The scapegoat sacrifice in Leviticus 16 and the Nefo'o ritual of the Bafut of Cameroon

Date
2001-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The dissertation aims to establish to what extent the Old Testament could be interpreted from an African perspective, using the scapegoat sacrifice in Leviticus 16 and the Nefo'o ritual of the Bafut of Cameroon as relevant examples. Because sacrificial practice was a normal occurrence in the religions of the Israelites (Old Testament) and those of other nations - and African society in particular - questions are raised that require urgent answers, namely: Is it possible to identify any elements of sacrifice from the African background, and specifically the Nefo'o ritual of the Bafut of Cameroon, which may facilitate the theological interpretation and understanding of the Old Testament. The approach employed is a qualitative methodology with the sub-category of participant observation. We also used a socio-rhetorical interpretation approach to the Old Testament text of Leviticus 16. When the above-mentioned two rituals are compared, they portray aspects of both similarities and dissimilarities. The work has been divided into the following seven chapters: Chapter one introduces the topic through the identification and the development of the problem. Some concepts and keywords from the title are discussed in the contexts of the Bafut of Cameroon and ancient Israel. Chapter two provides the background to the Nefo'o ritual of the Bafut of Cameroon, tracing both the origins of the Bafut people and the Nefo'o ritual. The Bukari people, the aborigines of the tribe and the seat of the Nefo'o shrine are highlighted. Chapter three presents a survey of sacrifices in West Africa, the ancient Near East and Israel. Special attention is reserved to the sacrificial systems of the ancient Israelites. Chapter four gives a brief introduction to the Pentateuch with special treatment of the modern trends in the study of the pentateuchal sources and the theologies of the authors. This is to situate the book of Leviticus in the Pentateuch with which we are concerned. Chapter five presents an introduction to the book of Leviticus and examines its significance among the other pentateuchal books. Attention is given to certain recurrent theological themes in the book and its implication for Leviticus chapter 16. Chapter six provides a socio-rhetorical interpretation of the text of Leviticus 16, with special attention to the establishment of the Day of Atonement and the scapegoat sacrifice. Specific attention was paid to the significance of atonement in Lev. 16. Chapter seven compares the scapegoat sacrifice of Leviticus 16 and the Nefo'o ritual of the Bafut of Cameroon. This is followed by a theological interpretation of the Nefo'o ritual and a summary of the results and conclusions. African theologians - whose own cultures possess a great deal of ritual practices - have not given enough attention to a contextual interpretation of the Scriptures of the Old Testament. The biblical faith has to exist among African Traditional Religions and other cultural practices. Some contextual interpretation of the Scriptures of the Old Testament is being suggested. Such aspects as the Nefo'o shrine, which is situated in the midst of the Bafut community, could be seen to explain the Tent of Meeting among the Israelites. Other aspects include the priest, the community, the ancestors and the release of the live goat into the woods, bearing the sins of the people. Thus the Nefo'o ritual can be used as an analogy to explain the biblical understanding of atonement in an African context. Leviticus 16 is not only the centre of the book of Leviticus but also the centre of the Pentateuch (Torah). Atonement can also be seen to be the theological heart of the Old Testament and of the whole Bible. Thus it is crucial to communicate this in an African environment using all the hermenuetical tools available.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie dissertasie is daarop gemik om te bepaal tot watter mate die Ou Testament vanuit In Afrika-perspektief geinterpreteer kan word met gebruikmaking van die sondebokofferande, soos beskryf in Levitikus 16 en die Nefo'o ritueel van die Bafut bevolking van Kameroen as betrokke voorbeelde. Omdat die bring van offerandes normale praktyk in die godsdienste van die Israeliete (soos beskryf in die Ou Testament) en van ander nasies - en spesifiek van Afrika-gemeenskappe - is, ontlok dit vrae wat dringend beantwoord behoort te word. Is dit moontlik om daardie elemente van offerande vanuit In Afrika-perspektief - en spesifiek vanuit die oogpunt van die Nefo'o ritueeI van die Bafut van Kameroen - te identifiseer wat kan bydra tot die teologiese interpretasie en begrip van die Ou Testament? Die benadering wat gevolg word, is 'n kwalitatiewe metodologie, met die sub-kategorie van deelnemende waarneming. Ons het ook In sosio-retoriese interpretasie benadering tot die Ou Testamentiese teks van Levitikus 16 gevolg. Wanneer die bovermelde twee rituele met mekaar vergelyk word, openbaar hulle aspekte van sowel ooreenkomste as van verskille. Die werk is die volgende sewe hoofstukke verdeel: Hoofstuk een lei die onderwerp in deur die identifisering en die ontwikkeling van die probleem. Sekere begrippe vervat in die sleutelwoorde van die titel word bespreek in die kontekste van die Bafut van Kameroen en van anti eke Israel. Hoofstuk twee bied In agtergrond aan tot die Nefo'o ritueel van die Bafut bevolking van Kameroen, waarin die oorsprong van sowel die Bafut bevolking as van die Nefo'o ritueel nagegaan word. Die Bukari bevolking, wat die oorspronklike inwoners was en die setel van die Nefo'o altaar word beskrywe. Hoofstuk drie bevat In oorsig van offerandes in Wes-Afrika, die anti eke Nabye Ooste en Israel. Spesiale aandag word geskenk aan die offerande stelsels van die anti eke Israeliete. Hoofstuk vier is In kort inleiding tot die Pentateug, met spesiale verwysing na die moderne tendense in die studie van Pentateugverwante bronne en die teologiese uitgangspunte van die skrywers. Dit word gedoen om die posisie van die boek van Levitikus, waarmee ons bowenal gemoeid is, in die Pentateug te bepaal. Hoofstuk vyf bied In kort inleiding tot die boek van Levitikus en gaan sy betekenis na teen die agtergrond van die ander boeke Vall die Pentateug. Aandag word geskenk aan sekere herhalende teologiese temas in die boek en die implikasies daarvan vir Levitikus 16. Hoofstuk ses bevat 'n sosio-retoriese interpretasie van die inhoud van Levitikus 16, met spesiale verwysing na die instelling van die Versoendag en die offerande van die sondebok. Spesifieke aandag word geskenk aan die rol van boetedoening in Levitikus 16. Hoofstuk sewe vergelyk die sondebok offerande van Levitikus 16 en die Nefo'o ritueel van die Bafut van Kameroen. Dit word gevolg deur 'n teologiese interpretasie van die Nefo'o ritueel, 'n 'n opsomming van die praktyke en ook gevolgtrekkings. Afrika-teoloe, wie se eie kulture oor 'n ryke mate van rituele praktyke beskik, het tot dusver nie voldoende aandag aan 'n kontekstuele interpretasie van die Ou Testament geskenk nie. Die Bybelse geloof moet steeds in naasbestaan met die tradisionele Afrika-gelowe en ander kulturele praktyke staan. 'n Sekere kontekstuele interpretasie van die Ou Testamentiese geskrifte word aan die hand gedoen. Seker aspekte, soos die Nefo'o altaar, wat midde in die Bafut gemeenskap gelee is, kan met die ontmoetingstent van die Israeliete vergelyk word. Ander punte van ooreenkomste en verskille tussen die Bafut en die anti eke Israeliete, sluit in priesters, die gemeenskap, voorouers, en die vrylating in die woud van die lewendige bok wat die sondes van die bevolking dra. Dus kan die Nefo'o ritueel as 'n analogie vir die verduideliking van die Bybelse begrip van versoening in 'n Afrika-konteks aangewend word. Levitikus 16 is nie slegs die kern van die hele boek van Levitikus nie, maar inderdaad ook van die hele Pentateug (Torah). Versoening kan ook as die teologiese kern van die Ou Testament van die hele Bybel gereken word. Daarom is dit noodsaaklik om hierdie begrip in 'n Afrika-konteks te kan kommunikeer met die aanwending van aile beskikbare hermeneutiese hulpmiddele.
Description
Thesis (DTh)--Stellenbosch University, 2001
Keywords
Bible. Leviticus, XVI -- Socio-rhetorical criticism, Bible. Leviticus, XVI -- Criticism, interpretation, etc., Animal sacrifice -- Cameroon, Sacrifice in the Bible, Bafut (African people) -- Cameroon -- Rites and ceremonies -- Comparative studies, Sacrifice -- Christianity -- Comparative studies, Dissertations -- Theology, Theses -- Theology, Dissertations -- Old and New Testament, Theses -- Old and New Testament
Citation