Sosiale aanpassings van studente met gestremdhede aan die Stellenbosch Universiteit

Koch, Christa (2010-12)

Bibliography

Thesis (MEdPsych (Educational Psychology))--University of Stellenbosch, 2010.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The year 1994 is seen as a significant year in South Africa. The new democratic dispensation contributed to the education system, including higher education, by presenting it with new demands and challenges. Higher education institutions have been encouraged to include individuals representing groups that have been excluded on the grounds of age, gender and disabilities. Inclusive education is encouraged with the ultimate goal of attaining inclusion in society as a whole. Inclusion is the overarching concept that addresses the right to acceptance and belonging in society of all learners, adults, children with disabilities and people without disabilities. The primary aim of this study was to obtain an in-depth understanding of how students with disabilities adapt socially at Stellenbosch University. The study was based upon the assumption that it is important to hear the voices of students with disabilities before any recommendations in terms of involving students with disabilities in social opportunities can be made to the role players. The study was conducted by means of qualitative research, and the methods of data collection consisted of individual and focus group interviews as well as document analysis. The research findings can be described as follows: Students with disabilities experience both internal and external support and barrier factors and processes that impact on their social adaptation. Internal support and barrier factors and processes include emotional, behavioural, belief, personality and cognitive aspects. External support and barrier factors and processes include the support network, the faculty and department, the university at large and the social system. Four overarching themes emerged from the data of the participants: communication, attitude and awareness, inclusion and self-advocacy. The findings of the study have important implications for all role players. Recommendations are made with the aim of improving the campus climate so that an inclusive environment can be created together with an environment where all students at Stellenbosch University can adapt socially; enjoy equal opportunities and full participation, and where they experience no discrimination.

AFRIKAANSE OPSOMMING: In Suid-Afrika word 1994 beskou as 'n waterskeidingsjaar. Die nuwe demokratiese bestel het daartoe bygedra dat die onderwyssektor, insluitend hoëronderwys, aan talle nuwe eise en uitdagings blootgestel is. Hoëronderwysinstansies is aangemoedig om groepe wat tradisioneel op grond van ras, ouderdom, geslag en gestremdheid uitgesluit was te ondersteun en te akkommodeer. Inklusiewe onderwys word aangemoedig met die uiteindelike doel dat inklusie in die samelewing bereik word. Inklusie is die oorkoepelende konsep wat alle leerders, volwassenes, kinders, mense met gestremdhede en mense sonder gestremdhede se reg tot aanvaarding en hulle gevoel dat hulle in die samelewing tuishoort ("have a sense of belonging") aanspreek. Die doel van die studie was om diepgaande kennis te verkry van studente met gestremdhede se ervarings van sosiale aanpassing aan die Universiteit Stellenbosch. Die ondersoek is gebaseer op die aanname dat alhoewel daar voorstelle aan rolspelers gemaak kan word ten opsigte van strategieë om studente met gestremdhede meer by sosiale geleenthede op kampus te betrek, dit belangrik is om allereers na die stemme van die studente met gestremdhede self te luister. Die studie is aan die hand van 'n kwalitatiewe metodologie onderneem en data is hoofsaaklik deur middel van individuele en fokusgroeponderhoude asook dokumentanalise, gegenereer. Die navorsingsbevindinge het betekenisvolle insigte oor die ervarings van studente met gestremdhede se sosiale aanpassing opgelewer en kan soos volg opgesom word: Studente met gestremdhede ervaar beide interne en eksterne ondersteunings- en belemmerende faktore en prosesse wat 'n uitwerking het op hul sosiale aanpassing. Interne faktore en prosesse behels emosionele, gedrags-, oortuigings-, persoonlikheids- en kognitiewe aspekte. Eksterne faktore en prosesse sluit onder meer die ondersteuningsnetwerk, die fakulteite en departemente, die universiteit in die geheel, asook die sosiale stelsel in. Die vier oorkoepelende temas sluit kommunikasie, houdings en bewustheid, inklusie en self-voorspraak van die studente met gestremdhede se behoeftes in. Die bevindinge van die studie hou belangrike implikasies in vir alle rolspelers. Aanbevelings word gemaak met die doel om die kampusklimaat te verbeter sodat 'n ware inklusiewe omgewing geskep kan word – 'n omgewing waarin alle studente gelyke geleenthede en volle deelname kan geniet, geen diskriminasie ervaar nie en waar hulle ook as studente aan die Universiteit Stellenbosch sosiaal kan

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/5336
This item appears in the following collections: