Views of social work managers on the transformation management of non-profit social welfare organisations

Date
2015-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Transformation management is an essential competency that is required by social work managers for the effective transformation of non-profit social welfare organisations. Given the harsh socio-economic environment in which these organisations exist, particularly with the decline of the global economy, transformation management is critical for sustainability and survival. Moreover, the altruistic need in dealing with the decay of the moral and social fabric of society compounds the necessity for these benevolent organisations to survive. To this end, the landscape of effective social welfare service delivery in South Africa will immensely regress without their survival. In this regard, the transformation of the non-profit social welfare sector in this country has been characterised by being slow and underdeveloped. Despite the inception of democracy and the subsequent promulgation of a myriad of laws, policies and protocols, the malaise within the non-profit social welfare sector continues unabated. The burgeoning growth of social welfare dependants increases daily, crime and violence in the country is at an all time high and the levels of unemployment still escalates. What exacerbates these challenges even further is that social demands are particularly prevalent in historically disadvantaged communities throughout South Africa where poverty levels have continued to remain unchanged. The dire need to revitalise and renovate the social welfare sector by government is thus an urgency that cannot be ignored. Ultimately, it is the responsibility of the state to fulfil its social mandate of ensuring that the embedded human rights contained within the Bill of Rights and Constitution of South Africa is upheld. It is thus incumbent of this government to demonstrate the necessary political will in expediting beneficent social transformation in fulfilment of its mandated obligation. Transformation and development of the social welfare sector can no longer be seen as an ideal. Instead, it must be driven as an intentional and compelling priority by the state in order to accelerate the transformation of the ailing social welfare sector. It is within this context that the views of social work managers on transformation management of non-profit social welfare organisations become the primary focus of this investigation. A qualitative exploratory-descriptive design was chosen to explore the following objectives: to conceptualise transformation management; examine transformative management processes, dynamics and models; analyse transformative laws, policies and protocols; study transformed governance, management and operations and to empirically investigate the views of social work managers on transformation management of non-profit social welfare organisations. Research methods included conducting in-depth interviews with twenty social work managers followed by a focus group meeting with four more social work managers. Themes emerging from the data were then delineated into further sub-themes and categories providing rich contextual data which deepened insight and meaning of the topic being empirically investigated. As a result, the research findings provided evidence of the ailing social welfare sector and the compelling need for an integrated approach to be developed in accelerating the transformation of the non-profit social welfare sector. Based on these research findings, some of the core recommendations are: that the government provides the necessary leadership and political will to accelerate the transformation of the social welfare sector by reviewing pertinent funding policies, programmes and protocols; that non-profit social welfare organisations develop rigorous sustainable strategies such as the development of social entrepreneurship programmes, social media networks and websites to generate sustainable income and that a curriculum for transformation management practice be developed and included in the training of future social workers. The research confirms that transformation management is an essential competency that is required by social work managers for the effective transformation of non-profit social welfare organisations. Consequently, through the application of effective transformation management practice, the sustainability and indeed the survival of non-profit social welfare organisations in South Africa will undoubtedly improve.