Perceptions and experiences of undergraduate midwifery students concerning their midwifery training

Date
2011-03
Authors
Phiri, Wendy Augusta
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : University of Stellenbosch
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: During the period 2006-2008 more than 50% of midwifery students at the college under study failed the midwifery training programme. The academic performance of students can be attributed to various factors, ranging from personal uniqueness and institutional aspects to the course content itself. Accordingly, this study aims to explore the perceptions and experiences of student midwives with reference to their training programme. The objectives set for the study were set to determine the perceptions and experiences of the student midwives with regard to: • guidance in the practical field, • classroom experiences • assessment procedures and • whether the students attribute their academic successes or failures to the training programme. A qualitative approach with a descriptive design was applied to determine the perceptions and experiences of the undergraduate midwifery students concerning their training programme. The population of this study was fourth-year students who have successfully completed their midwifery-training programme. Nineteen students consented to participate in the study. The trustworthiness of this study was assured by using the Lincoln and Guba’s criteria of credibility, transferability, dependability and conformability. A pre-test was completed. All ethical principles were met. Data was collected through focus group interviews, using an interview guide. The analysis of the data revealed that students attributed their academic failures and success to guidance received in the theoretical as well as the practical field. The findings displayed the frustration that the students experienced with the lecture method as a teaching strategy. Discontentment was perceived among the participants regarding the demarcation, which differed among lecturers. Students were of the opinion that certain content of the curriculum was intended for the doctors, and they indicated a need for the extension of class time, for the instruction of the theory, as the curriculum was perceived as “content heavy”. Guidance in the clinical field, by the clinical educators, was perceived as being positive, yet the student-clinical educator ratio was proving to be a challenge. Marking of tests and examination answer sheets was perceived as too strict. Recommendations Students must be active participants in the learning process, not passive recipients of information. Teaching methods (such as role-play, brainstorming, case studies, simulations, and group work), that expand and reinforce basic communication, intellectual and interpersonal skills, should be employed. Uniformity amongst midwifery facilitators, in terms of content selection, demarcations, classroom activities and assessment techniques, should be agreed upon prior to the commencement of a block period.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Tydens die periode 2006-2008 was meer as 50% van die verloskunde studente by die kollege waar die studie gedoen was, onsuksesvol in die verloskunde program. Akademiese prestasie van studente kan aan verskillende faktore toegeskryf word. Hierdie kwessies wissel van persoonlike uniekheid en institusionele aspekte tot die kursus inhoud self. Dus poog hierdie studie om die persepsies en ervaringe van die student vroedvroue ten opsigte van hul opleidingsprogram te verken. Die doelwitte van die studie was om die persepsies en ervaringe van die student vroedvroue met betrekking tot: • praktiese leiding, • klaskamerondervinding, • assesseringsprosedures te bepaal en • of die studente hul akademiese suksesse en mislukkings aan die opleidingsprogram toe skryf. ʼn Kwalitatiewe benadering met ʼn beskrywende strategie was gebruik om die persepsies en ervaringe van die voorgraadse studente rakende hul opleidingsprogram vas te stel. Die populasie van hierdie studie was studente, in hul vierde jaar, wat reeds die verloskunde opleidingsprogram suksesvol voltooi het. Negentien studente het ingestem om aan die studie deel te neem. Die vertrouenswaardigheid van die navorsing is verseker deur van die Lincoln en Guba kriteria – geloofwaardigheid, oordraagbaarheid, betroubaarheid en bevestiging – gebruik te maak. ʼn Voorafgaande toets is voltooi. Al die etiese beginsels is nagekom. Data is ingesamel deur onderhoude met fokusgroepe te voer. ’n Onderhoudsgids is vir die doeleinde gebruik. Die data-ontleding het getoon dat studente hul akademiese mislukkings en suksesse aan die leiding wat hulle op teoretiese en praktiese gebiede ontvang het, toeskryf. Die bevindinge het die frustrasie wat die studente met die lesmetode as ’n onderrigstrategie ervaar, getoon. Ontevredenheid rakende die werkafbakening, wat verskil van lektor tot lektor, is ook waargeneem. Studente voel dat dele van die kurrikuluminhoud vir dokters bedoel is. Hulle is van mening dat meer klastyd nodig is om teorie te onderrig, aangesien die kurrikulum oorvol is. Hoewel die leiding op kliniese gebied, deur die kliniese opvoeders, positief ervaar is, is die student-opvoeder verhouding as ʼn uitdaging beskou. Die studente het gevoel dat hul toetse en eksamenantwoordstelle te streng nagesien was. Aanbevelings: Studente moet aktief by die leerproses betrek word en moet nie bloot passiewe ontvangers van inligting wees nie. Onderrigmetodes, wat basiese kommunikasie-, intellektuele en interpersoonlike vaardighede aanvul en versterk (soos byvoorbeeld rolspel, dinkskrums, gevallestudies, simulasies en groepwerk), moet ingespan word. Die fasiliteerders moet ooreenkom en ʼn eenvormige beleid, betreffende die kurrikuluminhoud, afbakening van werk, klaskameraktiwiteite en assesseringsmetodes, voor die aanvang van die blokperiode, daarstel.
Description
Thesis (MCur)--University of Stellenbosch, 2011.
Keywords
Midwifery students -- Training, Midwifery training, Dissertations -- Nursing, Theses -- Nursing
Citation