An analysis of the effect of organisational capacity on organisational performance in project implementation : case of the Organisation of Rural Associations for Progress (ORAP)

Date
2015-04
Authors
Rankonyana, Lawrence
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: In this study, organisational capacity is considered as the sum of organisational capabilities to perform functions that will deliver expected levels of performance; suggesting that organisations must be enabled to solve problems, set and achieve objectives, learn and adapt operations to attain set goals. Therefore, this research analyzes various capacity options necessary for the proper functioning of the organisation in line with the Frederickson’s capacity model which considers capacity in terms of leadership and vision, management planning, fiscal planning and practice and operational support. The analysis is done in an organisational context (the Organisation of Rural Association for Progress - ORAP) in order to develop a practical understanding of capacity implications in projects implementation activities. In order for organisations to produce efficient, effective, financially viable and relevant performance, there must be a matching level of investment towards capacity development. In this research, information obtained from interviews and group discussions indicated that organisational capacity has a direct effect on the quality and time spent on a single project. In addition, project activities must satisfy specific project objectives, as well as the strategic objectives of the organisation to ensure that performance is consistent with project requirements and at the same time steer the vision of the organisation forward. Community participation should be prioritised because it is important to make sure that project implementation becomes a consultative process that would produce the required outcomes in terms of project value to the community and empowerment through training and experience to community members. It is also important to adequately fund projects and provide the right infrastructural facilities, in order to enable the smooth flow of the project implementation process.
AFRIKAANSE OPSOMMING: In hierdie studie word organisatoriese kapasiteit beskou as die samevoeging van organisatoriese vermoëns om funksies uit te voer wat verwagte vlakke van werkverrigting sal lewer; wat suggereer dat organisasies die geleentheid gebied moet word om probleme op te los, doelwitte uiteen te sit en te bereik, werksaamhede te leer en aan te pas om bepaalde doelwitte te bereik. Derhalwe, analiseer hierdie navorsing verskeie kapasiteitsopsies wat nodig is vir die behoorlike funksionering van die organisasie in ooreenstemming met Frederick se kapasiteitsmodel wat kapasiteit in terme van leierskap en visie, bestuursbeplanning, fiskale beplanning en praktyk, en operasionele ondersteuning vooropstel. Die analise word gedoen in ’n organisatoriese konteks (die Organisasie vir Landelike Ontwikkelingsassosiasie – OLOA) ten einde ’n praktiese begrip van kapasiteitsimplikasies in die implementering van aktiwiteite van projekte te ontwikkel. Vir organisasies om doetreffende, effektiewe, finansiëel haalbare en relevante werkverrigting te lewer, moet daar ’n ooreenstemmende beleggingsvlak vir kapasiteitsontwikkeling wees. Inligting wat verkry is tydens navorsing vanuit onderhoude en groepbesprekings het aangedui dat organisatoriese kapasiteit ’n direkte effek het op die kwaliteit en tyd wat gewy word aan ’n enkele projek. Daarby moet projekaktiwiteite spesifieke projekdoelwitte verwesenlik, asook strategiese objekte van die organisasie om te verseker dat werkverrigting niestrydig is met projekvereistes en om terselfdertyd die visie van die organisasie uit te dra. Gemeenskapsdeelname behoort voorkeur te kry, want dit is belangrik om te verseker dat projekimplementering ’n advieserende proses word wat die vereiste uitkomste in terme van projekwaarde vir die gemeenskap en bemagtiging deur opleiding en ervaring van gemeenskapslede na vore sal bring. Dit is belangrik om projekte genoegsaam te befonds en die regte infrastrukurele fasiliteite te verskaf om die die gelykvloeiendheid van die proses van projekimplementering moontlik te maak.
Description
Thesis (MPA)--Stellenbosch University, 2015.
Keywords
Organizational effectiveness, Organizational planning, Performance standards, UCTD
Citation