The role of the Exodus motif in 1 Cor.10:1-13 : an intertextual study

Date
2014-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The goal of the study is to show that Paul’s usage of the Exodus Motif in 1 Corinthians 10 is intertextual in that it contains echoes and allusions from the exodus tradition. These intertextual echoes and allusions also form intratextual echoes and allusions, which show that the pericope is not limited to having significance only for immediate issues found in surrounding chapters 8, 9 and 10 but has intratextual implications for the whole epistle. Special focus has been placed upon 1 Corinthians 10:1-13, and an exegesis done using an intertextual method of interpretation, to show intertextual and intratextual echoes and allusions; and how the pericope is the centre of the whole epistle, and that issues addressed in the epistle find their parallels in the pericope. In the course of the study and as part of its broader scope, vital parallelisms are traced, biblically and theologically, between the Exodus and the Corinthian church. Finally, it has been established that the pericope is a midrashic paraenesis and it is theological in nature since it shows a faithful God in action. It is all about how God and humans act and react to issues of mutual concern.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van die studie is om aan te toon dat Paulus se gebruik van die eksodusmotief in 1 Korinthiërs 10 intertekstueel is, in die sin dat dit eggo’s van en verwysings na die eksodustradisie bevat. Hierdie intertekstuele eggo’s en verwysings vorm ook intratekstuele eggo’s, wat aandui dat die belang van die perikoop hom nie tot onmiddellike kwessies in die omliggende hoofstukke 8, 9 en 10 beperk nie, maar ook intertekstuele implikasies het vir die brief in geheel. Daar word in die besonder gefokus op 1 Korinthiërs 10:1 – 3, waarvan ‘n eksegese deur middel van ‘n intertekstuele interpretasiemetode gedoen word. Dit dui inter- en intratekstuele eggo’s aan, sowel as hoe die perikoop die middelpunt van die hele brief is en ook dat kwessies wat in die brief aangespreek word, hul parallelle in die perikoop vind. Deur die loop van die studie en as deel van die breëer omvang daarvan, word essensiële parallelle op bybelse en teologiese gronde nagetrek, tussen die Eksodus en die Korinthiese kerk. Laastens is daar vasgestel dat die perikoop ‘n midrash paranese is en dat dit teologies van aard is, aangesien dit ‘n getroue God in aksie uitbeeld. Dit handel oor hoe God en mense optree en reaggeer op kwessies wat hulle wedersyds raak.
Description
Thesis (MTh)--Stellenbosch University, 2014.
Keywords
Bible. Corinthians, 1st, X, 1-13 -- Criticism, interpretation, etc., Intertextuality, UCTD, Dissertations -- Theology, Theses -- Theology, Dissertations -- Old and New Testament, Theses -- Old and New Testament
Citation