ITEM VIEW

Novel methods of chemical speciation of Pt(IV/II) complexes in acid halide-rich solutions by ion-pair RP-HPLC coupled to ICP-OES/MS in conjunction with 195Pt NMR

dc.contributor.advisorKoch, Klaus R.en_ZA
dc.contributor.advisorGerber, Wilhelmus J.en_ZA
dc.contributor.authorVan Wyk, Pieter-Hugoen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Science. Dept. of Chemistry and Polymer Science.en_ZA
dc.date.accessioned2013-02-25T13:37:39Zen_ZA
dc.date.accessioned2013-03-15T07:34:44Z
dc.date.available2013-02-25T13:37:39Zen_ZA
dc.date.available2013-03-15T07:34:44Z
dc.date.issued2013-03en_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/80099
dc.descriptionThesis (PhD)--Stellenbosch University, 2013.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: In this work a robust reversed phase ion-pairing high performance liquid chromatographic (RP-HPLC) method has been developed for the separation, characterization and quantification of all possible [PtCl6-nBrn]2- (n = 0 – 6) and [PtCl4-nBrn]2- (n = 0 – 4) complex anions using UV-Vis detection. High resolution 195Pt NMR of more concentrated PtII/IV solutions served to validate the relevant species assignments, particularly those of the stereoisomer species, cis- and trans- [PtCl4Br2]2-, [PtCl2Br4]2- and mer- and fac-[PtCl3Br3]2-. Quantification of the PtII/IV species was achieved by means of IP-RP-HPLC coupled to either ICP-MS or ICP-OES, and together with the UV-Vis absorption spectra obtained by photodiode array (PDA) recording of all eluted species, allowed for the determination of the photometric characteristics (λmax and ε) of all the PtII/IV species. This data enables practical speciation studies of such PtII/IV complex anions using standard analytical equipment. The hyphenation of ion-pairing RP-HPLC to ICP-OES allows for the successful determination of the Pt to halide mole ratios of individually separated species in order to characterize these species in a novel manner. The Pt to chloride and/or Pt to bromide mole ratio of the [PtCl4]2- and the series of [PtCl6-nBrn]2- (n = 0 – 6) complexes were determined using HPLC-ICP-OES based on the 177.708 nm Pt, 134.724 nm Cl and 148.845 nm Br emission lines and served as a technique for the unambiguous chemical speciation of such complexes. An increase in sensitivity of the developed method was achieved by the use of an ion-pairing reversed phase ultra high performance liquid chromatography electrospray ionization quadrupole time-of-flight mass spectrometry (UHPLC-ESI-Q-TOF-MS) method. This method proved capable of separating and characterizing the homoleptic and heteroleptic [PtIVCl6-nBrn]2- (n = 0 – 6) and mono-aquated [PtIVCl5-nBrn(H2O)]- (n = 0 – 5) complex anions in well defined acidic aqueous solutions. Ion-pairing ultra high performance liquid chromatography separation based on the volatile ion-pairing reagent, tributylamine, provided adequate chromatographic resolution as well as sufficiently low background noise for high resolution ESI-Q-TOF-MS detection. The wealth of structural information contained in the mass spectra obtained for each PtIV species simplified the identification of individual species. Moreover, the general fragmentation trends encompassing a constant incremental change of 44 Da (79/81Br - 35/37Cl) resulting from the successive substitution of Cl- by Br-, in combination with the observed elution order, facilitated the relevant species assignments. The developed method enabled the relative rapid (<13 min) characterization of all 22 [PtCl6-nBrn]2- (n = 0 – 6) and mono-aquated [PtCl5-nBrn(H2O)]- (n = 0 – 5) species. Quantification of each