Water as a human right under international human rights law : implications for the privatisation of water services

Moyo, Khulekani (2013-03)

Thesis (LLD)--Stellenbosch University, 2013.

Bibliography

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The worsening scarcity of fresh water resources has led to an increasing number of people without sustainable access to safe water across the globe. Water privatisation has been presented as the panacea to addressing the global water crisis. Privatisation of water has heightened the impetus for the explicit recognition of water as a human right. This dissertation seeks to establish the legal status of the right to water under international human rights law. The dissertation further attempts to ascertain the scope and normative content of such a right. In order to answer these questions, this dissertation carries out a detailed analysis of the possible legal basis, scope and normative content of the right to water under international human rights law. The principal question that arises is how a State can ensure compliance with its human rights obligations in the event of involvement of non-State actors such as private corporations in the management and distribution of water services. This dissertation‘s main hypothesis is that although privatisation of water services does not relieve the State of its legal responsibility under international human rights law, such privatisation imposes certain obligations on private actors consistent with the right to water. The dissertation goes beyond articulating normative considerations and looks at implementation at the national level by highlighting good practices on the practical implementation of the right to water consistent with the normative standards imposed by the right. The dissertation‘s key contribution is its development of an accountability model to ensure that States and private actors involved in the provision of water services have clearly designated roles and responsibilities consistent with the human right to water. If properly implemented, the model has the potential to give greater specification to the normative commitments imposed by the right to water in privatisation scenarios.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die verergerende skaarste van vars water bronne het aanleiding gegee tot die toename in die hoeveelheid mense sonder volhoubare toegang tot veilige water oor die hele aarde. Dit word aangevoer dat die privatisering van water die wondermiddel is om die globale water krisis aan te spreek. Die privatisering van water het aanleiding gegee tot 'n verskerpte aandrang om water uitdruklik te erken as 'n mensereg. Hierdie proefskrif poog om die regsstatus van die reg tot water te vestig binne die raamwerk van internasionale menseregte. Die proefskrif probeer verder om vas te stel wat die omvang en normatiewe inhoud van so 'n reg sal wees. Vervolgens voltrek hierdie proefskrif 'n uitvoerige analise van die moontlike regsbasis, omvang en normatiewe inhoud van die reg tot water binne die raamwerk van internasionale menseregte. Die vernaamste vraag wat opduik is hoe 'n Staat kan verseker dat sy menseregte verpligtinge nagekom word waar nie-Regeringsrolspelers soos korporasies betrokke is by die bestuur en distribusie van waterdienste. Die kern hipotese van hierdie proefskrif is dat alhoewel die privatisering van waterdienste nie die Staat verlig van sy regsverpligtinge in terme van internasionale menseregte nie, sodanige privatisering sekere verpligtinge aan privaatrolspelers voorskryf wat in lyn is met die reg op water. Hierdie proefskrif gaan verder as die artikulering van normatiewe oorwegings en kyk ook na die implementering op nasionale vlak deur goeie praktyke uit te lig met betrekking tot die prakiese implementering van die reg tot water wat konsekwent is met die normatiewe standaarde wat die reg voorskryf. Die kern bydrae van hierdie proefskrif is die ontwikkeling van 'n aanspreeklikheismodel wat versker dat Regerings en privaat rolspelers wat betrokke is by die voorsiening van waterdienste duidelik aangewysde funksies en verantwoordelikhede het wat in lyn is met die reg tot water. Indien hierdie model behoorlik implementeer word, het dit die potensiaal om grooter spesifikasie te gee aan die normatiewe verpligtinge wat deur die reg tot water voorgeskryf word in privatiserings scenarios.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/80062
This item appears in the following collections: