A description of the lived experiences of young adults who grew up in religiously heterogeneous households

Date
2014-04
Authors
Mohammed, Raghshanda
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: In this study, religiously heterogeneous households refer to households where the parents practice entirely different religions. These households are becoming more common and whilst the literature focusses on what this means for the married couple in terms of marital satisfaction, marital conflict and religious participation it largely neglects the influence that growing up in such a household may have on the child. This poses a potential problem in the therapeutic setting because there is no existing knowledge to work with. This study sought to narrow the gap in the literature by describing the lived experiences of young adults who grew up in religiously heterogeneous households. Through the use of snowball sampling, six young adults (aged 18-24) who grew up in religiously heterogeneous households agreed to be interviewed for this study. Of the participants four were male and the remaining two were female. The semi-structured interview yielded many reports of the participant’s experiences growing up in a religiously heterogeneous household. These experiences have been grouped into three types of themes. The themes include: (1) over-arching themes which deals with issues such as making sense of religion, making the decision as to which religion to affiliate with and idealizing the religiously homogeneous household whilst valuing the lessons gained from the religiously heterogeneous household; (2) an explicit theme which discusses how the experiences that the participants report about their households can be used to make tentative inferences about religiously heterogeneous marriages and divorce and; (3) peripheral themes include discussions about feeling judged and ostracised, negotiating a religiously heterogeneous background outside of the immediate family, tolerance and the value of a name. An Ecological Model is employed in the interpretation of these findings. Finally, the limitations and recommendations for future research are discussed.
AFRIKAANSE OPSOMMING: In hierdie studie verwys godsdienstige heterogene huishoudings na huishoudings waar die ouers aan heeltemal verskillende godsdienste behoort. Hierdie tipe huishoudings word al hoe meer algemeen en alhoewel die literatuur fokus op wat dit beteken vir die getroude paartjie in terme van huweliks tevredenheid, huweliks konflik en godsdienstige deelname, versuim dit om te kyk na die invloed wat dit het op die kind wat groot word in sulke huishouding. Dit hou ‘n potensiële probleem vir die terapeuties omgewing in, want daar is geen bestaande kennis om mee te werk nie. Hierdie studie poog om die gaping in die literatuur kleiner te maak, deur die beleefde ervaringe van jong volwassenes wat groot geword het in ‘n godsdienstige heterogene huishouding te beskryf. Deur gebruik te maak van sneeubalsteekproefneming, het ses jong volwassenes (tussen die ouderdomme van 18-24), wat groot geword het in godsdienstige heterogene huishoudings, ingestem om deel te neem aan ‘n onderhoud vir hierdie studie. Vier van die deelnemers was manlik en die oorblywende twee was vroulik. Die semi-gestruktureerde onderhoude het verskeie verslae gelewer van die deelnemers se ondervindinge van hoe dit was om groot te word in ‘n godsdienstige heterogene huishouding. Hierdie ondervindinge word in drie tipes temas gegroepeer. Die temas sluit in: (1) oorkoepelende temas wat te doen het met kwessies soos om sin te maak van godsdiens, die keuse te maak oor watter godsdiens om te volg en om die godsdienstige homogene huishouding te idealiseer, terwyl jy die lesse waardeer wat jy gekry het deur die ervaring van in ‘n godsdienstige heterogene huishouding groot te word; (2) ‘n uitdruklike tema wat kyk na hoe die ervaringe wat die deelnemers geraporteer het oor hulle huishoudings gebruik kan word om tentatiewe gevolgtrekkings te maak oor godsdienstige heterogene huwelike en egskeiding en; (3) perifere temas sluit in besprekings oor om geoordeel en uitgesluit te word, om ‘n godsdienstige heterogene agtergrond buite die onmiddellike familie te onderhandel, verdraagsaamheid en die waarde van 'n naam. ‘n Ekologiese model word gebruik in die interpretasie van hierdie bevindinge. Ten slotte, is die beperkings en aanbevelings vir toekomstige navorsing bespreek.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2014.
Keywords
Experience (Religion) -- Psychological aspects, Faith development -- Psychological aspects, Families -- Religious aspects, Dissertations -- Psychology, Theses -- Psychology, UCTD
Citation