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Transformasiebestuur is ’n noodsaaklike bevoegdheid vir maatskaplikewerk- bestuurders om die doeltreffende transformasie van maatskaplikewelsyns- organisasies sonder winsbejag te verseker. In die lig van die strawwe sosio-ekonomiese omgewing waarin hierdie organisasies funksioneer, veral die agteruitgang van die wêreldekonomie, is transformasiebestuur deurslaggewend vir volhoubaarheid en oorlewing. Daarbenewens maak die behoefte aan altruïsme in die herstel van die morele en maatskaplike weefsel van die samelewing dit al hoe belangriker dat hierdie maatskaplike organisasies oorleef. Trouens, dit sal ’n reuse terugslag vir die Suid-Afrikaanse landskap van doeltreffende dienslewering op maatskaplikewelsynsgebied wees as dié organisasies nié sou oorleef nie. Die transformasie van die Suid-Afrikaanse maatskaplikewelsynsektor sonder winsbejag is kenmerkend stadig en onderontwikkeld. Ondanks die aanvang van demokrasie en die daaropvolgende uitvaardiging van ’n magdom wette, beleide en protokolle, duur die teruggang in die maatskaplikewelsynsektor sonder winsbejag voort. Die sterk groei in die getal afhanklikes van maatskaplike welsyn neem daagliks toe, misdaad en geweld in die land is hoër as ooit vantevore, en werkloosheidsvlakke styg steeds. Wat hierdie uitdagings verder vererger, is dat die maatskaplike nood besonder hoog is in histories benadeelde gemeenskappe deur die hele land, waar armoedevlakke onveranderd gebly het. Die ernstige behoefte dat die regering nuwe lewe in die maatskaplikewelsynsektor blaas en dit vernuwe, is dus ’n noodsaaklikheid wat nie ignoreer kan word nie. Uiteindelik is die staat verantwoordelik om sy maatskaplike mandaat uit te voer en te verseker dat die verskanste menseregte in die Handves van Regte en die Grondwet van Suid-Afrika gehandhaaf word. Ter nakoming van sy plig teenoor die samelewing, moet die regering dus die nodige politieke wil toon om maatskaplike transformasie te bespoedig. Die transformasie en ontwikkeling van die kwynende maatskaplikewelsynsektor kan nie meer as ’n ideaal beskou word nie. Die staat moet dit eerder as ’n doelbewuste en dringende prioriteit bestuur. Teen hierdie agtergrond val die hoofklem in hierdie ondersoek op maatskaplikewerk- bestuurders se sienings oor transformasiebestuur in maatskaplikewelsyns- organisasies sonder winsbejag. ’n Kwalitatiewe verkennende-beskrywende studieontwerp is gekies om transformasiebestuur te konseptualiseer; transformasie- gerigte bestuursprosesse, -dinamiek en -modelle te ondersoek; transformasiegerigte wette, beleide en protokolle te ontleed; getransformeerde beheer, bestuur en bedrywighede te bestudeer, en maatskaplikewerkbestuurders se sienings oor transformasiebestuur in maatskaplikewelsynsorganisasies sonder winsbejag em- piries te ondersoek. Navorsingsmetodes het diepgaande onderhoude met twintig maatskaplikewerk- bestuurders ingesluit, waarna ’n fokusgroep met nog vier maatskaplikewerk-bestuurders gehou is. Temas wat uit die data na vore gekom het, is daarna in verdere subtemas en kategorieë ingedeel, wat ryk kontekstuele data gebied het om insig in, en die betekenis van, die onderwerp van empiriese ondersoek te verdiep. Die navorsingsbevindinge lewer bewys van die kwynende maatskaplikewelsynsektor en die dringende behoefte aan ’n geïntegreerde benadering tot die transformasie van die maatskaplikewelsynsektor sonder winsbejag. Van die belangrikste aanbevelings in hierdie verband is dat die regering die nodige leierskap en politieke wil aan die dag moet lê om die transformasie van die maatskaplikewelsynsektor te bespoedig deur tersaaklike finansieringsbeleide, -programme en -protokolle te hersien en dat maatskaplikewelsynsorganisasies sonder winsbejag lewenskragtige, volhoubare strategieë soos maatskaplike entrepreneurskapsprogramme, sosialemedianetwerke en webtuistes moet ontwikkel om ’n volhoubare inkomste te skep. Dit word verder ook aanbeveel dat ’n kurrikulum vir transformasie ontwikkel word en ingesluit word by die opleiding van toekomstige maatskaplike werkers. Die navorsing bevestig dat transformasiebestuur ’n noodsaaklike bevoegdheid is vir maatskaplikewelsynsbestuurders om die doeltreffende transformasie van maatskaplikewelsynsorganisasies sonder winsbejag teweeg te bring. Deur die toepassing van doeltreffende transformasiebestuurspraktyke sal die volhoubaarheid en gevolglik ook die oorlewingskrag van maatskaplikewelsynsorganisasies sonder winsbejag in Suid-Afrika beslis verbeter.
Description
Thesis (PhD)--Stellenbosch University, 2015.
Keywords
Social service -- South Africa, Social service reform -- South Africa, Nonprofit organizations -- South Africa -- Management, UCTD
Citation