Service delivery in South African rural municipalities

Date
2015-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
AFRIKAANS OPSOMMING: Nieteenstaande menige suksesse onder die nuwe demokratiese bestel, ervaar Suid-Afrika steeds uitdagings van armoede, werkloosheid en ongelykheid. Hierdie uitdagings kom oorwegend in plattelandse gemeenskappe voor, selfs nadat die regering deur middel van verskeie ontwikkelingsprogramme soos die Herkonstruksie- en Ontwikkelingsplan (HOP), GEAR, ASGISA en die Nasional Ontwikkelingsplan (NOP), probeer het om dit aan te spreek. Menige navorsing oor die status van dienslewering in die land is alreeds gedoen, maar die eienskappe van plattelandse gemeenskappe wat bygedra het tot die mislukking in dienslewering soos wat dit onder die huidige demokratiese bestel voorkom, is nog nie nagevors nie. Die doelwit van die verhandeling is om die status van dienslewering op munisipale- en raadsvlak vir plattelandse gemeenskappe, soos onder die huidige administrasie van kategorie 4B-munisipaliteite in Suid Afrika, op te som. Deur gebruik te maak van „n basiesediens-indeks, onthul die verhandeling ook hoe die eienskappe van plattelandse huishoudings tot dienslewering kan bydra. Ruimtelike analise bevestig dat nabyheid aan dieselfde belangepunte wel voordele vir plattelandse gemeenskappe inhou ten opsigte van toegang tot basiese dienste, aangesien die moontlikheid vir werk toeneem, en die uitmigrasie van mans afneem. Die gevolgtrekking is dat mans as huishoudingshoof beter toegang tot basiese dienste het in vergelyking met vrouens as huishoudingshoof.
Description
Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2015.
ENGLISH ABSTRACT: Despite successes of the democratic South Africa, the country still experiences challenges of poverty, unemployment and inequalities. These challenges are more prevalent in rural communities even after government‟s attempt to address them through development programmes such as the RDP, GEAR, ASGISA and now the NDP. Many scholars have examined the status of service delivery in the country, but not over the democratic years at a community level, to understand community characteristics contributing to service delivery failures. This paper seeks to present the status of service delivery at both municipal and ward level for rural communities under the administration of all category B4 municipalities in South Africa. This paper further reveals rural household characteristics contributing to service delivery by using a basic service index. Spatial analysis disclose that close proximity to points of interests does benefit rural communities in terms of access to basic services as they increase chances for employment, thus reducing migration of men. Therefore, findings present that male headed households in rural communities have better access to basic services compared to female headed households.
Keywords
Local government -- South Africa, Municipal services -- South Africa, Rural development -- South Africa, Rural-urban relations -- South Africa, Cost and standard of living -- South Africa, South Africa -- Rural conditions, UCTD
Citation