Exploring eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) as a technique for therapeutic intervention of adolescents experiencing trauma

Hendriks, Erika Erna (2014-12)

Thesis (PhD)--Stellenbosch University, 2014.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The research explores Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) as a possible therapeutic technique in interventions dealing with trauma. The study focuses specifically on the adolescent phase. A distinction is made between developmental trauma and single-incident trauma and its impact on development. An attempt is made to acquire a deeper insight into adolescents’ experience of trauma. The purpose of the adolescent phase is the development of a sound identity. The challenges and the impact of traumatic experiences on the development of the adolescent on the road to adulthood are examined more closely. The symptoms of trauma and specifically the effect of trauma on the adolescent are highlighted. The study adopted an interpretivist paradigm. A qualitative design with multiple case studies was selected for the research. The research included five cases. The study was limited to adolescents who ranged in age from 13-19 years in an Afrikaans school in Johannesburg. Intake discussions were held with the parents. Intake discussions in accordance with the EMDR approach were held with the participants. Each participant attended 4 sessions. Various themes were identified in each interview, but two main themes emerged: the emotions of the adolescents regarding the trauma they experienced; the influence of trauma on the self-concept of the participants; that led to a deeper grasp of the participants’ experiences. An insight was gained into the influence that traumatic experiences had on the lives of the participants as well as the influence of these experiences on their families, school and social contexts. The main findings indicate that EMDR as a therapeutic technique does have the potential to provide support to adolescents who have been exposed to single-incident or developmental trauma.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die navorsing handel daaroor om Oogbeweging Desensitisasie en Herprosessering (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) (EMDR) as terapeutiese tegniek te eksploreer as moontlike intervensie vir trauma. Die studie fokus spesifiek op die adolessente fase. Daar sal onderskei word tussen ontwikkelingstrauma en ʼn enkele traumatiese ervaring en die impak daarvan op ontwikkeling. Daar is gepoog om ʼn verdieping van insig met betrekking to die adolessent in sy ervaring van trauma ter verkry. Die adolessente fase het ten doel tot die ontwikkeling van ʼn gesonde identitieit. Die uitdagings en die impak van traumatiese ervarings op die die ontwikkeling van die adolessent op sy pad na volwassenheid word van naderby bekyk. Die simptome van trauma en spesifiek die effek van trauma op die adolessent word uitgelig. Die studie was vanuit die interpretivistiese paradigma onderneem. ʼn Kwalitatiewe navorsingsontwerp met meervoudige gevallestudies was geselekteer. Vyf gevallestudies is in die navorsing ingesluit. Die studie was beperk tot adolessente wat wissel tussen die ouderdom van 13-19 jaar wat verbonde is aan ʼn Afrikaanse skool in Johannesburg. Invoergesprekke is met die ouers gehou. Invoergesprekke volgens die EMDR benadering is met die deelnemers afgelê. Daar is 4 EMDR sessies aan elke deelnemer gebied. Verskeie temas is in elke onderhoud geïdentifiseer. Daar het twee hooftemas na vore gekom: die emosies van die adolessente ten opsigte van die trauma wat hulle beleef het, die invloed wat trauma op die self-konsep van die deelnemers uitgeoefen het wat ondersteun het tot ʼn diepe begryping van die deelnemers se ervarings. Insig is verkry in watter invloed traumatiese ervarings op die lewe van die deelnemers gehad het asook die invloed daarvan op hul gesinne, skool en sosiale konteks. Die hoof-bevindinge dui daarop dat EMDR as terapeutiese tegniek wel oor die potensiaal beskik in die ondersteuning aan adolessente wat aan ʼn enkel-insident of ontwikkelingstrauma blootgestel is.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/95946
This item appears in the following collections: