Die promovering van kinderregte : 'n prakties-teologiese ondersoek

Yates, Hannelie (2012-12)

Thesis (DTh)--Stellenbosch University, 2012.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: All children should be regarded and treated with dignity. Children’s rights have been established in the international community as well as in South African society to address any violations of children’s rights and any detrimental influence this can have on them. The responsibility of ensuring that the rights of children are implemented, respected and protected in civil society lies primarily with the national government. Nevertheless, the struggle to realise children’s rights extends across all sectors and levels of society. As part of the theological task of developing a publicly orientated ministry that will address the social circumstances of children in South Africa in a just way, this study took as its point of departure the contribution that Practical Theology can make towards a systematic and critical interpretation of the cause of children and their welfare and rights. At the time that the study was launched there was limited comprehensive analysis of the subject of children in Practical Theology that devoted attention to a theological response to the promotion of children’s welfare and rights in South African society. Two lacunae in the theorising on children were identified in South African academic studies in Practical Theology: (i) a lack of focus on children and their rights, and (ii) a general absence of strategic perspectives on how the theological community can deal with the contextual realities of children in South African society. The primary aim of this study was to develop a theoretical framework in terms of which the contribution of Practical Theology could be conceptualised as a discourse and practice that could promote the cause of children and their welfare and rights. David Tracy’s three publics of theological involvement (the academy, the church and civil society) and Richard Osmer’s conceptualisation of the four modes of practical theological interpretation (empiricaldescriptive, interpretive, normative and pragmatic) were harnessed in an interdisciplinary way to develop a deeper understanding of the welfare of children and the importance of a practical theological approach to advancement of children’s welfare and rights. On the basis of Tracy’s and Osmer’s conceptual frameworks, a number of conditions were identified to promote the cause of children, child welfare and children’s rights in the discipline of Practical Theology in Schools of Theology and Religion. These conditions include a third public mode of practical theological interpretation being adopted, a culture of adultism being confronted and transformed, and children’s acts of faith becoming an integral part of the field of Practical Theology. On the basis of an empirical investigation among registered members of the Society for Practical Theology in South Africa, the study comes to the conclusion that the academic field of Practical Theology, in its interaction with communities and civil society, can make a unique contribution to the advancement of children’s rights. The fundamental contribution of the academic field of Practical Theology to the advancement of children’s rights in South Africa recide in focussing on the inclusion of the cause of children in theological interpretation; by implication this will entail actively countering the exclusion of children in theological discourse and praxis in the field of Practical Theology.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Alle kinders verdien om ooreenkomstig hul menswaardigheid beskou en hanteer te word. Kinderregte is deur die internasionale sowel as die Suid-Afrikaanse gemeenskap as respons daargestel om sake wat kinders se menswaardigheid aantas en hulle nadelig beïnvloed teen te werk. Die verantwoordelikheid om seker te maak dat die regte van kinders in die burgerlike samelewing gerespekteer, beskerm en verwesenlik word, lê primêr by die nasionale regering. Nietemin strek die stryd om kinderregte te laat realiseer oor alle sektore en vlakke van die samelewing heen. As deel van die teologiese taak om ’n publiek georiënteerde bediening te ontwikkel wat reg sal laat geskied aan die sosiale omstandighede van kinders in Suid-Afrika, het hierdie studie die bydrae wat Praktiese Teologie tot ’n sistematiese en kritiese interpretasie van die saak van kinders en hul welsyn en regte kan maak as vertrekpunt geneem. Met die aanvang van die studie het beperkte omvattende akademiese analise oor die onderwerp van kinders in Praktiese Teologie en Teologie as sodanig bestaan waarin aandag gegee is aan ’n teologiese respons op die bevordering van kinders se welsyn en hul regte in die Suid-Afrikaanse samelewing. Twee gapings in die teoretisering oor kinders in die Suid- Afrikaanse akademie van Praktiese Teologie is geïdentifiseer: (i) ’n gebrek aan fokus op kinders en hul regte en (ii) grootlikse afwesigheid van strategiese perspektiewe oor hoe die teologiese gemeenskap die kontekstuele realiteite van kinders in die Suid-Afrikaanse samelewing kan hanteer. Die doel van hierdie studie was primêr om ’n teoretiese raamwerk te ontwikkel in terme waarvan die bydrae van Praktiese Teologie tot ’n diskoers en praktyk wat vir kinders en hul welsyn en regte bevorderlik is, gekonseptualiseer kon word. David Tracy se drie publieke van teologiese betrokkenheid (akademie, kerk en burgerlike samelewing) asook Richard Osmer se konseptualisering van die vier take waarvolgens prakties-teologiese interpretasie kan geskied (empiries-beskrywend, interpreterend, normatief en pragmaties) is ingespan om op ’n interdissiplinêre wyse verdiepte begrip vir die welsyn van kinders en die belang van ’n prakties-teologiese bydrae tot die promovering van kinders se welsyn en regte te ontwikkel. Daar is aan die hand van die konseptuele raamwerke van Tracy en Osmer bepaalde voorwaardes geïdentifiseer waaronder die saak van kinders, kinderwelsyn en kinderregte in die beoefening van Praktiese Teologie aan Skole van Teologie en Godsdiens bevorder kan word. Hierdie voorwaardes sluit in dat ’n derde publiek-modus van prakties-teologiese interpretasie aangeneem word, ’n kultuur van adultism gekonfronteer en getransformeer word en kinders se geloofshandelinge geïntegreerd deel van die studieveld van Praktiese Teologie uitmaak. Op grond van ’n empiriese ondersoek onder geregistreerde lede van die Werkgemeenskap vir Praktiese Teologie in Suid-Afrika het die studie tot die gevolgtrekking gekom dat die akademie van Praktiese Teologie in interaksie met gemeentes en die burgerlike samelewing ’n unieke bydrae tot die bevordering van kinderregte kan lewer. Die akademie van Praktiese Teologie se fundamentele bydrae tot die promovering van kinderregte in Suid-Afrika bestaan daarin om te fokus op die insluiting van die saak van kinders in teologiese interpretasie; by implikasie sal dit behels dat Praktiese Teologie kinders se uitsluiting in teologiese diskoers en praxis aktief teëwerk.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/71759
This item appears in the following collections: