The characterisation of selected grapevine cultivars using microsatellites

Date
2002
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Grapevine supports one of the oldest industries in South Africa today, and is also of significant international importance. With increasing international trade and the transport of fruit and other grapevine-derived products between borders, it has become increasingly important for South African farmers and viticulturalists to ensure their products conform to strict international market requirements if they are to remain competitive. Such requirements include the correct and accurate identification of berries and wines according to cultivar. In light of this, 26 different wine, table grape and rootstock cultivars, as well as a number of clones from KWV's core germplasm collection were characterised at 16 microsatellite marker loci. Microsatellite markers are known for their high level of informativeness, reliability and reproducibility, and are widely used in the identification and characterisation of plant varieties, population analyses and forensic applications. Unique allelic profiles were obtained for all but two plants, which proved to be identical at all loci considered, and thus 'clones'. These profiles were collated to form a database, containing the DNA fingerprints of each sample at each locus. The relative levels of informativeness of each marker used were also determined, and compared with those found in the literature. Six markers proved to be highly informative, and are promising in the potential application of this technology to other cultivars. The applicability of microsatellite markers to such studies is confirmed; this approach could easily be extended to include any number of cultivars of national and international interest. The results of such an investigation would have important implications for both the farming and commercial industries alike.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Wingerd ondersteun een van die oudste industriee in Suid-Afrika vandag, en is ook van groat intemasionale belang. Met die toenemende intemasionale ruilhandel en die vervoer van vrugte en ander wingerd produkte tussen grense, het dit toenemend belangrik geword vir SuidAfrikaanse wingerdboere om te. verseker dat hulle produkte voldoen aan die streng vereistes van die intemasional mark, indien hulle kompeterend wil bly. Hierdie vereistes sluit in die korrekte en akkurate identifisering van druiwe en wyn volgens kultivar. Met hierdie vereistes in ag geneem, is 26 verskillende wyn, tafeldruif en wortelstok kultivars, asook 'n aantal klone van die KWV se kern kiemplasma versameling, gekarakteriseer by 16 mikrosatelliet merker loki. Mikrosatelliet merkers word gekenmerk deur 'n hoe vlak van informatiwiteit, betroubaarheid en herhaalbaarheid en word wydverspreid gebruik in die identifisering en karakterisering van plant varieteite, populasie analises en forensiese toepassings. Unieke alleliese profiele is vir a1 die plante verkry, behalwe vir twee plante wat identiese resultate by alle loki opgelewer het en dus as "klone" beskou kan word. Hierdie profiele is bymekaar gevoeg om 'n databasis te vorm wat die DNA vingerafdrukke van elke monster by elke lokus bevat. Die relatiewe vlak van informatiwiteit van al die merkers is ook bepaal en vergelyk met merkers in die literatuur. Ses van die merkers blyk om hoogs informatief te wees en lyk belowend in die potensiele toepassing van hierdie tegnologie op ander kultivars. Die toepaslikheid van mikrosatelliet merkers op sulke studies is bevestig; hierdie benadering kan maklik aangepas word om enige aantal kultivars van nasionale en intemasionale belang in te sluit. Die resultate van s6 'n ondersoek sal belangrike implikasies inhou vir beide die boerdery en kommersiele industriee.
Description
Thesis (MScAgric)--Stellenbosch University, 2002.
Keywords
Grapes -- Genetics, Grapes -- Varieties -- Identification, Microsatellites (Genetics), Dissertations -- Genetics, Theses -- Genetics
Citation