'n Bedryfsielkundige ondersoek na die verband tussen emosionele intelligensie en werksprestasie in die oproepsentrum-omgewing

Date
2001-07
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Worldwide call centres are being used by organisations to provide services and products to their clients in an immediate, interactive and cost-effective way. Taking into consideration the characteristics of call centres, the important contribution they make to the economical success of present day organisations, as well as the demands that this environment makes on employees, the question arises whether emotional intelligence is related to performance in call centres. A literature study of the nature and extent of emotional intelligence, with specific reference to the workplace, was carried out. Focus was further placed on call centres and the influence emotional competencies have on success in this environment. Emotional intelligence is conceptualised, as competencies that may enable individuals to use emotions to their advantage to achieve desired outcomes. In the literature emotional intelligence is regarded as a factor that influences an individual's performance. The primary goal of this study was to determine whether there is a relationship between emotional intelligence and performance in the call centre environment. The sample in this study is compiled of 135 call centre agents, working respectively in client service, sales and administrative environments, in a life assurance company. A questionnaire consisting of biographical items, the "Emotional Competency Inventory" and a performance rating, was used to obtain the necessary data from the subjects. rThe results of this study revealed that a statistically significant and positive correlation exists between emotional intelligence and performance in call centres. No statistical significant difference was found between the correlation of emotional intelligence and performance in the respective call centre environments of client service, sales and administration. A positive and statistically significant correlation was found between performance and the four areas of emotional intelligence, namely self-awareness, self-management, social awareness and social skills. With regard to the mean scores of emotional intelligence and performance, the results of the study suggest no statistically significant difference between the respective call centre environments. It was also established which combination of emotional competencies serves as best predictors of performance in the call centre environment. The main objectives of this study were successfully achieved. General conclusions and possible explanations for the above-mentioned findings are presented. Finally the implementation value of the study is discussed and recommendations for future research are made.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Oproepsentrums word wereldwyd deur organisasies aangewend om hul kliente op 'n onmiddellike, interaktiewe en koste-effektiewe wyse van dienste en produkte te voorsien. Teen die agtergrond van die kenmerke van oproepsentrums, die betekenisvolle bydrae wat dit tot die ekonomiese sukses van vandag se organisasies lewer, asook die eise wat hierdie omgewing aan werknemers stel, ontstaan die vraag of emosionele intelligensie met werksprestasie in oproepsentrums verb and hou. 'n Literatuurstudie oor die aard en omvang van emosionele intelligensie, met spesifieke verwysing na die werksplek, is uitgevoer. Verder is op oproepsentrums en die invloed van emosionele bevoegdheid op die werksukses in hierdie omgewing gefokus. Emosionele intelligensie word gekonseptualiseer as bevoegdhede wat individue in staat mag stel om emosie tot hul voordeel aan te wend ten einde die verlangde uitkomste te bereik. Emosionele intelligensie word in die literatuur as 'n faktor wat 'n invloed op 'n persoon se werksprestasie kan he geidentifiseer. Die primere doelstelling van hierdie studie was om te bepaal of daar 'n verband tussen emosionele intelligensie en werksprestasie in die oproepsentrum-omgewing bestaan. Die steekproef in hierdie studie bestaan uit 135 oproepsentrum-agente in 'n lewensversekeringsmaatskappy wat onderskeidelik in klientediens, verkoops- en administratiewe omgewings werksaam is. Daar is van 'n vraelys bestaande uit biografiese items, die "Emotional Competency Inventory" en 'n werksprestasietelling, gebruik gemaak om die nodige inligting van die proefpersone te bekom. Die resultate van hierdie ondersoek toon dat daar 'n statisties beduidende en positiewe verband tussen emosionele intelligensie en werksprestasie in oproepsentrums bestaan. Geen statisties beduidende verskil is aangetref tussen die korrelasies van emosionele intelligensie en werksprestasie in die onderskeie oproepsentrum-omgewings, naamIik klientediens, verkope en administrasie, nie. 'n Positiewe en statisties beduidende verb and is gevind tussen werksprestasie en die vier areas van emosionele intelligensie, naamlik selfbewussyn, selfbestuur, sosiale bewussyn en sosiale vaardigheid. Ten opsigte van die gemiddelde tellings van emosionele intelligensie en werksprestasie dui die resultate van die studie op geen statisties beduidende verskille in die onderskeie oproepsentrurn-omgewings rue. Verder is vasgestel watter kombinasie van emosionele bevoegdhede as die beste voorspellers van werksprestasie in die oproepsentrum-omgewing funksioneer. Die vemaamste doelstellings van hierdie studie IS suksesvol bereik. Algemene gevolgtrekkings en moontlike verklarings vir bogenoemde bevindings word aangebied. Laastens word die implementeringswaarde van die studie bespreek en aanbevelings vir verdere navorsing gedoen.
Description
Thesis (MA.)--University of Stellenbosch, 2001.
Keywords
Emotional intelligence, Emotional intelligence tests, Call centers, Call centers -- South Africa, Organizational effectiveness, Customer services, Customer services -- South Africa, Emotions, Performance, Dissertations -- Industrial psychology, Theses -- Industrial psychology
Citation