The sustainability of current housing strategies with specific reference to informal settlement

Date
2000-12
Authors
Van Staden, Jan-Willem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Informal settlements are a common feature of the urban landscape in contemporary South Africa and constitute one of the biggest challenges to urban planning and management at present. The political and legislative changes over the past decade have altered the approach to the management of informal settlements. This study starts out by examining the global trends and theory of urbanization, with special focus on the Third World. The various legal and policy frameworks relating to informal settlement and housing, as well as the implications thereof on urban management, are also examined. The assignment then proceeds to analyze the applicability and effectiveness of structured, formalized planning with regard to the management of informal settlement. The said analysis is followed by recommendations for the management of informal settlement, based on the preceding chapters. These recommendations suggest the following: Planners and authorities should be more proactive m planning for informal settlements. The applicability of individualized services should be reconsidered due to affordability and the inability of individualized facilities to cater for high levels of immigration. The study finally exanunes current strategies employed within the Cape Metropolitan Area, with special reference to the "Fast Tracking" process applied by the Helderberg Municipality.
AFRIKAANSE OPSOMMING: lnformele nedersettings is 'n algemene gesig in die stedelike landskap van Suid-Afrika en is tans een van die grootste uitdagings in die veld van beplanning. Die politieke en wetlike veranderinge oor die afgelope dekade het groot veranderinge in die benadering en bestuur van inforrnele vestiging tot gevolg gehad. Die werkstuk begin deur die huidige globale neigings en teoriee oor verstedeliking aan te spreek, met spesifieke verwysing na die Derde Wereld. Die verskeie wetlike- en beleidsraamwerke waarin inforrnele vestiging en behuising gereguleer word, asook die implikasies daarvan, word ook bestudeer. Die werkstuk analiseer ook vervolgens die toepaslikheid en effektiviteit van gestruktureerde en geforrnaliseerde beplanning ten opsigte van inforrnele vestiging. Die genoemde analise word gevolg deur sekere voorstelle wat gemaak word aangaande die bestuur van inforrnele vestiging. Hierdie voorstelle sluit die volgende in: Beplanners en owerhede moet meer pro-aktief wees ten opsigte van bestuur en beplanning van inforrnele vestiging Die toepaslikheid van dienste, wat fokus op individuele huishoudings, moet heroorweeg word aangesien dit onbekostigbaar vir beide verbruiker en verskaffer kan wees. Hierdie dienste is ook rue in staat om die invloei van mense te hanteer soos gemeenskaplike dienste nie. Laastens word sekere van die strategiee wat aangewend word in die Kaapse Metropolitiaanse Area ten opsigte van die bestuur van informele vestiging ook bestudeer, met spesifieke verwysing na die "Fast Tracking" proses soos aangewend deur die Helderberg Munisipaliteit.
Description
Assignment (MA ) -- University of Stellenbosch, 2000.
Keywords
Squatter settlements -- South Africa, Urbanization -- South Africa, Housing policy -- South Africa, Dissertations -- Town and regional planning, Theses -- Town and regional planning
Citation