Research supervision needs and experiences of master's students in nursing

Date
2013-03
Authors
Bock, Evelyn Marieta
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Background: Research supervision forms an essential part of higher education. The emergence of global trends in the production and dissemination of knowledge is compelling universities and university of technologies in South Africa to become more market-orientated, competitive and entrepreneurial. The supervision process is vital to successful completion of the research component of master’s degrees and consequently increase throughput in higher education. Successful and meaningful supervision contribute largely to mutual satisfaction and professional development between supervisors and students. Good supervision should be an integral component of quality research governance. Objective: The aim of this study was to explore research supervision needs and experiences of the master’s students in nursing. Methodology: A descriptive phenomenological research design was used with a qualitative research approach. A non-probability, purposive sampling method was used to select respondents in this study. The target population includes all nursing science master’s students enrolled at University of Stellenbosch in the past three years (N=109). A sample size of twelve students was included in the study, whereby all twelve face to face interviews were conducted using the semi-structured interview guide. The inclusion criterium for students was that they were all currently registered students who initially enrolled for the Masters in Nursing degree program between 2008 and 2010 in the division of Nursing at Stellenbosch University. Results: Eight themes arose from the interviews. These included: isolation; lack of skills/ time management; family dynamics/personal circumstances; supervisor support; student and supervisor roles and responsibilities; workplace dynamics and support; financial and institutional support and implications; and motivation to complete studies. Conclusions: Successful completion of research undertaken on postgraduate level and supervision at a master’s level depend on a healthy and productive relationship between the supervisor and the student. Exploring and implementing the guidance and suggestions in this paper will assist students in considering supervision preferences. This in turn will result in achieving a good supervisory relationship which is the key to successful master studies.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Agtergrond: Navorsing toesighouding vorm ‘n belangrike deel van hoer onderwys. Die opkomende wêreldtendense in die toename en verspreiding van kennis verplig Resultate: Ag temas het vanuit die onderhoude voortgespruit. Dit het ingesluit: isolasie; gebrek aan vaardighede/tydsbestuur; familie-dinamika/persoonlike omstandighede; ondersteuning van toesighouer; rolle van student en toesighouer, asook verantwoordelikhede; werkplek dinamika/ondersteuning; finansiële en institusionele ondersteuning/implikasies en motivering om die studie te voltooi. Gevolgtrekking: Die suksesvolle voltooiing van die navorsing wat onderneem word op nagraadse vlak en toesig is afhanklik van ’n gesonde en produktiewe verhouding tussen die toesighouer en die student. Die nagaan en implementering van die leiding en voorstelle in hierdie studie sal die studente help in die oorweging van toesighouer voorkeure. Dit sal gevolglik aanleiding gee tot die bereiking van ’n goeie toesighoudende verhouding wat die sleutel is tot die suksesvolle voltooiing van magistergraad studies. universiteite en universiteite van tegnologie in Suid-Afrika om meer markgeoriënteerd, kompeterend en ondernemend te word. Suksesvolle en betekenisvolle toesig maak hoofsaaklik n bydra tot die onderlinge bevrediging en professionele ontwikkeling tussen toesighouers en studente. Goeie toesig behoort ’n integrale komponent van kwaliteit begeleiding in navorsing te wees. Doelwit: Die doel van hierdie studie was om die behoeftes van navorsingtoesig en ervaring van die magisterstudent in verpleging te ondersoek Metodologie: ’n Beskrywende, fenomenologiese navorsingsontwerp met ’n kwalitatiewe navorsingsbenadering is gebruik. ’n Nie-waarskynlike, doelbewuste steekproefmetode is gebruik om respondente vir hierdie studie te selekteer. Die teikenbevolking sluit in alle magisterstudente wat ingeskryf is vir verpleegwetenskap aan die Universiteit van Stellenbosch oor die afgelope drie jaar (N=109). ’n Steekproefgrootte van twaalf studente is ingesluit in hierdie studie, waaronder daar met al twaalf van aangesig tot aangesig onderhoude gevoer is deur gebruik te maak van die semi-gestruktureerde onderhoudsgids. Insluitingskriteria vir die studente was dat hulle almal bestaande geregistreerde studente moes wees wat aanvanklik ingeskryf het vir die program vir die Meestersgraad in Verpleging tussen 2008 en 2010 in die afdeling van Verpleging aan die Universiteit van Stellenbosch.
Description
Thesis (MCurr)--Stellenbosch University, 2013.
Keywords
Nursing -- Study and teaching -- Supervision, Dissertations -- Nursing, Theses -- Nursing
Citation