An evaluation of the impact of community participation and multi-organisational partnerships on the implementation of sector policing in the rural areas of the Limpopo Province

Date
2013-03
Authors
Baloyi, Nyiketani Jackson
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Sector Policing is understood to be a relatively new community-based policing approach that finds its initial mandate in the National Instruction 3 of 2009, of the South African Police Service (SAPS). This said National Instruction states that community participation and partnership policing can be promoted through Sector Policing. The mandate for the implementation of the principle of Sector Policing also flows from section 205 (3) of the Constitution of the Republic of South Africa. The significant part of this study is that it provoked an interest in Sector Policing, both within the SAPS and the community; and it attracted a large number of participants. The IAP2 Public Participation Model regarding community participation as discussed by Theron, Ceaser and Davids (2007:8), adapted from the International Association for Public Participation (2007) can play an important role in the implementation of Sector Policing. Sector Policing has been found to fail where there is no community participation or multi-organisational partnerships. The study focused on the Limpopo Province in order to encourage the effective implementation of Sector Policing in rural areas. The study targeted twelve (12) stations out of ninety five (95) police stations found in all the five (5) districts of the Limpopo Province in order to cover a wider policing spectrum, and ensure a representative sample. The study has found that Sector Policing could be better implemented if the project management approach can be adopted in order to carry out work in terms of timeframes, and ensure monitoring as demonstrated in Chapter 5 (Figure 5.2). The study recommended the introduction of implementation teams to oversee the implementation of Sector Policing at provincial, cluster and station levels. A quarterly multi-organisational forum has been proposed to ensure sustainable community participation. Community participation in policing is entrenched in sections 18 to 23 of the South African Police Service Act, 1995 (Act 68 of 1995), the White Paper on Safety and Security (1998) and the National Crime Prevention Strategy (1996). The most recent community participation model, especially category C (levels 7-9), which is positioned to empower the community as “the influencer, director, controller and owner” of both decision-making processes is also recommended as a vehicle for effective community participation in Sector Policing (Gwala Participation Model). Monitoring, evaluation and feedback have been identified as effective tools to ensure the effective implementation of Sector Policing, which is currently lacking.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Sektorpolisiëring blyk ‘n relatief nuwe gemeenskapsgebaseerde polisiebenadering te wees wat sy aanvanklike mandaat in Nasionale Instruksie 3 van 2009 van die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) vind. Die vermelde nasionale instruksie stel dit duidelik dat gemeenskapsdeelname en vennootskapspolisiëring deur Sektorpolisiëring bevorder kan word. Die mandaat vir die implementering van die beginsel van Sektorpolisiëring spruit ook uit onderafdeling 205 (3) van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika (1996). Die beduidende deel van hierdie studie is dat dit belangstelling in Sektorpolisiëring ontlok het, beide binne die SAPD en die gemeenskap, en dit het ook ‘n groot aantal deelnemers gelok. Die IAP2 openbare deelnamemodel met betrekking tot gemeenskapsdeelname, soos bespreek deur Theron, Ceaser en Davids (2007:8), wat van die Internasionale Vereniging rakende Openbare Deelname (2006) aangepas is, kan ‘n belangrike rol vertolk in die implementering van Sektorpolisiëring. Daar is bevind dat Sektorpolisiëring ‘n mislukking blyk te wees wanneer gemeenskapsdeelname of multi-organisatoriese vennootskappe afwesig is. Die studie is gerig op die Limpopo Provinsie ten einde die doeltreffende implementering van Sektorpolisiëring in plattelandse gebiede aan te moedig. Die studie het gesentreer op twaalf (12) polisiestasies uit die vyf en negentig (95) wat in die vyf (5) distrikte van die Limpopo Provinsie bestaan ten einde ‘n breër polisiëringspektrum te dek en om ‘n verteenwoordigende monster te verseker. Die studie het bevind dat Sektorpolisiëring beter geïmplementeer sou kon word indien die projekbestuurbenadering toegepas word, so dat werk in terme van tydsraamwerke uitgevoer kan word, en monitering te kan verseker soos in Hoofstuk 5 (Figuur 5.2) gedemonstreer is. Die studie het die aanbeveling gedoen dat implementeringspanne ingestel word om toesig te hou oor die implementering van Sektorpolisiëring op provinsiale, groep- en stasievlak. ‘n Kwartaallikse multi-organisatoriese forum is voorgestel om volhoubare gemeenskapsdeelname te verseker. Gemeenskapsdeelname in polisiëring is verskans in onderafdelings 18 tot 23 van die Suid Afrikaanse Polisiedienswet, 1995 (Wet 68 van 1995), die Witskrif oor Veiligheid en Sekuriteit (1998) en die Nasionale Misdaadvoorkomingstrategie (1996). Die mees onlangse gemeenskapsdeelnamemodel, veral kategorie C (vlakke 7-9 ) wat geposisioneer is om die gemeenskap te bemagtig as “die beinvloeder, direkteur, beheerder en eienaar” van besluitnemingsprosesse, word ook as ‘n middel vir doeltreffende deelname aan Sektorpolisiering aanbeveel (Gwala deelnamemodel). Monitering, evaluering en terugvoer is geidentifiseer as doeltreffende wyses om die effektiewe implementering van Sektorpolisiering te verseker, en dat dit juis die` is wat op die’ oomblik ontbreek.
Description
Thesis (MPA)--Stellenbosch University, 2013.
Keywords
Community policing -- South Africa -- Limpopo, Police-community relations -- South Africa -- Limpopo, Crime prevention -- South Africa -- Limpopo -- Citizen participation, Dissertations -- Public management and planning, Theses -- Public management and planning
Citation