The system will be unavailable for updates from 12:30 on Tuesday 23 May to prepare for the upgrade of the software platform.

Die hoof maatskaplike werker in die Departement Maatskaplike Dienste se kennis van en vaardighede in maatskaplike konsultasie

Brink, Keith Neil (2002-03)

Thesis (MSocialWork)--Stellenbosch University, 2002.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: An exploratory study relating to the knowledge of and skills in social work consultation of chief social workers in the Department of Social Services was undertaken. The absence of a written policy pertaining to consultation in social work is one reason for consultation not being optimally practiced and utilised. This negatively influences the standard of service delivery to the client system. The study aims to serve as a guideline for the Department of Social Services with regards to the possible formulation of a policy document on consultation within social work practice. An empirical study supported by the literature study was performed on a test sample comprising of six service officers of the Department Social Services, Cape Peninsula. The empirical study examined and described the respondents opinions, skills, knowledge and shortcomings regarding social work consultation. The utilization and application of consultation in social work by chief social workers in the Department of Social Services was determined through the usage of interview questionnaires. The empirical study enabled the researcher to draw certain conclusions. The respondents were confused and uncertain about the term consultation in social work. A clear and definite need for a written policy that could serve as a guideline in the utilization of consultation was identified. Selection criteria for social workers to progress from supervision to consultation should form part of a consultation policy. Most of the respondents identified a need for training in social work consultation and half of the respondents experienced problems in the use of consultation. A number of recommendations stem from the findings and conclusion. The chief social workers theoretical knowledge regarding consultation needs to be updated. This knowledge should be implemented practically. The Department of Social Services needs to create clear guidelines for consultation in social work and these should be reflected in a policy document that promotes and compels the use of consultation.

AFRIKAANSE OPSOMMING: 'n Verkennende studie is onderneem om te bepaal oor watter kennis van en vaardigheid in maatskaplike werk konsultasie hoof maatskaplike werkers in die Departement van Maatskaplike Dienste beskik. Die gebrek aan 'n geskrewe beleid vir konsultasie in maatskaplike werk het tot gevolg dat konsultasie nie optimaal uitgevoer en benut word nie. Derhalwe word die gehalte van dienslewering aan die kliëntsisteem negatief beïnvloed. Die studie het ten doel om 'n raamwerk vir die Departement Maatskaplike Dienste op te stel wat as riglyn vir konsultasie in maatskaplike werk en kan dit aangewend word om 'n beleidsdokument saam te stel. 'n Empiriese studie gesteun deur 'n literatuurstudie is gedoen te opsigte van 'n steekproef bestaande uit ses dienskantore van die Departement Maatskaplike Dienste in die Kaapse Skiereiland. Die empiriese studie het die respondente se opinies, vaardighede, kennis en leemtes ondersoek en beskryf. Die benutting en toepassing van konsultasie in maatskaplike werk deur hoof maatskaplike werkers in die Departement Maatskaplike Dienste is deur middel van vraelyste vasgestel. Die empiriese studie het eerstens bevind dat verwarring en onsekerheid voorkom ten opsigte van respondente se begrip van die term konsultasie in maatskaplike werk. Tweedens is bevind dat 'n behoefte aan 'n geskrewe beleid wat kan dien as riglyn vir die benutting van konsultasie in maatskaplike werk deur hoof maatskaplike werkers verlang word. Derdens, dat keuringskriteria vir die oorgang van supervisie tot konsultasie deel moet vorm van staatsinstansies se konsultasie beleid. Laastens is 'n behoefte aan opleiding in maatskaplike werk konsultasie deur die respondente geïdentifiseer aangesien die helfte van die respondente probleme ondervind tydens die benutting van konsultasie. Aanbevelings na aanleiding van die bevindinge en gevolgtrekkings sluit in dat hoof maatskaplike werkers se kennis oor konsultasie aangevul moet word en dat hierdie kennis prakties benut moet word. Riglyne vir konsultasie in maatskaplike werk in die Departement Maatskaplike Dienste moet opgestel word en in 'n beleidsdokument saamgevat word. Hierdie beleid moet die gebruik van konsultasie aanmoedig of selfs verplig.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/52779
This item appears in the following collections: