A genre-theoretic analysis of sports articles in Tshivenda

Munyai, Ndwamato Robert (2003-04)

Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2003.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This thesis employs the theoretical framework of text construction advanced by Grabe and Kaplan (1996) for the analysis of sports articles in BONA magazine. The theory employed in this study includes linguistic elements, which can be included in teaching methodology for developing the learner's analytical skills in analyzing the discourse structure of written texts. These kinds of analytical skills are strongly reflected in Curriculum 2005 for Language Literacy and Communication (LLC). The thesis employs a range of textlinguistic strategies for analyzing written texts on sports issues. It is argued that the incorporation of these strategies by teachers in the process of language teaching in Curriculum 2005 will enable the learners to analyse texts successfully and to gain an awareness about how language is used in texts. For the purpose of analysis in this thesis, text from BONA magazine with contents ranging from sports issues were collected. The thesis demonstrates that text analysis involves a large extent, an investigation of generic factors such as the communicative purpose, the culture and community in which the text is produced. Following the discussion of the generic features of texts, a broad definition of the term text is explored, and the text linguistic construction and certain levels of analysis are identified. In addition to this, the study demonstrates that analysis of the linguistic structure of texts needs to incorporate the discussion of the parameters of the ethnography of writing advanced by Grabe and Kaplan (1996). The ethnography of writing entails that a detailed analysis of texts should address the following questions: "Who writes what to whom, for what purpose, why, when, and how?". The study explores the implications and rationale for incorporating text analysis in language teaching and learning. Lastly, the relationship between the theoretical underpinnings assumed in this study, and the learning Outcomes of Curriculum 2005 are explored. The study demonstrates that the theoretical framework of Grabe and Kaplan (1996) which underlies in the construction of written texts, will not only introduce the learner to an inclusive language pedagogy, but can be employed for effective text analysis of Tshivenda Genre texts on Sports articles in popular magazines like BONA.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie tesis maak gebruik van teoretiese model van Grabe en Kaplan (1996) vir die analise van sport tydskrif artikels in Tshivenda. die teorie wat aangewind word in die studie sluit linguistiese elemente in wat ingesluit kan word in taalonderrigmetodologie vir die ontwikkeling van leerders se analitiese vaardighede in die analise van diskoers strukture van skriftelike tekste. Hierdie soort analitiese vaardighede word sterk gereflekteer in Kurrikulum 2005 vir die leer area van tale. Die tesis wend 'n verskeidenheid teklinguistiese strategiee aan vir die analise van geskrewe genre tekste oor menseregte en burgerlike regte vraagstukke. Daar word beoog in die studied at die insluiting van hierdie strategiee deur onderwysers in die proses van taalonderrig in Kurrikulum 2005 leerders in staat sal stelom tekse suksesvol te ontleed en 'n bewussyn te kry van hoe taal in tekste gebruik word. Vir die doeleindes van analise is hierdie tesis in tekste gebruik uit BONA tydskrif met 'n inhoud oor menseregte en gemmenskps en burgerlike regte. Die tesis demonstreer dat teksanalise tot 'n groot mate 'n ondersoek behels van generiese faktore soos kommunikatiewe doelstelling, die kultuur en die gemeenskap waarin die teks geproduseer word. Na 'n bespreking van die generiese faktore van tekste word in bree definisie van die term "teks" ondersoek, en die tekslinguistiese konstruksie en bepaalde vlakke van analise word geidentifiseer. Hierbenewens, demonsteer die studie dat die linguistiese analise van die tekste die bespreking moet insult van die parameters van die etnografie van geskrewe tekste soos voorgestaan deur Grabe en Kaplan (1996). Die etnografie van geskrewe tekste behels dat die analise van tekste die volgende vrae ondersoek: "Wie skryf wat vir watter doel, waarom, wanneer, en hoe?". Die studie ondersoek die implikasies en motivering vir die insluiting van teknalise en taalonderrig. Laastens, word die verhouding tussen die teoretiese grondslae, wat aanvaar word in hierdie studie, en die leeruitkomste van Kurrikulum 2005 ondersoek. Die studie toon aan dat teoretiese raam werk van Grabe en Kaplan (1996) wat onderliggend is aan die konstruksie van geskrewe tekste kan aanvaar word om leerders in te lei in 'n meer inklusiewe taalonderrig en kan aangewend word vir effektiewe teks analise van Tshivenda genre tekste gebaseer op die Sport tydskrifte soos BONA.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/53244
This item appears in the following collections: