Perceptions and experiences of undergraduate nursing students of clinical supervision

Date
2014-04
Authors
Donough, Gabieba
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Differences were observed in clinical demonstration and assessment techniques of clinical supervisors involved with the supervision of undergraduate nursing students at an institution of higher education. These differing techniques displayed by the clinical supervisors may have implications for the standard of nursing care provided by the students and the throughput of these students. A qualitative approach with a descriptive design was applied to explore the perceptions and experiences of the undergraduate nursing students’ on clinical supervision. Nine (n=9) students were deliberately selected by means of purposive sampling from each year to participate in focus group interviews. Nine 1st year students, nine 2nd year students, nine 3rd year students and nine 4th year students respectively constituted the groups that were interviewed. Thus the total sample consisted of n=36 nursing students. Consent to conduct the study was obtained from the Health Research Ethical Committee at Stellenbosch University, as well the institution under study. Informed consent was obtained from all the participants. Data collection was completed by two trained fieldworkers who were not affiliated with the institution under study. The interviews were analysed through content analysis. Six themes emerged from the data. These included support, professionalism, realities of supervision, student preferences regarding supervisors, experiences that relate to abusive behaviour and the clinical supervision process. The findings indicated negative and positive experiences on clinical supervision. Recommendations were proposed to enhance clinical supervision and the learning experiences of student nurses. Key words: Clinical supervision, undergraduate nursing, clinical supervisor, clinical practice, differing techniques.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Verskille was waargeneem in kliniese demonstrasie- en assesseringstegnieke van kliniese toesighouers wat betrokke is met die supervisie van voorgraadse verpleegstudente by 'n institusie van hoër onderwys. Die verskille in tegnieke gedemonstreer deur die kliniese toesighouers mag implikasies hê vir die standaard van verpleegsorg gelewer deur die studente en die slaagsyfer van hierdie studente. 'n Kwalitatiewe benadering met 'n beskrywende ontwerp was toegepas om die persepsies en ervaringe van die voorgraadse verpleegstudente oor kliniese supervisie te verken. Nege (n = 9) studente vanuit elke jaargroep was bewustelik gekies by wyse van doelgerigte steekproefneming om deel te neem in fokusgroep onderhoude. Nege 1ste jaar studente, nege 2de jaar studente, nege 3de jaar studente en nege 4de jaar studente het onderskeidelik die groepe gevorm waarmee onderhoude gevoer was. Die totale steekproef het uit n=36 verpleegstudente bestaan. Toestemming om die studie te doen was vanaf die Etiese Komitee vir Gesondheidsnavorsing by Stellenbosch Universiteit, asook die instelling ter ondersoek verkry. Ingeligte toestemming is van al die deelnemers verkry. Data insameling was deur twee opgeleide veldwerkers gedoen wat nie geaffilieer is met die instelling ter ondersoek nie. Die onderhoude was deur inhoudsontleding geanaliseer. Ses temas het uit die data ontstaan. Dit sluit in ondersteuning, professionaliteit, realiteite van supervisie, student voorkeure ten opsigte van toesighouers, ervaringe wat verband hou met mishandelende gedrag en die kliniese supervisie-proses. Die bevindinge het negatiewe en positiewe ervaringe oor kliniese supervisie getoon. Aanbevelings is voorgestel om kliniese supervisie en die leerervaring van die studentverpleegsters te verbeter. Sleutelwoorde: Kliniese supervisie, voorgraadse verpleging, kliniese toesighouer, kliniese praktyk, teenstrydige tegnieke.
Description
Thesis (MCur)--Stellenbosch University, 2014.
Research article from this master is available at http://hdl.handle.net/10019.1/106716
Keywords
Clinical supervisors, Dissertations -- Nursing, Theses -- Nursing, UCTD, Nursing -- Study and teaching -- Supervision, Clinical competence, Nursing students -- Attitudes, Nursing assessment, UCTD
Citation