Modelling multi-product industries in computable general equilibrium (CGE) models

Date
2013-03
Authors
Punt, Cecilia
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: It is common practice in computable general equilibrium (CGE) models that the output composition of multi-product industries remains constant despite changes in relative prices of products. The results of any scenario will show that products produced by a single industry will still be produced in the same ratio to each other as reflected by the base data. The objective of the study was to develop a CGE model for South Africa in which this assumption of fixed composition of output can be selectively relaxed. In order to allow industries to adjust their output composition in response to changes in relative prices of products a Constant Elasticity of Transformation (CET) function and the related first order condition were incorporated into an existing CGE model. This alternative specification of an output transformation function in the model enables the modeller to allow selected multi-product industries to increase production of products that show greater price increases relative to other products. The first order condition of the CET function determines the optimal combination of products for each industry. With the inclusion of the CET function there is a trade-off between theoretical rigour of the model and realism of the results, therefore an assumption of input-output separability was introduced as a way of recognising that the inclusion of a CET function violates the assumption that prices in the same row of a social accounting matrix (SAM) are equivalent. The model was calibrated with a SAM for South Africa for 2007 that was developed for purposes of this study. Set controls were included in the model to generalise the model in order that it can be calibrated with data from other countries as well. The SAM for South Africa contains provincial level information in the accounts for agriculture, labour and households. The agricultural industries are defined by geographical area, hence these industries are particularly good examples of multi-product industries that respond to relative price changes when determining production levels of individual products. The adjusted CGE model was used to analyse four scenarios focusing on selected issues mentioned in the National Development Plan for South Africa released by the National Planning Commission in 2011. The scenarios relate to increases in fruit exports as a result of global positioning, technical efficiency improvements for the agricultural sector through continued research and development, factor productivity growth in government and selected services sectors resulting from fighting corruption and curbing strikes, and augmenting the supply of skilled labour through an improvement in the quality of education. The results of the adjusted model show the desired effect: producers produce relatively more of the products for which they can get a relatively higher price and vice versa. This holds true regardless of whether the level of industry output increases or decreases. The impact of the model adjustment and the effects of changes in the levels of elasticities and choice of variables to close the model were analysed as part of the sensitivity analyses. The impact of changes in the functional form, elasticities and model closures on results, are different for each scenario.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Dit is erkende praktyk in berekenbare algemene ewewigsmodelle dat die verhoudings waarin produkte tot mekaar geproduseer word deur multi-produk industrieë konstant gehou word, ongeag veranderings in relatiewe pryse van produkte. Die resultate van enige senario sal dus aandui dat die produkte wat deur 'n enkele industrie geproduseer word steeds in dieselfde verhouding tot mekaar geproduseer sal word, soos weerspieël in die basis data. Die doel van die studie was om 'n berekenbare algemene ewewigsmodel vir Suid-Afrika te ontwikkel wat die aanname dat die samestelling van elke industrie se uitset onveranderbaar is, selektief kan verslap. Om toe te laat dat industrieë die samestelling van uitset kan aanpas namate die relatiewe pryse van produkte verander, is 'n Konstante Elastisiteit van Transformasie funksie en die gepaardgaande eerste orde voorwaarde in 'n bestaande berekenbare algemene ewewigsmodel ingesluit. Die eerste orde voorwaarde bepaal die optimale verhoudings waarin produkte geproduseer moet word. Met die insluiting van die Konstante Elastisiteit van Transformasie funksie word teoretiese korrektheid van die model ingeboet in ruil vir meer realistiese resultate, dus is die aanname van inset-uitset onafhanklikheid gemaak en daardeur word ook erken dat as gevolg van die insluiting van die Konstante Elastisiteit van Transformasie funksie word daar nie meer voldoen aan die aanname data alle pryse in dieselfde ry van die sosiale rekeninge matriks (SRM) aan mekaar gelyk is nie. Die model is gekalibreer met 'n SRM vir Suid-Afrika vir 2007 wat vir doeleindes van die studie ontwikkel is. Deur die insluiting van kontroles vir versamelings is die model veralgemeen sodat die model ook met data van ander lande gekalibreer kan word. Die SRM vir Suid-Afrika se rekeninge vir landbou, arbeid en huishoudings bevat inligting op provinsiale vlak. Die landbou industrieë is volgens geografiese gebiede afgebaken en is dus besonder goeie voorbeelde van multi-produk industrieë wat reageer op relatiewe prys veranderings wanneer die produksievlakke van afsonderlike produkte bepaal word. Die aangepaste algemene ewewigsmodel is gebruik om vier senarios te ondersoek wat fokus op geselekteerde onderwerpe vervat in die Nasionale Ontwikkelingsplan wat deur die Nasionale Beplanningskommissie van Suid Afrika in 2011 vrygestel is. Die senarios hou verband met 'n styging in vrugte uitvoere as gevolg van globale posisionering, tegniese produktiwiteitsverhogings vir die landbousektor deur volgehoue navorsing en ontwikkeling, verhoging in die produktiwiteit van produksiefaktore van die regering en geselekteerde dienste sektore deur die aanspreek van korrupsie en vermindering in stakings, en die toename in geskoolde arbeid deur 'n verbetering in die kwaliteit van onderwys. Resultate van die aangepaste model toon die gewenste uitwerking: produsente produseer relatief meer van die produkte waarvoor hulle 'n relatiewe hoër prys kan kry, en omgekeerd. Dit geld ongeag of daar 'n verhoging of 'n verlaging in die vlak van die industrie se uitset is. Die impak van die modelaanpassing, die effek van veranderings in die vlakke van elastisiteite en die keuse van veranderlikes om die model te sluit, is geanaliseer as deel van die sensitiwiteitsanalises. Die impak van veranderings in die funksionele vorm, elastisiteite en modelsluiting op resultate, is verskillend vir elke senario.
Description
Thesis (PhD (Agric))--Stellenbosch University, 2013.
Keywords
CGE models, Multi-product industries -- South Africa, CET function, Output transformation
Citation