The development of a clinical practice assessment portfolio for the clinical nursing science, health assessment, treatment and care programme

Date
2014-04
Authors
Rosenberg, Mariam
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The support for portfolio-based learning as an authentic assessment method is increasing globally. However, there are no guidelines in South Africa for a clinical practice assessment portfolio (CPAP) for primary clinical practitioner training. The study set out to develop a CPAP for the Clinical Nursing Science, Health Assessment Treatment and Care programme. An exploratory, descriptive design was used that developed over three phases. In phase one, a CPAP was developed based on an extensive review of the literature. The CPAP was validated in phase two by experts and finally, student primary clinical practitioners assessed the possible contribution of the developed CPAP to their learning in phase three. The study sample for the three phases comprised of selected relevant studies published on portfolio development (n=15); experts in the field of primary health care and education in the Cape Metropole (n=11); and student primary clinical practitioners of one higher education institution in the Cape Metropole (n=45). Structured questionnaires were used for data collection from expert and student participants after they reviewed the CPAP. Ethical approval was obtained from the Health Research Ethics Committee of the Faculty of Health Sciences (N09/09/233), Stellenbosch University. Permission to conduct the research was obtained from the higher education institution. The content validity index for items (I-CVI) was used to determine the degree to which expert participants agreed with the content of the CPAP. Results identified an I-CVI of between 0.91 and 1.00, indicating that the contents and technical format of the CPAP constitute a suitable learning tool for student practitioners. Experts suggested minor revisions regarding the clarity of items, and those were included in the final CPAP. The data analysis of the student’s responses showed that adequate guidance was provided to complete the activities in the CPAP and that the CPAP would have a positive contribution to learning. Portfolio-based learning is an important teaching and learning strategy in the Clinical Nursing Science, Health Assessment Treatment and Care programme, whereby students can demonstrate their acquired clinical competencies. Recommendations include the use of a competency framework and consensus amongst stakeholders when developing the contents of a portfolio.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die ondersteuning vir portefeulje-gebaseerde leer as ’n outentieke assesseringsmetode is besig om globaal te verhoog. In Suid-Afrika is daar egter nie riglyne vir ’n kliniese praktyk-assesseringsportefeulje (KPAP) vir primêre kliniese praktisynsopleiding nie. Hierdie studie het ten doel om ’n kliniese praktyk-assesseringsportefeulje vir die Kliniese Verpleegkunde-, Gesondheidsassesseringbehandeling- en Sorgprogram te ontwikkel. ’n Verkennende, beskrywende ontwerp wat oor drie fases ontwikkel het, is gebruik. In fase een is ’n KPAP ontwikkel gebaseer op ’n ekstensiewe literatuurstudie. Die geldigheid van die KPAP is in fase twee deur kundiges verklaar en in fase drie is die moontlike bydrae van die KPAP tot die leerproses deur primêre kliniese praktisynstudente geassesseer. Die studiegroep vir die drie fases het bestaan uit geselekteerde relevante studies wat handel oor portefeulje ontwikkeling (n=15), kenners op die gebied van primêre gesondheidsorg en opvoeding in die Kaapse Metropool (n=11); en primêre gesondheidsorg studentpraktisyns van een van die tersiêre instansies in die Kaapse Metropool (n=45). Gestruktureerde vraelyste is gebruik vir data-insameling van kenners en studentedeelnemers nadat hulle die KPAP ondersoek het. Etiese toestemming is verkry van die Gesondheidsnavorsingsetiekkomitee van die Fakulteit Gesondheidswetenskappe (N09/09/233), Stellenbosch Universiteit. Toestemming om die navorsing uit te voer, is van die tersiêre instansie verkry. Die inhoud van die item-geldigheidsindeks is gebruik om die mate waarmee kenner-deelnemers met die inhoud van die KPAP saamstem, te bepaal. Resultate van die inhoud van die item-geldigheidsindeks van tussen 0.91 en 1.00 is geïdentifiseer, wat ’n aanduiding is dat die inhoud en tegniese formaat van die KPAP ’n toepaslike leerinstrument vir studentpraktisyns is. Kenners het klein veranderings vir die duidelikheid van items voorgestel en dit is ingesluit in die finale KPAP. Die data-analise van die studente se antwoorde het aangedui dat genoegsame leiding voorsien was om die aktiwiteite in die KPAP te voltooi en dat die bydrae van die KPAP positief is tot die bevordering van die leerproses. Portefeulje-gebaseerde leer is ’n belangrike onderrig- en leerinstrument vir die Kliniese Verpleegkunde-, Gesondheidsassesseringbehandeling- en Sorgprogram, waardeur studente kan demonstreer dat hulle die kliniese bevoegdhede bekom het. Aanbevelings sluit in die gebruik van ’n bevoegdheidsraamwerk en konsensus onder belanghebbendes wanneer die inhoud van ’n portefeulje ontwikkel word.
Description
Thesis (MCurr)--Stellenbosch University, 2014.
Keywords
Portfolios in education -- South Africa, Nursing assessment -- South Africa, Dissertations -- Nursing, Theses -- Nursing, UCTD
Citation