The efficiency of African stock markets : a comparative analysis

Date
2006-03
Authors
Mlambo, Chipo
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : University of Stellenbosch
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This study investigates whether any exploitable pauems exist in a sample of ten African stock markets that could lead to abnonnal gains. Southern Africa is represented by Botswana, Namibia. Mauritius and Zimbabwe, East Africa by Kenya, West Africa by Ghana and the BRVM, and North Africa by Egypt, Morocco and Tunisia. Such evidence, if it exists, provides ground for refutation of the weak form of the efficient market hypothesis (EM H) as defined by Farna (1965. 1970). The thesis is predominantly empirical, but also provides an overview of African stock markets, the theoretical framework on which the study is based and the impact of the advancement in information technology on market efficiency. The results show that the distribution of stock returns on African stock markets is not normal, and that the deviation from normality is significantly pronounced with almost all the stocks rejecting nonnality using the Kolmogorov-Smimov test at the I % level of significance. The stock price behaviour of the abovementioned stock markets is investigated by testing the random walk hypothesis using the simple serial correlation and runs tests. The investigation is done using returns calculated on a trade-to-trade basis and adjusted for interval variability by weighting each trade-to-trade return by the number of days between trades. While the first part of this analysis only includes the markets on which dividend information could be obtained, the second part includes all the ten markets with returns referring to capital gains. However, it is shown that dividend information does not have a serious impact on the results. While the majority of stocks, especially those for Mauritius and Ghana, reject the random walk hypothesis, only Namibia, Kenya and Zimbabwe, can be said to be weak form efficient. While thin trading is known to cause econometric and statistical problems in empirical tests, thin trading has been taken as given in most studies. In this thesis, the seriousness of thin trading on African stock markets and its implications for efficiency testing is empirically investigated. A comparison of the random walk test results when returns are calculated normally and when the trade-to-trade approach and its variant, the adjusted trade-la-trade approach, are used is carried out. It is found that thin trading is indeed a severe problem on African markets and that there are some differences in the random walk results due to the different methods used to calculate returns. Investigating in-sample predictability using linear models appears to be the norm in most tests of the EMH. This thesis argues that the return-generating process may not be linear and if that is the case, the nonlinear models may outperform the linear models in out-of-sample forecasting. The random walk is considered a true description of stock price behaviour only if it is not outperformed by any of the alternative models in forecasting stock prices out-of-sample. This is empirically tested using the indices data of the African stock markets in the sample. It is found that alternative models, in most instances, outperform the random walk model in out-of-sample forecasting. The random walk results are substantiated by the results on seasonal patterns and other anomalies to the efficient market hypothesis such as the finn size and price earnings (PIE) effects. Size and PIE ratios have been identified as significant predictors of stock returns in other markets. In particular, it has been suggested that small-size firm portfolios outperform large-size finn portfolios and that low PIE firm portfolios outperform high PIE firm portfolios. The size and PIE effects found in this thesis are mostly exactly the opposite of those hypothesised in the literature. The existence of seasonal patterns contradicts the statement that stock prices behave in a random manner. This phenomenon is investigated on African stock markets using indices returns. The study benchmarks the findings with those of South Africa's Johannesburg Stock Exchange (JSE) Securities Exchange; other emerging markets, namely Brazil, Malaysia, Poland, Slovenia and Finland; and developed markets, such as the United States of America (U.S.), Australia and New Zealand. Seasonal effects are observed on some, but not all African stock markets and in most cases the patterns observed are different from those observed on stock markets elsewhere.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie delf na of daar enige ontginbare patrone in 'n proefstuk van tien Afrika aandelemarkte bestaan, wat tot abnormale winste kan lei. Suider-Afrika word deur Botswana, Namibie, Mauritius en Zimbabwe verteenwoordig; Oos-Afrika deur Kenia, Wes-Afrika deur Ghana en die BRVM, en Noord-Afrika deur Egipte, Marokko en Tunisie. Indien sodanige bewyse bestaan, sou dit as grondslag dien vir weerlegging van die prestasie van die doeltreffende mark-hipotese (EMH) soos deur Fama (1965, 1970) gedefinieer. Die tesis is oorwegend empiries, maar bied ook 'n oorsig oor Afrika-aandelemarkte, die teoretiese raamwerk waarop die studie gebaseer is en die impak van die vordering in inligtingstegnologie op markdoeltreffendheid. Dit probeer vasstel of die verspreiding van winste op aandele met die van normaliteit konformeer. Die resultate toon dat die verspreiding van winste op aandele op aandelemarkte in Afrika nie normaal is nie en dat die afwyking van normaliteit aansienlik skerp is met byna al die aandelemarkte wat normaliteit verwerp wanneer die Kolmogorov-Smirnov-toets (teen die 1 %-vlak van beduidendheid) toegepas word. Die gedrag van aandelepryse van bovermelde aandelemarkte is ondersoek deur die ewekansige steekproef-hipotese te toets deur die eenvoudige reeks korrelasie en aanvraag-toetse toe te pas. Die ondersoek is gedoen deur opbrengste te gebruik wat op 'n handel-tot-handel-grondslag bereken is en vir interval wisseling aangepas is deur iedere handel-tot-handel-opbrengs teenoor die aantal dae tussen transaksies op te weeg. Terwyl die eerste deel van die ontleding net die markte insluit waarop inligting oor dividende verkry kon word, het die tweede deel al tien markte ingesluit met opbrengste wat na kapitale winste verwys. Daar word egter bewys dat inligting oor dividende nie 'n ernstige en waardige impak op die resultate het nie. Terwyl die meerderheid aandele, veral die vir Mauritius en Ghana, die ewekansige steekproef hipotese verwerp, kan daar aanvaar word dat net die in Namibie, Kenia en Zimbabwe swak-prestasie doelmatig is. Terwyl dit bekend is dat swak handel statistiese en ekonometriese probleme in empiriese toetse meebring, is swak handel as 'n gegewe in die meeste studies aangedui. In die tesis word die erns van swak handel op aandelemarkte in Afrika en die implikasies daarvan vir doeltreffende toetsing empiries ondersoek. 'n Vergelyking van die resultate vir (ewekansige steekproewe) word getref wanneer winste normaal bereken word en wanneer die handel-tot-handel-benadering en sy variant, die aangepaste handel-tot-handelsbenadering, toegepas word. Daar is bevind dat swak handel inderdaad 'n ernstige probleem op Afrika-markte is en dat daar sommige verskille in die ewekansige steekproef-resultate is as gevolg van die verskillende metodes wat ingespan word om die winste te bereken. Die gebruik van liniere modelle om ondersoek in te stel na die voorspelbaarheid van proefstukke blyk die norm in die meeste toetse van die doeltreffende mark-hipotesis te wees. Die tesis voer aan dat die wins-genererende proses nie noodwendig linier is nie, en indien dit die geval is, kan die nie-liniere modelle die liniere modelle in die proefstuk-voorspelling oortref. Die steekproef word as 'n betroubare beskrywing van die gedrag van aandelepryse beskou, maar net indien dit nie deur enige van die alternatiewe modelle in die voorspelling van aandelepryse in die proefstuk oortref word nie. Dit is empiries getoets deur die toepassing van die indeks-data van die Afrika-aandelemarkte in die proefstuk. Die ewekansige steekproef-resultate word deur die resultate van seisoenale patrone en ander afwykings van die doeltreffende mark- hipotesis gestaaf, soos die grootte van die onderneming en die invloede van prys inkomste. Grootte en prysinkomsteverhoudings is as betekenisvolle voorspellers van aandele-winste op ander markte geidentifiseer. Daar is spesifiek aangedui dat die portfolios van klein maatskappye die van groter maatskappye oortref en dat die portfolios van lae prys inkomstemaatskappye die van hoe prysinkomste oortref. Die grootte en invloede van prysinkomste wat in die tesis bepaal is, is hoofsaaklik presies die teenoorgestelde van die waaroor in die literatuur 'n hipotese oor opgestel is. Die bestaan van seisoenale patrone weerspreek die stelling dat aandelepryse hulle op 'n lukrake wyse voordoen. Die verskynsel is op Afrika-aandelemarkte ondersoek deur indeks-opbrengste te gebruik. Hierdie studie meet die bevindinge aan die hand van Suid-Afrika se Effekte Wisselkoerse op die Johannesburgse Aandelebeurs, ander opkomende markte soos Brasilie, Maleisie, Pole, Slovenie en Finland, en ontwikkelde markte soos die van die VSA, Australie en Nieu-Seeland. Seisoenale invloede word op sommige waargeneem, maar nie op alle aandelemarkte in Afrika nie - in die meeste gevalle verskil die patrone wat waargeneem is van die op aandelemarkte elders.
Description
Thesis (PhD (Business Management))--University of Stellenbosch, 2006.
Keywords
Stock exchanges -- Africa, Stocks -- Prices, Dissertations -- Business management, Theses -- Business management
Citation