The relationship between collective climate, organisational commitment and intention to stay

Heyligers-van Zyl, Ilonka (2003-04)

Thesis (Mcomm)--University of Stellenbosch, 2003.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: A need was identified for a proactive strategy for reducing voluntary turnover levels within the mining industry. From the onset it was established that a multi-dimensional approach would be the most appropriate. Organisational commitment and organizational climate were identified as variables that were likely to influence intentions to stay. Moreover, it was hypothesised that organisational climate would directly influence organisational commitment levels. Both organisational climate and organisational commitment have been subjected to considerable controversy with respect to conceptual and methodological issues. This has resulted in the diverse array of approaches currently found in the literature and has threatened the usefulness of both constructs. An overview of existing literature indicated that little is known regarding the relationship between organisational climate, organisational commitment and intention to stay within the specific industry. The current study therefore investigated the existing relationship between collective climate, organisational climate and intent to stay within the mining industry. Research objectives were achieved by means of hierarchical cluster analysis, canonical correlational analysis and standard multiple regressions. All measures were subjected to confirmatory factor analysis. The results indicated that multiple collective climates existed in the various departments. A positive relationship was found between collective climate and organisational commitment, as well as between collective climate and intent to stay.

AFRIKAANSE OPSOMMING: 'n Behoefte aan proaktiewe intervensies, gemik op die vermindering van vrywillige arbeidsomset, is in 'n organisasie in die mynindustrie geïdentifiseer. Dit was vanuit die staanspoor ooglopend dat 'n multidimensionele benadering toepaslik sou wees. Organisasieklimaat en organisasie-verbondenheid is as moontlike veranderlikes geïdentifiseer wat 'n invloed op omsetbedoelings mag uitoefen. 'n Verdere hipotese had betrekking op die verband tussen organisasieverbondenheid en omset-bedoelings. Beide konstrukte het reeds aansienlike kontroversie met betrekking tot konseptueIe en metodologiese aspekte ontlok. Laasgenoemde het onder meer gelei tot die opkoms van 'n aantal uiteenlopende konseptueIe benaderings tot hierdie konstrukte, met die gevolg dat die empiriese bydraes wat hul tot die veld van Organisasiesielkunde maak, toenemend bevraagteken is. 'n Literatuuroorsig het aangedui dat 'n leemte met betrekking tot die onderwerp binne die bepaalde industrie bestaan. Weinig empiriese steun is egter gevind ten opsigte van 'n verband tussen organisasieklimaat, organisasie-verbondenheid en omset-bedoelings. Die betrokke studie het dus ten doel gehad die ondersoek van 'n verband tussen groepklimaat, organisasieverbondenheid en omsetbedoelings. Ten einde bogenoemde verbande te ondersoek, is gebruik gemaak van hiërargiese tros-analise, kanoniese korrelasionele analise, asook standaardmeervoudige regressie-ontledings. Die navorsingsbevindinge het bevestig dat 'n beduidende en positiewe verband tussen groepklimaat en organisasieverbondenheid bestaan. Daar is verder aangetoon dat omset-bedoelinge beduidend met groepklimaat, sowel as organisasieverbondenheid korreleer. 'n Sterker verband is tussen organisasieverbondenheid en omset-bedoelinge gevind.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/53670
This item appears in the following collections: