Housing education and training in the general education and training band of the national qualifications framework

Date
2001-03
Authors
Serfontein, Michele
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The provision of housing in South Africa is a national priority. As many of the aspirant homeowners are first-time homeowners, they are not necessarily informed about the pitfalls of home ownership. From April 1994 till March 2000 the Department of Housing approved more than 1,1 million housing subsidies. The recipients of these subsidies were first-time homeowners that did not possess the necessary knowledge and skills to make informed and responsible housing-related decisions, thus making them vulnerable to exploitation and creating complex problems that hamper the housing delivery process. The release of the National Housing Code during March 2000 announced that the South African Government had harnessed seven strategies that were aimed at providing housing to a growing low-income market that already exceeded two-and-a-half million households. Although the Government has attempted short-term solutions aimed at equipping these housing consumers with the necessary knowledge and skills to make informed and responsible housing-related decisions, initial research pointed to the need for a sustainable long-term solution in the form of education and training of the housing consumer. The aim of this research was three-fold: Firstly, to determine the knowledge and skills required by the housing consumer to be able to make informed and responsible housingrelated decisions. Secondly, to determine the status of housing education and training in the present primary and secondary school curriculums. Thirdly, to develop an outcomesbased model that would facilitate the inclusion of the identified and refined housing education and training content into the General Education and Training (GET) Band of the National Qualifications Framework (NQF). A culturally diverse group of educators and practitioners participated in four national structured group meetings that were facilitated using the Nominal Group Technique (NGT). The aim of these meetings was to identify the knowledge and skills required by consumers to be able to make informed and responsible housing-related decisions. Sixteen housing education and training core concepts could be isolated using the responses generated during the meetings, namely: "Basic Housing Technology" (BHT), "Community" (COMM), "Cultural Aspects of Housing" (CAH), "Environment" (ENV), "Financial Aspects of Housing" (FAR), "Housing Consumerism" (HC), "Housing Design and Decoration" (HDD), "Housing Market" (HM), "Housing Needs" (HN), "Housing Policy" (HP), "Legal Aspects of Housing" (LAH), "Resource Management" (RM), "Role- Players in Housing" (RP), "Sources of Housing Information" (SRI), "Tenure Options" (TO) and "Types of Housing" (TH). The document analysis performed in the second phase of the research, revealed the paucity of housing education and training core concepts in the current curriculum of the GET and Further Education and Training (FET) Bands of the NQF. Housing education and training core concepts occurred in only 50% of the 318 core subject curriculums. Of the housing education and training core concepts that were present in these documents, less than 40% were rated as "relevant" and could therefore be used for housing education and training of the learners. An outcomes-based model was developed that can be used to facilitate the inclusion of the housing education and training content into the Foundation, Intermediate and Senior Phases of the GET Band using the Critical Cross-Field Outcomes, Learning Areas, Specific Outcomes, Assessment Criteria, Performance Indicators, Phase and Programme Organisers, currently included in the new curriculum. Outcomes were then developed that reflected the knowledge, skills, attitudes and values embedded in the sixteen housing education and training core concepts. The mastering of these 57 outcomes will reduce the ignorance of first time homeowners during the housing process and provide a sustainable, long-term solution to these problems .
AFRIKAANSE OPSOMMING: Behuisingsvoorsiening is 'n nasionale prioriteit in Suid-Afrika. Aangesien baie van die aspirant huiseienaars, eerstemaal-huiseienaars is, is hulle nie altyd bewus van die slaggate van huiseienaarskap nie. Vanaf April 1994 tot Maart 2000 het die Departement van Behuising meer as 1,1 miljoen behuisingsubsidies goedgekeur. Die ontvangers van hierdie behuisingsubsidies was eerstemaal-huiseienaars, en het nie die kennis en vaardigdhede besit wat benodig word om ingeligte en verantwoordelike behuisingsbesluite te neem nie. Daarom kan hulle blootgestel word aan uitbuiting, en is komplekse probleme veroorsaak wat die behuisingsvoorsieningsproses negatief beinvloed. Die vrystelling van die Nasionale Behuisingskode gedurende Maart 2000 het aangetoon dat die Suid-Afrikaanse Regering sewe strategiee sou gebruik om behuising aan die groeiende lae-inkomste behuisingsmark te voorsien, wat alreeds twee-en-'n-half miljoen huishoudings behels het. Die Regering het al korttermyn oplossings op die proef gestel wat daarop gemik is om behuisingsverbruikers met die nodige kennis en vaardigdhede toe te rus om ingeligte en verantwoordelike behuisingsbesluite te neem. Verkennende navorsing het getoon dat daar steeds 'n behoefte bestaan aan 'n langtermyn, volhoubare oplossing in die vorm van opvoeding en opleiding van die behuisingsverbruiker. Die doel van hierdie navorsing was drie-voudig: Eerstens, om te bepaal watter kennis en vaardighede die behuisingsverbruiker benodig om ingeligte en verantwoordelike behuisingsbesluite te kan maak. Tweedens, om die stand van behuisingsinhoud in die huidige primere- en sekondere skoolsillabus te ondersoek. Derdens, om 'n uitkomsgerigte model te ontwikkel wat die insluiting van die geidentifiseerde en verfynde behuisingsinhoud in die Algemene Onderwysvlak (AOV) van die Nasionale Kurrikulum Raamwerk (NKR) sal bewerkstellig. 'n Kultureel diverse groep, wat bestaan het uit opvoeders en behuisingspraktisyns, het deelgeneem aan vier nasionale gestruktureerde fokusgroeponderhoude wat deur middel van die Nominale Groeptegniek (NGT) gefasiliteer is. Die doel van hierdie onderhoude was om vaardigdhede wat deur die verbruiker benodig word om ingeligte en verantwoordelike behuisingsbesluite te neem, te identifiseer. Die inligting wat tydens hierdie fokusgroeponderhoude ingewin is, is gebruik om sestien kembehuisingskonsepte te identifiseer, naamlik "Basic Housing Technology" (BHT), "Community" (COMM), "Cultural Aspects of Housing" (CAH), "Environment" (ENV), "Financial Aspects of Housing" (FAH), "Housing Consumerism" (HC), "Housing Design and Decoration" (HDD), "Housing Market" (HM), "Housing needs" (HN), "Housing Policy" (HP), "Legal Aspects of Housing" (LAH), "Resource Management" (RM), "Role-players in Housing" (RP), "Sources of Housing Information" (SID), "Tenure Options" (TO) en "Types of Housing" (TH). Die dokumentanalise in die tweede fase van die navorsing, het die huidige, gebrekkige behuisingsopvoedingskomponent van die 'kemvakkurrikulums van laer- en hoerskole uitgewys. Slegs 50% van die 318 kemvakkurrikulums het behuisingskonsepte bevat. Minder as 40% van die behuisingskonsepte wat wel in hierdie kurrikulums verskyn het, is as "relevant" geevalueer, en kon dus gebruik word vir die behuisingsopvoeding van die leerders. 'n Model wat voldoen aan die vereistes van uitkomsgebaseerde onderwysmodelle is ontwikkel om die insluiting van hierdie behuingsinhoud in die Grondslag-, Intermediere >- en Senior Fases van die AOV te bewerkstellig. Daar is gebruik gemaak van bestaande kurrikulumkonstrulcte van Kurrikulum 2005. Uitkomste is ontwikkel wat die kennis, vaardigdhede, houdings en waardes, ingesluit in die kernkonsepte, weerspieel. Die '. bemeestering van hierdie 57 uitkomste, sal die onkunde van eerstemaal-huiseienaars gedurende die behuisingsproses verminder, asook 'n volhoubare, langtermyn oplossing vir hierdie probleme daarstel.
Description
Thesis (PhD)--University of Stellenbosch, 2001.
Keywords
Consumer education -- South Africa, Housing -- South Africa, Competency-based education -- South Africa, Dissertations -- Home economics
Citation