A genre-based analysis of the society issue magazine text in Sesotho

Date
2003-03
Authors
Kathekiso, J. M.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This study explores the text-linguistic and genre-analytic properties of Sesotho magazine texts on society issues. In particular, the model of text construction postulated by Grabe and Kaplan (1996) is employed as general theoretical framework for the research on Sesotho magazine texts. The writing properties of effective texts dealing with the theme of society issues will be analysed, taking into account the ethnography of writing, i.e. the influence of socio-cultural beliefs and views on writing in Sesotho. The study will present an extensive invesitgation of the genre approach to writing in the context of language teaching. The rationale of the genre approach and its advantages for teaching writing are reviewed. The text-linguistic and genre-analytic properties of texts need to be incorporated in methodology for teaching writing at secondary school. The study presents an extensive analysis of the Sesotho magazine texts as regard properties such as information structuring (topic-comment, theme-theme), coherence relations, cohesion and lexical choices as a reflection of communicative purposes. The linguistic devices in Seotho that characterise these properties are examined extensively.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie ondersoek die tekslinguistiese en genre-analitiese kenmerke van Sesotho tydskrifartikel tekste oor sosiale vraagstukke. Die model van tekskonstruksie, soos gepostuleer deur Grabe en Kaplan (1996), word gebruik as algemene teoretiese raamwerk vir die ondersoek van Sesotho tydskrifartikels. Die skryf-kenmerke van effektiewe tekste wat verband hou met die tema van gemeenskapsvraagstukke, salontleed word met inagneming van die etnografie van skryf, d.i. die invloed van sosio-kulturele sieninge op geskrewe tekste in Sesotho. Die studie sal 'n uitgebreide ondersoek bied van die genre-benadering tot geskrewe tekste in die konteks van skryfonderrig. Die rasionaal van die genre-benadering en die voordele daarvan vir skryfonderrig word beskou. Die tekslinguistiese en genre-analitiese kenmerke van tekste moet ingesluit word in 'n metodologie vir skryfonderrig in sekondêre skool. Die studie bied 'n uitgebreide analise van die Sesotho tydskrifartikels t.o.v. eienskappe soos informasiestrukturering, koherensie, kohesie en leksikale keuses as 'n refleksie van kommunikatiewe doelstellings. Die linguistiese elemente in Sesotho wat hierdie kenmerke realiseer word ekstensief ondersoek.
Description
Thesis (MA)--University of Stellenbosch, 2003.
Keywords
Sotho language -- Written Sotho, Sotho language -- Usage, Written communication -- Social aspects, Language and languages
Citation