinated and implemented by the Environmental Resource Management Department (ERMD) within the COCT. A literature review is presented on the discourse of public policy and more specifically policy implementation. The literature review revealed complexities of policy implementation and how certain variables can directly affect the process of implementation. Therefore as a result of this, the different approaches and models of implementation that is discussed in the literature gives rise to a kind of consensus regarding important variables that policy makers and implementers need to consider in order to ensure that successful policy implementation is realised. The literature review indicates that the process of policy formulation and implementation does not operate in isolation and for this reason the thesis also looks at the South African legislative framework that informs and guides environmental policy. A background on the ERMD is provided, which highlights the departments role and key priorities with regards to environmental management. The research findings on IMEP show that the policy has become outdated due to the fact that it has never been updated since its inception in 2003. Data collected also show that a lack of monitoring and evaluation tools and a weak institutional positioning of the policy has not provided it with the necessary strategic direction and leadership for its implementation. What was also clear was the fact that there was no clear communication strategy or transversal working groups in place to support the implementation of the policy over time. The thesis finally provides clear recommendations for the ERMD with regards to developing a new environmental policy for the COCT. These recommendations include the following: developing new tools to implement environmental policy principles; aligning environmental policy with national, provincial and city strategic directives for environmental management and objectives; provide closer engagement with partners inside and outside the organisation; developing an appropriate M&E oversight system; developing a communication strategy for the policy; and developing policy at the strategic level. These recommendations will only add value to environmental policy if the variables that affect policy implementation are identified and adhered to in the future.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die tesis ondersoek die proses vir die implementering van die Geïntegreerde Metropolitaanse Omgewingsbeleid (GMOB) van die Stad Kaapstad en die Omgewingsagenda daarvan, wat deur die Departement vir die Bestuur van Omgewingshulpbronne in die Stad Kaapstad gekoördineer en geïmplementeer word. ‘n Literatuuroorsig met betrekking tot die diskoers van openbare beleid, en meer spesifiek die implementering van beleid, word aangebied. Die literatuuroorsig het die kompleksiteit van die implementering van beleid en hoe sekere veranderlikes die proses van implementering regstreeks kan beïnvloed, belig. As gevolg hiervan, gee die verskillende benaderings en modelle van implementering wat in die literatuur bespreek word dus aanleiding tot 'n soort konsensus oor belangrike veranderlikes wat deur beleidmakers en implementeerders oorweeg moet word om te verseker dat suksesvolle beleidsimplementering verwerklik word. Die literatuuroorsig dui daarop dat die proses van formulering en implementering van beleid nie geïsoleerd plaasvind nie; om hierdie rede word in die proefskrif gekyk na die Suid-Afrikaanse wetgewende raamwerk wat omgewingsbeleid inlig en dit begelei. Die agtergrond van die Departement vir die Bestuur van Omgewingshulpbronne wat verskaf word, beklemtoon die departement se rol en belangrike prioriteite met betrekking tot Omgewingsbestuur. Ten opsigte van GMOB het die navorsing bevind dat die beleid verouderd geraak het omdat dit glad nie sedert sy ontstaan in 2003 opgedateer is nie. Data wat ingesamel is, toon ook dat 'n gebrek aan instrumente vir monitering en evaluering en die swak institusionele posisie van die beleid dit nie van die nodige strategiese rigting en leierskap vir die implementering daarvan voorsien het nie. Wat was ook duidelik was, is dat daar geen duidelike kommunikasiestrategie of transversale werkgroepe ingestel was om die implementering van die beleid met verloop van tyd te ondersteun nie. Laastens bied die tesis duidelike aanbevelings vir die Departement vir die Bestuur van Omgewingshulpbronne met betrekking tot die ontwikkeling van 'n nuwe omgewingsbeleid vir die Stad Kaapstad. Hierdie aanbevelings sluit die volgende in: die ontwikkeling van nuwe instrumente vir die implementering van omgewingsbeleidsbeginsels; aanpassing van omgewingsbeleid by strategiese riglyne vir omgewingsbestuur en doelwitte op nasionale, provinsiale en stadsvlak; voorsiening van nader betrokkenheid by vennote binne en buite die organisasie; ontwikkeling van 'n toepaslike M & E toesigstelsel; ontwikkeling van 'n kommunikasiestrategie vir die beleid; en ontwikkeling van beleid op strategiese vlak. Hierdie aanbevelings sal egter slegs waarde tot omgewingsbeleid toevoeg as die veranderlikes wat die implementering van beleid bemoontlik in die toekoms geïdentifiseer en toegepas word.
Description
Thesis (MPA)--Stellenbosch University, 2015.
Keywords
Integrated Metropolitan Environmental Policy (IMEP), City of Cape Town, complexities of policy implementation, Environmental Resource Management Department (ERMD), Environmental policy -- South Africa -- Cape Town, Environmental management -- South Africa -- Cape Town, Sustainable development -- South Africa -- Cape Town, UCTD
Citation