individual [PtCl6-nBrn]2- (n = 0 – 6) species by means of ion-paring HPLC-UV-Vis allowed for the determination of all 17 stability constants for the PtIV chloridobromido halide exchange reaction network. Determination of the associated Gibbs free energies for each ligand exchange reaction step, o rxnK ΔG n (n = 1 - 17), together with energy conservation relationships, served to validate the accuracy of the experimentally calculated stability constants. The experimentally determined overall formation constant, or ΔGo rxn, and those calculated using the standard reaction half cell reduction potentials of [PtCl6]2- and [PtBr6]2- were in good agreement, further confirming the experimentally obtained thermodynamic parameters. The thermodynamic driving force for the PtIV chloride-bromido exchange reactions is attributed to the hydration of the halide ligands, which drives the reaction towards the bromido PtIV species in aqueous solutions, even though the chlorido PtIV complexes are energetically favoured in this reaction network. Evaluation of other metal cation halido exchange reactions shows that all metal halido complexes exhibit the F- >> Cl- > Br- > I- order of thermodynamic stability and is only inverted due to the solvation of the relevant halide ligands. Furthermore, density functional theory (DFT) was used to predict the thermodynamic stabilities with respect to the isodesmic reactions involving chlorido-bromido PtIV stereoisomer pairs and chlorido-bromido PtIV ligand exchange reactions of the [PtCl6-nBrn]2- (n = 0 – 6) species and confirm the F- >> Cl- > Br- > I- order of thermodynamic stability as well as determining the ΔΔGo rxn within the range of 8 - 20 kJ.mol-1 to the experimentally determined ΔΔGo rxn.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Tydens hierdie studie is „n robuuste “reverse-phase” ioonparing hoë-verrigting vloeistof chromatografie, RP-IP-HPLC, metode ontwikkel vir die skeiding, karakterisering en kwantifisering van alle moontlike [PtCl6-nBrn]2- (n = 0 – 6) en [PtCl4-nBrn]2- (n = 0 – 4) kompleks anione waar UV-Vis as detektor gebruik word. Die relavante spesies toedelings wat gemaak is, veral ten opsigte van die cis- en trans-[PtCl4Br2]2-, [PtCl2Br4]2- en mer- en fac-[PtCl3Br3]2- stereo-isomeerpare, is deur middel van hoë-resolusie 195Pt KMR van meer gekonsentreerde PtII/IV oplossings bevestig. Die PtII/IV spesies was gekwantifiseer deur die IP-RP-HPLC aan of „n ICPMS of „n ICP-OES te koppel. Daarenbowe was dit moontlik om die fotometriese eienskappe (λmax en ε) van elke individuele PtII/IV komplex anion te bepaal deur die UV-Vis absorpsie spektrum van elke elueerende spesies met PDA op te neem. Die nuwe metode wat tydens hierdie studie ontwikkel is het dit dus moontlik gemaak om sulke PtII/IV komplek sanione met standaard analitiese toerusting prakties te skei. Verder is gevind dat deur IP-RP-HPLC aan ICP-OES te koppel dit moontlik is om die Pt tot halied mol verhoudings van elke individueel geskeide spesies te bepaal en dus hierdie spesies op „n oorspronklike, nuwe manier te karakteriseer. Die Pt tot chloried en/of Pt tot bromied mol verhoudings van die [PtCl4]2- en die reeks van [PtCl6-nBrn]2- (n = 0 – 6) kompleks anione, soos bepaal deur gebruik te maak van HPLC-ICP-OES, is gebasseer op die 177.708 nm Pt, 134.724 nm Cl en 148.845 nm Br emissie lyne. Hierdie metode kan gebruik word vir die eenduidige chemiese skeiding van hierdie komplekse. Die sensitiwiteit van hierdie metode was egter verder verbeter deur gebruik te maak van ioonparing “reverse-phase” ultra hoë-verrigting vloeistof chromatografie gekoppel met elektrosprei ionisasie quadropool “time-of-flight” massa spektrometrie (UHPLC-ESI-Q-TOFMS). Deur dit te doen is dit nou selfs moontlik om die homoleptiese en heteroleptiese [PtIVCl6-nBrn]2- (n = 0 – 6) spesies, asook die “mono-aqauted” [PtIVCl5-nBrnH2O]- (n = 0 – 5) spesies in „n goed gedefinieërde aangesuurde waterige oplossings te skei en te karakteriseer. Die vlugtige ioon-paringsreagent, tributielamien, is vir die skeidingsproses op die IP-UHPLC gebruik om te verseker dat voldoende chromatografiese resolusie, so wel as lae genoeg agtergrondgeraas, verkry word vir hoë-resolusie ESI-Q-TOF-MS deteksie. Die rykdom informasie vervat in die massaspektrum van elke PtIV spesies het die indentifikasie van elke spesies vergemaklik. Daarenbowe het die fragmentasie tendens, aanduidend van „n konstante inkrementele verandering van 44 amu (71/81Br – 35/37Cl) weens die opeenvolgende substitusie van Cl- met Br-, tesame met die elusie volgorde, die spesies-toedelings gefasiliteer. Met hierdie nuut ontwikkelde metode is dit nou moontlik om al 22 [PtCl6-nBrn]2- (n = 0 – 6) en “mono-aquated” [PtCl5-nBrnH2O]- (n = 0 – 5) spesies in „n relatiewe kort tydperk (< 13 min) te karakteriseer. Deurdat elke [PtCl6-nBrn]2- (n = 0 – 6) spesies nou individueel met IP-HPLC-UV-Vis gekwantifiseer kan word, is dit moontlik om al 17 stabiliteitskonstantes vir die PtIV chloridobromido halied uitruilingsreaksienetwerk te bepaal. Die geassosieerde Gibbs vrye energie, ΔG°rxnKn (n = 0 – 17), wat vir elke stap in die uitruilingsreaksienetwerk bepaal is, tesame met die energiebewaring verhoudings, was gebruik om die akkuraatheid van die eksperimenteel bepaalde stabiliteitskonstantes te bekragtig. Verdermeer was die waarde van die algehele formasie konstante wat eksperimenteel bepaal is, ΔG°rxn, in goeie ooreenstemming met dit wat bereken is deur die standaard reaksie halfsel reduksie potensiale van [PtCl6]2- en [PtBr6]2-. Dus is die eksperimenteel verkrygde termodinamiese parameters bevestig. Die termodinamiese dryfkrag vir die PtIV chloried-bromied uitruilingsreaksies is toegereken aan die hidrasie van die halied ligande, wat in waterige oplossings die reaksie na die bromied PtIV spesies dryf, al is die chloried PtIV spesies energeties bevoordeel in hierdie reaksienetwerk. Evaluering van ander metaalkatioon- halied-uitruilreaksies wys dat alle metaal-halied komplekse die F- >> Cl- > Br- > I- orde van termodinamiese stabiliteit volg en dat hierdie volgorde slegs omgekeer sal word weens solvasie van hierdie halied ligande. Darenbowe digtheids funksionele teorie (DFT) gebruik om die termodinamiese stabiliteit met betrekking tot isodesmiese reaksies wat chloried-bromied PtIV stereoisomeer pare behels te voorspel, sowel as van chloried-bromied PtIV liganduitruilingsreaksies van die [PtCl6-nBrn]2- (n = 0 – 6) spesies, en bevestig die F- >> Cl- > Br- > I- volgorde van termodinamiese stabiliteit. Verder was dit ook moontlik om met DFT die ΔΔG°rxn tot so naby as 8 – 20 kJ.mol-1 te bereken.af_ZA
dc.format.extentxi, 97 p. : ill.
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectHigh performance liquid chromatographyen_ZA
dc.subjectNuclear magnetic resonanceen_ZA
dc.subjectInductively coupled plasma-mass spectrometryen_ZA
dc.subjectInductively coupled plasma-optical emission spectroscopyen_ZA
dc.subjectDissertations -- Chemistryen_ZA
dc.subjectTheses -- Chemistryen_ZA
dc.titleNovel methods of chemical speciation of Pt(IV/II) complexes in acid halide-rich solutions by ion-pair RP-HPLC coupled to ICP-OES/MS in conjunction with 195Pt NMRen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch University


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW