Testing the Job Demands-Resources Model on nurses

Date
2015-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The South African health care system is tormented by various challenges ranging from income inequalities, extreme resource scarcities to discrimination and violence. This makes the health care industry a tough work environment for health care personnel to operate in. South Africa has experienced the loss of thousands of nurses over the past decade, either emigrating or leaving the nursing profession altogether (Tshitangano, 2013). Consequently, this trend drew the attention to the well-being of nurses in South Africa. The primary objective of this study was to investigate the level of work engagement among private sector nurses in the Western Cape, together with their levels of job demands, job resources, personal resources, performance and job crafting. This was done using the Job Demands-Resources model (JD-R) of work engagement. The comprehensive JD-R model was tested and the validity of the proposed relationships between the constructs was examined. Moreover, additional paths in the model were proposed and tested. Managerial implications along with practical interventions were derived from the results with the aim to increase nurse well-being and retention. An ex post facto correlational design was used to test the formulated hypotheses in this research study. Quantitative data were collected from 311 nurses employed by a private hospital group by means of non-probability convenience sampling. A self-administered paper copy survey was distributed to hospitals given that they agreed to participate in the research. The survey was voluntary, anonymous and confidential. The survey consisted of five sections and included questions from five existing questionnaires, namely, the Utrecht Work Engagement Scale (UWES-17) (Schaufeli & Bakker, 2003), the Job Demands-Resources Scale (Rothman, Mostert & Strydom, 2006), the Work Design Questionnaire (Morgeson & Humhprey, 2006), the Psychological Capital Self-Rated Version (PsyCap-24) (Luthans, Avolio, Avey & Norman, 2006), and the Job Crafting Scale (Tims, Bakker & Derks, 2012). In order to test the statistical significance of the hypotheses, the data were subjected to Structural Equation modelling and regression analyses. The results indicated that the nurses experienced a high level of work engagement, and elucidated the fact that job resources, job demands, and job crafting aspects of their jobs are in need of industrial psychologist or managerial interventions.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die Suid-Afrikaanse gesondheidsisteem word geteister deur verskeie uitdagings wat onder andere inkomste ongelykhede, ekstreme hulpbron skaarshede, diskriminasie en geweld insluit. Dit maak die gesondheidsindustrie ʼn moeilike werksomgewing vir gesondheidspersoneel om in te werk. Suid-Afrika het duisende verpleegsters oor die laaste dekade verloor as gevolg van emigrasie, terwyl ander die professie in geheel verlaat het (Tshitangano, 2013). Gevolglik het hierdie tendens die aandag getrek na die welstand van verpleegsters in Suid-Afrika. Die primêre doel van hierdie studie was om die vlak van werksbetrokkenheid onder ʼn steekproef van privaatsektor verpleegsters in die Wes-Kaap te ondersoek, tesame met hulle vlakke van werkseise, werkshulpbronne, persoonlike hulpbronne, werksprestasie en posverryking. Die Job Demands-Resources model (JD-R) of work engagement is vir hierdie doel ingespan. Die omvattende model tesame met die geldigheid van die voorgestelde verhoudings tussen die konstrukte is getoets. Addisionele verhoudings is ook voorgestel en getoets. Bestuursimplikasies en praktiese intervensies is van die resultate afgelei en word aan bestuurders voorgelê as moontlike oplossings om verpleegsters se welstand en retensie te verhoog. ʼn Ex post facto korrelasie-ontwerp is gebruik om die geformuleerde hipoteses in hierdie studie te toets. Kwantitatiewe data is van 311 verpleegsters ingesamel wat deur ʼn private hospitaalgroep in diens geneem word. Nie-waarskynlikheid gerieflikheidsteekproeftrekking is gebruik om die steekproef te bepaal. ʼn Self-geadministreerde vraelys is ontwikkel en as harde kopie uitgestuur na dié hospitale wat ingestem het om aan die navorsing deel te neem. Die vraelys is vrywillig, anoniem en konfidensieel ingevul en het uit vyf seksies bestaan. Die vyf seksies se vrae is opgemaak uit verskeie bestaande vraelyste, naamlik, die Utrecht Work Engagement Scale (UWES-17) (Schaufeli & Bakker, 2003), die Job Demands-Resources Scale (Rothman, Mostert & Strydom, 2006), die Work Design Questionnaire (Morgeson & Humhprey, 2006), die Psychological Capital Self-Rated Version (PsyCap-24) (Luthans, Avolio, Avey & Norman, 2006), en die Job Crafting Scale (Tims, Bakker & Derks, 2012). Ten einde die statistiese beduidendheid van die hipoteses te toets, is die data deur strukturele vergelykingsmodellering en regressie-ontledings ontleed. Die resultate dui daarop dat die verpleegsters 'n hoë vlak van werksbetrokkenheid ervaar, en dat werkshulpbronne, werkseise en posverrykende aspekte van hulle werk bestuurs- of bedryfsielkundige intervensies verlang.
Description
Thesis (MCom)--Stellenbosch University, 2015.
Keywords
Job demands-resources model (JD-R model), Work engagement -- South Africa -- Western Cape, Nurses -- Psychology -- South Africa -- Western Cape, Job crafting -- South Africa -- Western Cape, UCTD, Job satisfaction -- South Africa -- Western Cape, Organizational commitment -- South Africa -- Western Cape, Work environment -- South Africa -- Western Cape, Work -- Psychological aspects -- South Africa -- Western Cape, Quality of work life -- South Africa -- Western Cape
Citation