Die argumente ten gunste van die standaardstelling van handhaafbare verdienste en riglyne daarvoor

Date
2002-03
Authors
Steenkamp, L. P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Earnings per share and headline earnings per share are two popular performance measures, in spite of a number of shortcomings. This assignment argues that an additional performance measure ought to be disclosed in the financial statements, namely maintainable earnings. The objective of maintainable earnings is to give an indication of the core earnings of the company, excluding the effect of non-recurring items that are not expected to influence the financial results in future years. The reason for this performance measure is mainly based on the needs of the users of financial statements and the application that it finds in their analises. There is circumstancial evidence that shows that users want an indication of maintainable earnings per share. It is also argued that the disclosure of maintainable earnings is in the interest of the users of financial statements, as they do not necessarily have the knowledge or time to make the necessary calculations for themselves. The recommendations made are, among others, that non-recurring items be excluded from the calculation of headline earnings and that changes in accounting estimates be done retrospectively. Recommendations for comprehensive disclosure are also made to be of help in the evaluation of earnings.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Verdienste per aandeel en wesensverdienste per aandeel is twee gewilde prestasiemaatstawwe, ten spyte van 'n aantal tekortkominge. Hierdie werkstuk lewer 'n betoog dat 'n addisionele maatstaf in die finansiële state geopenbaar behoort te word, naamlik handhaafbare verdienste. Die doelstelling van handhaafbare verdienste is om 'n aanduiding te gee van die kernverdienste van 'n maatskappy, geskei van die effek van eenmalige items wat na verwagting nie die resultate in toekomstige jare sal beïnvloed nie. Die beweegrede vir so 'n maatstaf word in hoofsaak gebaseer op die behoeftes van gebruikers van finansiële state en die aanwending wat dit in hul analises kan vind. Daar is omstandigheidsgetuienis wat daarop dui dat gebruikers In aanduiding verlang van die handhaafbare verdienste per aandeel. Daar word ook In betoog gelewer dat die openbaarmaking van handhaafbare verdienste in die belang van gebruikers is, aangesien die moontlikheid bestaan dat gebruikers nie noodwendig die kennis of tyd het om self so In berekening te maak nie. Die voorstelle wat gemaak word, behels onder andere die uitsluiting van eenmalige items uit die berekening van handhaafbare verdienste en dat veranderinge in rekeningkundige ramings terugwerkend aangepas behoort te word. Daar word ook voorstelle gemaak vir omvattende openbaarmaking ten einde die oorweging van verdienste te vergemaklik.
Description
Study project (MAcc)--Stellenbosch University, 2002.
Keywords
Financial statements, Stocks -- Accounting, Corporate profits -- Accounting, Dissertations -- Accountancy, Theses -- Accountancy
Citation