Socio-spatialities of visual art in Stellenbosch

Date
2015-03
Authors
Viljoen, Vida Alexandra
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The social and spatial dimensions of any settlement are widely recognised in the international literature as having been shaped notably by art in some of the so-called cities of art or culture, such as Florence, Venice and other, smaller cultural nodes around the world. Arts resources have an impact on the socio-spatial dimension of a locale in a multitude of ways, and an understanding thereof can be hugely beneficial to a town‟s development and success. When developed, utilised and protected correctly, the full positive effects of such resources can be achieved to stimulate an inclusive and diverse art town setting. The Western Cape town of Stellenbosch is reputed for its rich arts and cultural heritage, yet there has not been extensive academic research concerning the incidence and effects thereof. Hence, Stellenbosch provides a platform from which to study the socio-spatial influence that visual art brings about in the interplay between art, people and space. Enhanced planning and decision making can then be undertaken for the current and future protection and management of art resources, equipping Stellenbosch to be part of a world that is both a competitive global market and diverse sphere of social constructs and discourses. The exploration of notions such as commoditisation, the places and spaces of art, formal and informal public art, artwork defacement, and the sense of place brought about by the art in Stellenbosch to obtain an overarching impression of the nature and extent of the influences of art on the socio-spatial dimension was the primary aim of this study. A descriptive overview of the socio-spatialities brought about by art in the so-called art town of Stellenbosch is provided by utilising in-depth interviews in combination with a minor GIS component. This enables an overall view of the public perception of art in Stellenbosch, as well as a visual overview of the distribution of the available art resources, hence providing new attribute and spatial data that can inform future initiatives in the town.
AFRIKAANSE OPSOMMING: In die internasionale literatuur word die sosiale en ruimtelike dimensies van ‟n nedersetting wyd erken as deur kuns gevorm te wees in sommige sogenaamde stede van kuns of kultuur, soos Florence of Venesië, en ander, kleiner kulturele nodes regoor die wêreld. Kunsbronne het op ‟n magdom van maniere ‟n impak op die sosio-ruimtelike dimensie van ‟n land, en ‟n begrip daarvan is uiters voordelig vir ‟n dorp se ontwikkeling en sukses. Wanneer dié bronne toepaslik ontwikkel, benut en beskerm word, kan die volle positiewe uitwerking daarvan bereik word om ‟n inklusiewe en diverse kunsdorpomgewing te stimuleer. Die Wes-Kaapse dorp Stellenbosch is bekend vir sy ryk kuns- en kulturele erfenis, maar uitgebreide akademiese navorsing oor die voorkoms en gevolge daarvan is nog nie onderneem nie. Stellenbosch bied dus ‟n platform waarop die sosio-ruimtelike invloed van visuele kuns in die wisselwerking tussen kuns, mense en die ruimte bestudeer kan word. Verbeterde beplanning en besluitneming kan dan gedoen word vir die huidige en toekomstige beskerming en bestuur van kunsbronne, wat Stellenbosch sal toerus vir ‟n wêreld wat beide ‟n kompeterende globale mark en diverse terrein van sosiale konstrukte en diskoerse is. Die ondersoek van begrippe soos kommodifikasie, die plekke en ruimtes van kuns, formele en informele openbare kuns, kunswerkskending, en sin van plek wat deur die kuns in Stellenbosch teweeg gebring word, verskaf ‟n oorkoepelende indruk van die aard en omvang van die invloede van kuns op die sosio-ruimtelike dimensie, wat die primêre doel van hierdie studie was. ‟n Beskrywende oorsig van die sosio-ruimtelikheid wat deur kuns in die sogenaamde kunsdorp Stellenbosch teweeg gebring word, is verskaf deur gebruik te maak van in-diepte onderhoude in kombinasie met ‟n kleiner GIS-komponent. Dit lewer ‟n geheelbeeld van die openbare persepsie van kuns op Stellenbosch, sowel as ‟n visuele oorsig van die verspreiding van die kunsbronne wat beskikbaar is, wat dus nuwe attribuut- en ruimtelike data verskaf wat toekomstige inisiatiewe op die dorp kan inlig.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2015.
Keywords
Socio-spatialities, City of art -- South Africa -- Stellenbosch, City of culture -- South Africa -- Stellenbosch, Clustering -- South Africa -- Stellenbosch, Commodification -- South Africa -- Stellenbosch, Urban art -- South Africa -- Stellenbosch, Urban geography -- South Africa -- Stellenbosch, UCTD, Art -- South Africa -- Stellenbosch, Public art -- South Africa -- Stellenbosch
Citation