Opleidingsstrategiee vir praktykopleiers van voorgraadse maatskaplike werkstudente

Date
2001-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This research investigates education strategies for field instructors working with undergraduate social work students. Social work students at the University of Stellenbosch receive practical experience and education at welfare institutions as part of their formal education. During this practice education period students are guided and educated by field instructors. Practice education of undergraduate social work students is a demanding responsibility to field instructors and knowledge and skills are required to complete the task successfully. During the practice education period, field instructors are still confronted with their own work pressure and environmental demands in practice, along with the practice education of undergraduate social work students. The basic premise for this research is focused on the importance of the role of field instructors during the field practice period, as well as the importance of continuous education to these field instructors. This research report includes 'n thorough literature study that refers to the knowledge and skills that are required of field instructors for practice eduaction of students. The partnership between the educational institution and practice education agency are discussed and the roles, tasks and expectations of the partners are described in the chapters. Both parties are responsible for the education of field instructors and several educational strategies are examined. As a conclusion, educational strategies for field instructors are discussed and recommendations are made. The empirical research involved the use of both qualitative and quantitative methods to explore the theoretical part of the research. An explorary study was used to obtain the information from respondants. The findings and results of the research are analized and compared with the literature and some recommendations are made. The findings of this research can be used as guidelines for the education of field instructors concerned with the education of undergraduate social work students. Field instructors contribute to the education of professional social workers and all parties involved in the education process should bare a responsibilty to participate in field instructors' education.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie navorsing ondersoek opleidingsstrategieë vir praktykopleiers van voorgraadse maatskaplikewerk-studente. Maatskaplikewerk-studente aan die Universiteit van Stellenbosch word as deel van hul formele opleiding blootgestel aan praktiese ondervinding en -onderrig by welsynsinstansies. Gedurende hierdie praktykonderrigplasing ontvang studente leiding en onderrig van praktykopleiers. Praktykonderrig van voorgraadse maatskaplikewerk-studente stel hoë eise aan praktykopleiers en verg kennis en vaardighede om die taak suksesvol uit te voer. Tydens die praktykonderrigperiode word praktykopleiers steeds gekonfronteer met die eise van die werks- en omgewingsdruk in die praktyk, tesame met die praktykonderrig van voorgraadse maatskaplikewerk-studente. Hierdie navorsing is gerig op die noodsaaklikheid van praktykopleiers se rol tydens die praktykonderrigperiode van voorgraadse maatskaplikewerk-studente, sowel as die belangrikheid van voortgesette opleiding aan hierdie praktykopleiers. Ten einde opleidingsstrategieë vir praktykopleiers daar te stel, fokus die literatuurstudie op 'n bespreking van die kennis en vaardighede waaroor praktykopleiers moet beskik vir praktykonderrig aan studente. Die vennootskap tussen die opleidingsinstansie en praktykonderrigsinstansie word volledig bespreek en rolle, funksies en verwagtinge van die vennote word aangedui. Beide partye dra 'n verantwoordelikheid teenoor die opleiding van praktykopleiers en moontlike opleidingsmetodes word ondersoek. Ter samevatting word opleidingsstrategieë vir praktykopleiers bespreek en aanbevelings word gemaak. Die teoretiese deel van die verslag word uitgebrei in die empiriese ondersoek, deur 'n ontleding en bespreking van die resultate van die ondersoek. 'n Verkennende studie is benut en beide kwalitatiewe en kwantitatiewe metodes is gebruik om die inligting van respondente te bekom. Die bevindinge en resultate van die ondersoek is geanaliseer en vergelyk met die literatuur en sekere aanbevelings is gemaak. Die bevindinge van hierdie studie kan as riglyn gebruik word vir die opleiding van praktykopleiers wat betrokke is by die onderrig van voorgraadse maatskaplikewerk-studente. Praktykopleiers speel 'n belangrike rol in die opleiding en onderrig van professionele maatskaplike werkers en betrokke partye in die opleidingsproses dra 'n verantwoordelikheid om praktykopleiers toe te rus vir die taak.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2001.
Keywords
Social workers -- In-service training -- South Africa, Social service -- Fieldwork -- South Africa, Social workers -- Training of -- South Africa, Social work education -- South Africa
Citation