ITEM VIEW

Perceptions and experiences of undergraduate nursing students of clinical supervision

dc.contributor.advisorVan der Heever, Mariana M.en_ZA
dc.contributor.advisorStellenberg, E.en_ZA
dc.contributor.authorDonough, Gabiebaen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Medicine and Health Sciences. Dept. of Interdisciplinary Health Sciences. Nursing .en_ZA
dc.date.accessioned2014-04-16T17:30:07Z
dc.date.available2014-04-16T17:30:07Z
dc.date.issued2014-04en_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/86575
dc.descriptionThesis (MCur)--Stellenbosch University, 2014.en_ZA
dc.descriptionResearch article from this master is available at http://hdl.handle.net/10019.1/106716en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: Differences were observed in clinical demonstration and assessment techniques of clinical supervisors involved with the supervision of undergraduate nursing students at an institution of higher education. These differing techniques displayed by the clinical supervisors may have implications for the standard of nursing care provided by the students and the throughput of these students. A qualitative approach with a descriptive design was applied to explore the perceptions and experiences of the undergraduate nursing students’ on clinical supervision. Nine (n=9) students were deliberately selected by means of purposive sampling from each year to participate in focus group interviews. Nine 1st year students, nine 2nd year students, nine 3rd year students and nine 4th year students respectively constituted the groups that were interviewed. Thus the total sample consisted of n=36 nursing students. Consent to conduct the study was obtained from the Health Research Ethical Committee at Stellenbosch University, as well the institution under study. Informed consent was obtained from all the participants. Data collection was completed by two trained fieldworkers who were not affiliated with the institution under study. The interviews were analysed through content analysis. Six themes emerged from the data. These included support, professionalism, realities of supervision, student preferences regarding supervisors, experiences that relate to abusive behaviour and the clinical supervision process. The findings indicated negative and positive experiences on clinical supervision. Recommendations were proposed to enhance clinical supervision and the learning experiences of student nurses. Key words: Clinical supervision, undergraduate nursing, clinical supervisor, clinical practice, differing techniques.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Verskille was waargeneem in kliniese demonstrasie- en assesseringstegnieke van kliniese toesighouers wat betrokke is met die supervisie van voorgraadse verpleegstudente by 'n institusie van hoër onderwys. Die verskille in tegnieke gedemonstreer deur die kliniese toesighouers mag implikasies hê vir die standaard van verpleegsorg gelewer deur die studente en die slaagsyfer van hierdie studente. 'n Kwalitatiewe benadering met 'n beskrywende ontwerp was toegepas om die persepsies en ervaringe van die voorgraadse verpleegstudente oor kliniese supervisie te verken. Nege (n = 9) studente vanuit elke jaargroep was bewustelik gekies by wyse van doelgerigte steekproefneming om deel te neem in fokusgroep onderhoude. Nege 1ste jaar studente, nege 2de jaar studente, nege 3de jaar studente en nege 4de jaar studente het onderskeidelik die groepe gevorm waarmee onderhoude gevoer was. Die totale steekproef het uit n=36 verpleegstudente bestaan. Toestemming om die studie te doen was vanaf die Etiese Komitee vir Gesondheidsnavorsing by Stellenbosch Universiteit, asook die instelling ter ondersoek verkry. Ingeligte toestemming is van al die deelnemers verkry. Data insameling was deur twee opgeleide veldwerkers gedoen wat nie geaffilieer is met die instelling ter ondersoek nie. Die onderhoude was deur inhoudsontleding geanaliseer. Ses temas het uit die data ontstaan. Dit sluit in ondersteuning, professionaliteit, realiteite van supervisie, student voorkeure ten opsigte van toesighouers, ervaringe wat verband hou met mishandelende gedrag en die kliniese supervisie-proses. Die bevindinge het negatiewe en positiewe ervaringe oor kliniese supervisie getoon. Aanbevelings is voorgestel om kliniese supervisie en die leerervaring van die studentverpleegsters te verbeter. Sleutelwoorde: Kliniese supervisie, voorgraadse verpleging, kliniese toesighouer, kliniese praktyk, teenstrydige tegnieke.af_ZA
dc.format.extent82 p.
dc.language.isoen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectClinical supervisorsen
dc.subjectDissertations -- Nursingen_ZA
dc.subjectTheses -- Nursingen_ZA
dc.subjectUCTD
dc.subjectNursing -- Study and teaching -- Supervisionen_ZA
dc.subjectClinical competenceen_ZA
dc.subjectNursing students -- Attitudesen_ZA
dc.subjectNursing assessmenten_ZA
dc.subjectUCTDen_ZA
dc.titlePerceptions and experiences of undergraduate nursing students of clinical supervisionen
dc.typeThesis
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW