Improving the effectiveness of the Mpumalanga representation in the National Council of Provinces

Date
2001-03
Authors
Cishe, Ayanda Lawrence
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Aim: To investigate whether Mpumalanga Province's representation in the NCOP can be improved. Problem: The Mpumalanga Provincial Legislature is not performing as expected in the NCOP. The views of Mpumalanga Province are not articulated well in the NCOP. This may be as a result of a lack of research capacity within the Provincial Legislature. The available researchers are not experienced in the political and policy environment. The NCOP meeting cycle or timetable also does not allow enough time for the provinces to adequately prepare for pieces of legislation. There is further little or no interaction between the chairpersons of the Provincial Portfolio Committees and their counterparts in the NCOP. There is poor coordination, planning and communication within the provincial legislature. The Mpumalanga NCOP Liaison Office in Cape Town is not adding value to the information flow from Parliament to the Mpumalanga Provincial Legislature. It is acting as a post box by passing information on without any further research and analysis. The research question is: How to improve the effectiveness of the Mpumalanga representation in the National Council of Provinces? Hypothesis: The role of the Mpumalanga NCOP Liaison Office in Parliament needs to be redefined, and the research capacity of the Mpumalanga Provincial Legislature needs to be enhanced, in order to increase the effectiveness of the representation of Mpumalanga Province in the NCOP. Methodology: The following methods were used in this study; • Face to face interviews with the Chairperson of the NCOP, Ms N Pandor. • A structured questionnaire was sent to the Chief Whip of the NCOP, Mr. E Surty and selected members from the Mpumalanga Provincial Legislature. • Participant observation was used, as the researcher was, at the time of this study, an employee of the Mpumalanga Provincial Legislature stationed at the NCOP. • A literature study was also undertaken. Scope: The study concentrated on the Mpumalanga Provincial Legislature while lessons were drawn from other provinces. There is no universally agreed upon criterion to judge what constitutes organizational effectiveness. Evidence from the literature revealed that in order to improve organizational effectiveness, the Goal Attainment, Systems and Strategic Constituencies Approaches to organizational effectiveness need to be combined. These approaches are not mutually exclusive. The focus of the Goal Attainment Approach is mainly on ends while the Systems Approach concentrates on means to achieve the ends. The Strategic Constituencies Approach seeks to appease those stakeholders, in the environment, with potential to threaten organizational stability. Major Findings: Observation, personal experience and the responses from the informants tended to confirm the hypothesis. This study revealed that the researchers of the Mpumalanga Provincial Legislature were not empowered to deal with legislative matters. Major ConclusionslRecommendations: The most important recommendations are; .:. That Parliament should introduce legislation that will enable Provincial Legislatures to confer authority on their delegations to cast votes uniformly on their behalf in the NCOP . •:. That the brief of the provincial research unit be clearly specified. That a research agenda for each session of Parliament be set. .:. That the role of Regis House staff be expanded to include research, administration and liaison work. .:. That all researchers and senior staff of the organization be re-briefed on the functioning of the Provincial Legislature . •:. That comparative research be conducted on KwaZulu Natal and Western Cape who seemed to produce the best results.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Doelwit: Om ondersoek in te stel of die Mpumalanga Provinsie se verteenwoordiging op die Raad van Provinsies verbeter kan word. Probleem: Die Mpumalanga Wetgewer presteer nie na verwagting in die Nasionale Raad van Provinsies (NRVP) nie. Die sieninge van die Mpumalanga Provinsie word nie goed weergegee in die NRVP nie. Dit mag wees as gevolg van 'n gebrek aan navorsingskapasiteit in die Provinsiale Wetgewer (PW). Die beskikbare navorsers het nie ondervinding in die politieke en beleidsomgewing nie. Die NRVP siklus of tydskedule gee nie genoeg tyd aan provinsies om behoorlik vir wetgewing voor te berei nie. Daar is min of geen interaksie tussen die voorsitters van die Provinsiale Portefeulje Komitees en hul kollegas in die NRVP nie. Daar is ook swak koordinasie, beplanning en kommunikasie in die Provinsiale Wetgewer. Die Mpumalanga NRVP se skakelkantoor in Kaapstad voeg geen waarde toe tot die vloei van inligting van die Parlement na die Mpumalanga Provinsiale Wetgewer nie. Tans dien dit net as 'n posbus, wat inligting deurgee sonder verdere navorsing en analise. Die navorsingsvraag is, hoe kan die verteenwoordiging van die Mpumalanga Provinsie in die NRVP verbeter word? Hipotese: Die rol van die Mpumalanga skakelkantoor in die Parlement moet herdefinieer word en die navorsingskapasiteit van die Provinsiale Wetgewer moet versterk word, om die effektiwiteit van die verteenwoordiging van die Mpumalanga provinsie te verbeter in die NRVP. Metodologie: Die volgende metodes is gebruik in hierdie studie: • Persoonlike onderhoude met die Voorsitter van die NRVP, Me N Pandor. • 'n Gestruktureerde vraelys is gestuur na die Hoofsweep van die NRVP, Mnr E Surty en die teikengroep lede van die Mpumalanga Provinsiale Wetgewer. • Deelnemende waarneming is gebruik, omdat die navorser tydens die studie 'n werknemer van die Mpumalanga Provinsiale Wetgewer was, gestasioneer by die NRVP. • 'n Literatuurstudie is ook onderneem. Omvang: Die studie het gekonsentreer op die Mpumalanga Provinsiale Wetgewer, terwyl lesse geleer is vanaf ander provinsies. Daar is geen universeel ooreengekome kriteria waarop organisasies se effektiwiteit beoordeel kan word nie. Die geraadpleegde literatuur bevestig die hipotese. Die skrywers se gevolgtrekkings toon aan dat die volgende benaderinge tot organisatoriese effektiwiteit gekombineer moet word om 'n organisasie se effektiwiteit te verbeter: die doelwitbereikingsbenadering; sisteem en strategiese kiesafdelingsbenadering. Hierdie benaderings is nie onderling uitsluitend nie. Die fokus van doelwitbereikingsbenadering is hoofsaaklik op resultate terwyl die sisteembenadering konsentreer op maniere om die gevolge te bereik. Die strategiese kiesafdelingsbenadering probeer al die rolspelers met die potensiaal om organisatoriese stabiliteit te bedreig, bevredig,. Hoof Bevindinge: Waarneming, persoonlike ervaring en terugvoering vanaf die respondente het die hipotese deurgaans bevestig. Die studie het getoon dat die navorsers van die Mpumalanga Provinsiale Wetgewer nie wetgewende sake behoorlik kan hanteer nie. Belangrikste Gevolgtrekkings/Aanbevelings: Dit sluit in: ~ Die Parlement moet wetgewing voorlê wat die Provinsiale Wetgewers sal toelaat om hul afgevaardigdes te magtig om hul stemme eenvormig te kan uitbring in die NRVP namens daardie wetgewers. ~ Dat die opdrag van die provinsiale navorsingseenheid duidelik uitgespel word ~ Dat 'n navorsingsagenda bepaal word vir elke sessie van die Parlement ~ Dat die rol van Regis House personeel uitgebrei word om navorsing, administrasie en skakelwerk in te sluit ~ Dat alle navorsers en senior personeel van die organisasie geherorienteer word rakende die werksaamhede van die Provinsiale Wetgewer ~ Dat vergelykende navorsing gedoen word oor KwaZulu Natal en Wes Kaap wat die beste resultate lewer.
Description
Thesis (MPA)--Stellenbosch University, 2001.
Keywords
Representative government and representation -- South Africa -- Mpumalanga, Organizational effectiveness -- Case studies, South AfricaNational Council of Provinces, Mpumalanga Provincial Legislature, Dissertations -- Public management and planning, Theses -- Public management and planning
Citation