Tuberkulose in 'n geselekteerde gemeenskap in die Wes-Kaap : 'n gemeenskapsstudie

Date
2002-12
Authors
Van der Walt, Stephanie
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The Minister of Health identified tuberculosis as a National Health priority since the incidence of tuberculosis in South Africa is increasing. The researcher practiced as a community health nurse for seven years and was actively involved with the community. It was experienced that irrespective well qualified nursing staff and accessible and available health services, there was an increase in tuberculosis in the Western Cape. A non-experimental, descriptive, explorative study was conducted in a selected community in the Western Cape to address the research problem: What are the knowledge, perceptions, attitudes and treatment practices of tuberculosis patients; their resources for support; and community leaders? Structured interviews were held with 50 patients randomly selected from patients attending the health clinic. Focus interviews were held with community leaders purposefully selected for the research. A modified Photovoice technique was also applied to the patients where they had to draw a picture of their feelings when diagnosed with tuberculosis and the impact of the disease on themselves and their environment. The findings revealed a lack of information, major stigmatization of the disease, and many patients not adhering to their treatment regimes. Most of the patients had a negative idea of tuberculosis indicating that it always causes death. Community leaders were very committed to assist in combating the problems in their community. The findings indicated that health staff can be of more help to the patient although they were generally satisfied with the care they received. Recommendations include that health promotion programmes should be planned in co-operation with community members to ensure that programmes are appropriate and address the real needs of the community.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die Minister van Gesondheid het tuberkulose as 'n Nasionale Gesondheidsprioriteit geïdentifiseer aangesien daar 'n toename in die insidensie van tuberkulose in Suid-Afrika is. Die navorser het vir sewe jaar as 'n gemeenskapsverpleegkundige gepraktiseer en was aktief betrokke by die gemeenskap. Die navorser het gevind dat daar 'n toename in tuberkulose in die Wes-Kaap was ten spyte van goed gekwalifiseerde verpleegpersoneel asook toeganklike en beskikbare gesondheidsdienste. 'n Nie-eksperimentele, beskrywende, verkennende studie is gedoen op 'n geselekteerde gemeenskap in die Wes-Kaap om die navorsingsprobleem aan te spreek: Wat is die kennis, persepsies, houdings en behandelingspraktyke van tuberkulosepasiënte, hulle ondersteuningsbronne en gemeenskapsleiers? Gestruktureerde onderhoude is met 50 pasiënte gevoer wat ewekansig geselekteer is uit pasiënte wat die kliniek besoek het. Fokusonderhoude is met gemeenskapsleiers gevoer wat doelbewus geselekteer is. 'n Gemodifiseerde photo voice tegniek is ook toegepas waar pasiënte 'n skets moes maak van hulle gevoelens toe hulle die eerste keer met tuberkulose gediagnoseer is, asook die impak wat die siekte op hulself en hulomgewing het. Die bevindinge het gewys dat daar 'n gebrek aan kennis was, dat daar 'n grootskaalse stigmatisering van die siekte was en dat baie pasiënte nie by hulle behandelingsregimens hou nie. Die meeste van die pasiënte het 'n negatiewe idee van tuberkulose en het aangedui dat dit altyd die dood veroorsaak. Gemeenskapsleiers was baie hulpvaardig en alhoewel die meeste pasiënte aangedui het dat hulle tevrede was met die sorg wat hulle ontvang het, was daar tog aanduidings dat gesondheidspersoneel van meer hulp kan wees. Aanbevelings sluit in dat gesondheidsbevorderingsprogramme in samewerking met gemeenskapslede beplan moet word om te verseker dat die programme toepaslik is en die werklike behoeftes van die gemeenskap aanspreek.
Description
Thesis (MCur)--University of Stellenbosch, 2002.
Keywords
Tuberculosis -- South Africa -- Western Cape -- Case studies, Tuberculosis -- Patients -- South Africa -- Western Cape -- Attitudes, Tuberculosis -- Patients -- South Africa -- Western Cape -- Treatment, Dissertations -- Nursing, Theses -- Nursing
Citation