A complex ethics : critical complexity, deconstruction, and implications for business ethics

Date
2010-12
Authors
Woermann, Minka
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : University of Stellenbosch
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This study commences with a critical, philosophical exploration of the ethical theories that constitute the normative basis of the dominant business ethics paradigm. It is argued that the universal and communitarian notions of the good upon which this paradigm is based, are inadequate in helping us deal with the complexities that define the modern day business environment. It is suggested that a sophisticated and affirmative account of postmodernism is a better suited alternative, as this paradigm is geared towards assisting us in finding workable solutions to our problems in the absence of universal truths or homogenous operating environments. Although postmodernism serves as a useful starting point for challenging the normative basis of business ethics, this study moves beyond this broad paradigm in providing an analysis of both complexity theory (specifically critical complexity theory), and Jacques Derrida’s deconstructive philosophy. The paradigm of critical complexity presents us with a useful framework for understanding, and thinking through the implications that complex phenomena hold for us, for our practices, and for our understanding of our responsibilities. Deconstruction (which serves as a philosophical example of a complex position) contributes to, and supplements this paradigm. Specifically, deconstruction draws attention to the processual nature of ethical decision-making and action, as well as to the ethical and political implications that arise from our limited knowledge of complex phenomena. Once critical complexity theory and deconstruction are adequately defined, a close reading of a critical text on the relevance of Derrida for understanding business ethics is presented. In undertaking the close reading, a number of criticisms against deconstruction are addressed, and an argument is made for why a more complex understanding of ethics is preferable to universal or communitarian notions of the good – and, therefore, preferable as a normative basis for business ethics. After making the case for a complex ethics, a general circumscription of a complex ethics is provided. This circumscription is premised on an understanding of ethics as a critical, provisional, transgressive, and imaginative enterprise. The specific implications that such a notion of ethics hold for teaching business ethics, and for understanding prominent business ethics themes (such as corporate social responsibility, responsible leadership, and sustainable development) are also elaborated upon. In conclusion, it is argued that taking cognisance of the insights and implications that arise from this study will help to support the future viability of business ethics. This is because a complex understanding of ethics can promote the development of robust and flexible strategies, which are needed for dealing with the realities of the modern business environment.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie begin met ‘n kritiese, filosofiese ondersoek na die etiese teorieë wat die normatiewe basis van die dominante sake-etiek paradigma vorm. Daar word aangevoer dat die universele en kommunitaristiese idees van die goeie, waarop hierdie paradigma berus, onvoldoende is om ons in staat te stel om die kompleksiteite wat die hedendaagse sakeomgewing definieer sinvol te hanteer. Die voorstel word gemaak dat ’n gesofistikeerde en positiewe beskrywing van postmodernisme ’n meer gepaste alternatief is, omdat hierdie paradigma gerig is op werkbare oplossings vir ons probleme in die afwesigheid van universele waarhede of homogene werksomgewings. Alhoewel postmodernisme as ’n nuttige vertrekpunt dien om die normatiewe basis van sake-etiek te bevraagteken, beweeg hierdie studie verby die breë paradigma deur ’n analise van beide kompleksiteitsteorie (meer spesifiek kritiese kompleksiteitsteorie), en Jacques Derrida se dekonstruktiewe filosofie aan te bied. Die paradigma van kritiese kompleksiteitsteorie verskaf aan ons ‘n nuttige raamwerk om komplekse verskynsels te verstaan, en ook om deur die gevolge wat kompleksiteit vir ons praktyke en ons begrip van ons verantwoordelikhede te bedink. Dekonstruksie (wat dien as ’n filosofiese voorbeeld van ’n komplekse posisie) dra by tot, en vul hierdie paradigma aan. Meer spesifiek fokus dekonstruksie ons aandag op die prosessuele aard van etiese besluitneming en optrede, sowel as die etiese en politieke implikasies wat uit ons beperkte kennis van komplekse verskynsels voortspruit. Nadat kritiese kompleksiteitsteorie en dekonstruksie deeglik omskryf is, word ‘n kritiese teks oor die moontlike bydrae wat Derrida tot ons begrip van sake-etiek kan lewer noukeurig ontleed. Deur die loop van die ontleding word ’n aantal punte van kritiek teen dekonstruksie aangespreek, en ’n saak word uitgemaak dat ’n meer komplekse begrip van etiek verkieslik is bo universele en kommunitaristiese idees van die goeie – en dus meer geskik is as ’n normatiewe basis vir sakeetiek. ’n Algemene omskrywing van ’n komplekse etiek word ook verskaf om verdere steun te bied vir die verkieslikheid van so ’n opvatting van die etiek. Hierdie omskrywing is op die begrip van die etiek as ’n kritiese, provisionele, oorskryende, en verbeeldingsryke onderneming gebaseer. Die bepaalde implikasies wat hierdie idee vir onderrig in sake-etiek en ’n kennis van prominente sake-etiek temas (soos korporatiewe sosiale verantwoordelikheid, verantwoordelike leierskap, en volhoubare ontwikkeling) inhou, word aangespreek. In die gevolgtrekkig word daar geargumenteer dat kennisname van die insigte en implikasies wat uit hierdie studie voortspruit die toekomstige lewensvatbaarheid van sake-etiek kan bevorder. Dit is omdat ‘n komplekse begrip van die etiek die ontwikkeling van robuuste en buigsame strategieë, wat nodig is vir die hantering van die realiteite van die moderne sakeomgewing, kan aanspoor.
Description
Thesis (DPhil (Philosophy))--University of Stellenbosch, 2010.
Keywords
Ethics, Deconstruction, Complexity (Philosophy), Business ethics, Postmodernism, Corporate social responsibility, Sustainability, Leadership, Social responsibility of business, Cybernetics, Dissertations -- Philosophy, Theses -- Philosophy
Citation