3D measurement of cervical and thoracic postural dynamism in sitting : a pilot study

Date
2013-12
Authors
Fourie, Sarie Marissa
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The aim of this study was to improve the measurement of postural dynamism in the sitting position using a three-dimensional (3D) motion analysis system. The primary objective was to describe pilot data for postural dynamism of the cervical and thoracic spines while working at a desktop computer. The secondary objective was to refine the process of posture measurement and analysis by decreasing data processing time. Certain factors in 3D motion analysis can lead to an increase in gaps in data collected during trial capture, which in turn will lead to a longer time of data processing. In the first phase of this study, a number of such factors were identified and altered. A series of pilot studies was performed to test the improvement of data processing time when altering these factors. In the first two pilot studies, camera and tripod positionings were explored and refined, workstation layout and anatomical landmark marker placement were investigated, and optimal capture frequency was established. In both these pilot studies, outcomes were established by means of trial and error by experimenting with a variety of different options for the different outcomes. In the third pilot study, computer software which provides computer tasks for the participant during primary trial capture was tested. Two independent computer users performed all the activities as per software, after which they were required to give oral feedback and suggestions on improvement in terms of user friendliness. The objective of the fourth and final pilot study was to include all of the outcomes from the preceeding pilot studies and attempt a trial run of the actual data collection process. A study participant with no affiliation to the research project was used and a complete trial run was performed after which the measurement process was deemed feasible. In the primary study, 18 student volunteers completed a sequence of computer tasks, including keyboard, mouse and reading activities. Prior to data capture, full range of motion of the thoracic and cervical spines were measured in three dimensions for every participant. Data capture took place for the full duration of performance of all computer activities. Outcome parameters for postural dynamism included true range of motion (degrees), proportional range of motion (percentage) and motion frequency (movement per minute) in all three planes of motion of the cervical and thoracic spines. Typing tasks were associated with biggest movement ranges and motion frequencies. Mouse activity was associated with the most stationary posture, exhibiting the least frequent movement as well as the smallest ranges of motion. The results from this study allow us to better understand the dynamic nature of posture, as well as postural dynamism associated with different computer tasks. This study provides a baseline for future research of 3D motion analysis of the sitting posture. It also marks the need for further research regarding ergonomics, use and potential alternatives in the computer workstation and input devices.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie het ten doel gehad om die meting van posturale dinamisme in die sitposisie te verbeter deur middel van „n drie-dimensionele (3D) bewegingsanalisesisteem. Die primêre doelwit was om loodsdata te beskryf vir posturale dinamisme van die servikale en torakale werwelkolomme terwyl op „n rekenaar gewerk word. Die sekondêre doelwit was om die proses van postuurmeting en analise te verfyn deur die dataprosesseringstyd te verminder. Sekere faktore van 3D bewegingsanalise kan „n vermeerdering van gapings in ingesamelde data tot gevolg hê, wat weer kan lei na „n verlengde tydperiode van dataprosessering. In die eerste fase van hierdie studie is sulke faktore identifiseer en aangepas. „n Reeks loodsstudies is uitgevoer om die verbetering van dataprosesseringstyd te toets namate aanpassings aan hierdie faktore gemaak is. Tydens die eerste twee loodsstudies is verskillende kamera en driepoot posisionering ondersoek en verfyn, werkstasie uitleg en anatomiese baken merker plasing is ondersoek en die optimale dataversamelingsfrekwensie is vasgestel. In beide hierdie loodsstudies is die uitkomste vasgestel op grond van toets- en fouteer deur te eksperimenteer met „n verskeidenheid opsies soos van toepassing op die betrokke uitkomste. Tydens die derde loodsstudie is rekenaarsagteware getoets wat die rekenaaraktiwiteit vir die studiedeelnemers verskaf het tydens primêre data-insameling. Twee onafhanklike persone het al die aktiwiteite volgens die sagteware voltooi en het verbale terugvoer en aanbevelings gegee oor hoe om die program te verbeter. Die vierdie en finale loodsstudie het gepoog om al die uitkomste van die eerste drie loodsstudies in te sluit en „n toetsmeting te doen van die ware dataversamelingsproses. „n Onafhanklike studiedeelnemer met geen affiliasie tot die navorsingsprojek nie het „n toetslopie van die hele versamelingsproses gedoen en die metingsproses is haalbaar verklaar. Tydens die primêre studie het 18 student-vrywilligers „n reeks rekenaartake gedoen (insluitend sleutelbord en muisaktiwiteite sowel as „n leesopdrag). Voor die aanvang van dataversameling is die volle bewegingsomvange van die torakale en servikale werwelkolomme van elke deelnemer gemeet. Dataversameling is vir die volle durasie van die uitvoer van rekenaaraktiwiteite gedoen. Uitkomsparameters vir posturale dinamisme het die volgende ingesluit: Omvang van beweging (grade), proporsionele omvang van beweging (persentasie) en bewegingsfrekwensie (bewegings per minuut) in al drie bewegingsvlakke van die servikale en torakale werwelkolomme. Sleutelbord-aktiwiteite is geässosieer met die grootste bewegingsomvange en die meeste bewegingsfrekwensie. Muisaktiwiteit is geässosieer met die mees stasionêre postuur en het die heel minste gereelde beweging getoon in die algemeen. Die resultate van hierdie studie help om die dinamise natuur van postuur beter te verstaan, sowel as posturale dinamisme wat met verskillende rekenaartake verbind word. Die studie bied „n basislyn vir die toekomstige navorsings wat posturale dinamisme met verskillende rekenaartake meet. Dit merk ook die behoefte aan verdere navorsing aangaande ergonomika, gebruik en alternatiewe tot rekenaarwerkstasie en –toerusting.
Description
Thesis (MScPhysio)--Stellenbosch University, 2013.
Keywords
Sitting position, Biomechanics, Postural dynamism, Vicon Motion Analysis System, Dissertations -- Physical therapy, Theses -- Physical therapy, Posture, Computer terminals -- Health aspects
Citation