Puffball and The handmaid's tale : the influence of pregnancy on the construction of female identity

Date
2002-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This thesis uses an analysis of Fay Weldon's Puffball and Margaret Atwood's The Handmaid's Tale to explore the construction of identity, particularly female identity. It takes into consideration the influence of both biology and culture on identity and explores how, within the context of the patriarchal societies depicted by the novels, female identity is closely linked to reproductive function. It examines how the construction of female identity based on reproductive function further objectifies the female body in society, and how it can aid patriarchal domination and oppression of women. The analysis of the novels draws on both essentialist and social constructionist feminist approaches to oppression and female identity. The essentialist approach views female biological difference (reproductive function) as responsible for the way in which women are oppressed. The social constructionist view argues that female oppression stems from the social construction of female identity around concepts of motherhood and femininity. The thesis takes both approaches into account as it seeks to explain how patriarchy oppresses women through the construction of female identity. The thesis also explores how control over the female body and identity can be exercised through reproductive technology. An examination of the role reproductive technology plays in contributing to patriarchal dominance, suggests that new technologies may compel women to conform to stereotypes of femininity based on pregnancy and motherhood. The thesis considers the impact infertility and the choice not to have children have on female identity and takes into account the options available to these women. The main focus, with regard to infertility and choice, is on the relationship between women who have children and those who do not. This thesis refutes the notion that there is solidarity between women based on shared childbearing experience, and focuses on the conflict that occurs between fertile and childless women. It finds that the conflict that occurs is a result of the socialisation of women into viewing motherhood as an essential aspect of 'normal' femininity. The thesis also considers what causes the desire to have children and finds that, as in the case of the conflict between women, it is as a result of socialisation and an innate/instinctual biological drive. The thesis investigates options available to women in order for them to avoid constructing their identities solely around their reproductive function. It considers the alternatives women are presented with when constructing their identity and how these may contribute to or liberate them from patriarchal oppression. If they choose to identify themselves using patriarchal norms, then they are contributing to their objectification; but if they choose to construct their identity on their own terms, and offer some resistance to patriarchal constructions, they will be more liberated than women who conform to stereotypes. Evidence of such resistance can be seen in both novels in the narrative structure the respective authors have chosen: just as the main characters subvert traditional stereotypes through the construction of their own identity, embracing female experience on their own terms, so do both authors subvert traditional narratives.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie tesis is gegrond op die analisering van die novelle Puffball deur Fay Weldon en The Handmaid's Tale deur Margaret Atwood ter ondersoek van die konstruksie van identiteit, naamlik die vroulike identiteit. Die analise neem beide die biologiese en kulturele invloed van identiteit in ag, veral binne die konteks van die patriargale samelewing wat in novelles voorkom.Die wisselwerking tussen vroulike identiteit en die funksie van reproduksie word aangeraak. Die tesis ondersoek die wyse waarop die konstruksie van die vroulike identiteit gebasseer op die reproduksie funksie, verder die vroulike liggaam binne samelewingskonteks tipeer en hoe dit indirek patriargale dominansie ondersteun sowel as die onderdrukking van die vrou. Die analise van die novelles steun sterk op beide die essensialistiese en sosiale konstruksialistiese feministiese benaderings ten opsigte van onderdrukking en vroulike identiteit. Die essensialistiese benadering blameer die vroulike biologiese verskil, met verwysing na die reproduksie funksie, vir die wyse waarop die vrou onderdruk word. In kontras hiermee, argumenteer die sosiale konstruksialistiese seining dat vroulike onderdrukking voortspruit uit die sosiale konstruksie van vroulike identiteit binne die konsep van moederskap en vroulikheid. Die tesis neem beide standpunte in ag daar dit hom ten doel stelom te verduidelik waarom patriargie die vrou onderdruk deur die konstruksie van die vroulike identiteit. Die tesis fokus ook op die wyse waarop kontrole oor die vroulike liggaam en identiteit uitgeoefen kan word deur die reproduktiewe tegnologie. 'n Ondersoek na die rol wat reproduktiewe tegnologie speel ter ondersteuning van patriargale dominansie, argumenteer dat nuwe tegnologieë "Toue kan verplig tot die konformering van stereotipes van vroulikheid gebasseer op swangerskap en moederskap. Die analise neem ook die impak wat onvrugbaarheid op die vroulike identiteit het, in ag , sowel as die besluit om nie kinders te hê nie. Verder neem dit ook die verskeie opsies wat beskikbaar is vir die vrou wat daarteen besluit om kinders te hê, in ag, sover dit die konstruksie van identiteit raak. Die hooffokus met betrekking tot onvrugbaarheid en keuse, is gebasseer op die verhouding tussen vroue wat wel kinders het en diegene wat kinderloos is. Die tesis weerlê die idee dat daar solidariteit is tussen vroue gebasseer op gedeelde ervarings en gemeenskaplike doelwitte en begeertes en fokus op die konflik wat ontstaan tussen kinderlose en vrugbare vroue. Die ondersoek ondervind dat die konflik wat onstaan, 'n produk is van die sosialisering van vroue met die idee van moederskap as 'n essensiële aspek van "normale" vroulikheid. Die tesis ondersoek ook die oorsake van die begeerte om kinders te hê en ondervind dat, soos ook die geval met konflik, dit die produk is van sosialisering en instinktiefbiologies gedrewe is. Die tesis ondersoek die opsies beskikbaar vir die vrou ten einde haar te verhoed om die konstruksie van haar identiteit te grond alleenlik op die reproduktiewe funksie. Die analise neem die alternatiewe waarmee die vrou gekonfronteer word tydens die konstruksieproses, in aanmerking, en bevraagteken die wyse waarop hierdie alternatiewe kan bydra tot , of die bevryding van, die patriargale onderdrukking. Indien die vrou verkies om haarself te identifiseer deur patriargale norme te gebruik sal sy bydra tot haar objektivering binne die tradisionele patriargale konteks; maar indien sy kies om haar eie identiteit te konstruktueer volgens haar eie norme en terselfdertyd patriargale konstruksie teenstaan, sal sy meer geëmansipeerd wees as haar eweknie wat tot die stereotipe gekonformeer het. Deel van die weerstand wat voorkom in beide novelles, kan opgemerk word in die naratiewe struktuur gekies deur die skrywer. Paralelle word aangetref tussen enersyds, die wyse waarop die hoofkarakters hulself aan die tradisionele stereotipes ondermyn deur die konstruksie van hul eie identiteit, terselfdertyd deur die koestering van vroulike ervarings, en andersyds die wyse waarop beide skrywers hulself aan tradisionele naratiewe onderwerp.
Description
Thesis (MA)--University of Stellenbosch, 2002.
Keywords
Atwood, Margaret Eleanor, -- 1939- -- Handmaid's tale, Weldon, Fay -- Puffball, Women in literature, Feminist theory, Gender identity, Dissertations -- English literature, Theses -- English literature
Citation