Bedryfs-maatskaplike werk by plaaslike owerhede in die Kaapse Skiereiland

Date
2001-03
Authors
Powrie, Anon Hugh Ferdinand
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The purpose of this study was to investigate the present functioning of occupational social work at local governments in the Cape Peninsula. In order to realise this aim, an exploratory study was undertaken. In this study the historical development of occupational social work, internationally as well as in the South African context, was investigated. From the investigation it became apparent that there is a difference in the pattern between the historical development of occupational social work internationally and in the South African context. In South Africa industrialization occurred almost a century later than in the European countries and the development of occupational social work was further hampered by the political system of separate development. The organizational context of occupational social work practice as well as the roles, functions, knowledge and skills of the occupational social worker were discussed. It is essential that the occupational social worker should not only have insight into the structural and functional aspects of organizations, but should also have the know how to apply this knowledge base to promote social work services in the workplace. Although the roles, functions, knowledge and skills of the occupational social worker are relatively similar to those of social workers in other fields of practice, it is also evident that this field requires more specialized skills and knowledge. Attention was given to social work supervision and management in the occupational context and it became apparent that in the occupational context, social work supervision and management are influenced by a variety of organizational factors. Supervision is extremely important to local governments because it provides the opportunity for these organizations to guide the service delivery of the social workers in a scientific and responsible manner. Lastly the structure and functioning of local governments were discussed with specific reference to occupational social work. The emergence of occupational social work at local governments in the Cape Peninsula as well as the Employee Assistance Program policy and the substance dependency treatment policy of local governments were also discussed. An empirical investigation was undertaken after the literature study, in which eight occupational social workers as well as their six managers at local governments in the Cape Peninsula participated. The questionnaire was used as the technique for data collection. On the basis of the conclusion and findings of this study, certain recommendations on the practical implementation of occupational social work policy and the process of supervision for local governments in the Cape Peninsula are made at the end of the report.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van hierdie studie was om die huidige funksionering van bedryfsmaatskaplike werk by plaaslike owerhede in die Kaapse Skiereiland te ondersoek. Om hierdie doel te bereik is 'n verkennende studie onderneem. In die studie is die historiese ontwikkeling van bedryfs-maatskaplike werk internasionaal sowel as in Suid-Afrika ondersoek. Uit die ondersoek blyk dit dat die historiese ontwikkeling van bedryfs-maatskaplike werk internasionaal en in Suid-Afrika, nie dieselfde patroon gevolg het nie. In Suid-Afrika het industrialisasie bykans 'n eeu later as in die Europese lande plaasgevind en is die ontwikkeling van bedryfs-maatskaplike werk verder ook gestrem deur 'n politieke stelsel van afsondering. Die organisatoriese konteks van bedryfs-maatskaplike werk praktyk en die rolle, funksies, kennis en vaardighede van die bedryfs-maatskaplike werker is bespreek. Dit is noodsaaklik dat die bedryfs-maatskaplike werker nie slegs oor insig van die strukturele en funksionele aspekte van organisasies moet beskik nie, maar behoort hy veel eerder te weet hoe om hierdie insig en kennis-basis te benut ten einde maatskaplike werk in die werkomgewing te bevorder. Alhoewel die rolle, funksies, kennis en vaardighede van die bedryfs-maatskaplike werker tot 'n groot mate met maatskaplike werkers in ander velde ooreenstem, is dit ook duidelik dat hierdie veld meer gespesialiseerde vaardighede en kennis verg. Daar is aandag geskenk aan maatskaplike werk supervisie en bestuur in die bedryfsopset en het dit uit die studie duidelik geword dat maatskaplike werk supervisie en bestuur in die bedryfsopset deur verskeie organisatoriese faktore beïnvloed word. Supervisie is van besondere belang vir plaaslike owerhede, aangesien 'n program vir supervisie aan dié organisasies die geleentheid bied om op 'n wetenskaplike, verantwoordbare wyse met die maatskaplike werkers te kommunikeer en kontrole oor hulle dienslewering en doelbereiking uit te oefen. Laastens is die struktuur en funksionering van plaaslike owerhede met spesifieke verwysing na bedryfs-maatskaplike werk bespreek. Die ontstaan van bedryfs-maatskaplike werk by plaaslike owerhede in die Kaapse Skiereiland en plaaslike owerhede se werknemer hulpprogrambeleid en middele-afhanklikheid behandelingsbeleid is ook bespreek. 'n Empiriese ondersoek is na die literatuurstudie onderneem, waraan agt bedryfs-maatskaplike werkers by plaaslike owerhede in die Kaapse Skiereiland sowel as hul ses bestuurders deelgeneem het. Die vraelys is as tegniek van inligtinginsameling gebruik. Gegrond op die gevolgtrekkings en bevindings van hierdie studie, word daar aan die einde van die verslag bepaalde aanbevelings ten opsigte van die praktiese implementering van bedryfs-maatskaplike werk beleid en die proses van supervisie vir plaaslike owerhede in die Kaapse Skiereiland gemaak.
Description
Thesis (MSocialWork)--Stellenbosch University, 2001.
Keywords
Occupational training -- South Africa -- Evaluation, Industrial welfare -- South Africa -- Cape Town, Industrial welfare -- South Africa -- Cape Town. -- Evaluation, Dissertations -- Social work, Theses -- Social work
Citation