The system will be unavailable for updates from 12:30 on Tuesday 23 May to prepare for the upgrade of the software platform.

n Vergelyking van resultate tussen die Murphy-Meisgeier type indicator for children en die Murphy-Meisgeier type indicator for children-revised op 'n groep tweedetaalleerders

Wyngaard, June Wendy Christoline (2000-12)

Thesis (MEd)--Universiteit van Stellenbosch, 2000.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The primary purpose of a restructured educational system in South Africa, to which the Government of National Unity has committed itself, is to provide every learner with the opportunity to develop to his/her full potential. This implies insight into and understanding of the personality functioning of learners, which would enable educators to determine their learners' educational needs and address these in a relevant way. A need that resulted from this was to supply educators with information that would enable them to readdress their priorities, methods of instruction and structuring of educational material in order to accommodate all learners in their classes. This need gave rise to a research project undertaken by the Department of Educational Psychology at the University of Stellenbosch. An American personality questionnaire, the Murphy-Meisgeier Type Indicator for Children (MMTIC) forms part of this research project. This instrument identifies personality types in children and sheds light on various aspects related to personality type which include: where children are likely to focus their energy, how they perceive information, how they make decisions and how they orient themselves to their external world. This information is especially valuable as it accesses a learner's learning- and communication styles. The MMTIC has been in use in the United States for more than a decade. In an effort to render this instrument universally and across cultural boundaries useful, the compilers are in a process of developing a revised version, of which the Murphy-Meisgeier Type Indicator for Children-Revised (MMTIC-R) is the provisional form. As part of the developing process of the revised version, it is necessary to determine whether the MMTIC-R measures the same .aspects of personality as the MMTIC. Consequently the results yielded by the MMTIC and MMTIC-R on a group of learners are compared in terms personality types, personality type preferences, temperamental types, function- and attitude pair preferences. Correlation between the four scales for the research group on the two instruments, as well as the levels of reliability for both instruments are also campared. As the usefulness of the MMTIC-R across cultural boundaries is a priority, a group of Xhosa speaking learners from an English-medium primary school were selected as candidates for the research group. The research group (N=162) was representative of boys and girls between the ages of 10 and 13 years. The SAS system was used for the statistic computation of the data, and two sets of results, descriptive of the research group and of the two instruments were obtained. The results indicated that both the MMTIC and MMTIC-R measure the same aspects in terms of personality types, personality type preferences, temperamental types, function- and attitude pair preferences. The results however indicated statistical correlation on only one of the four scales of both instruments, which requires further investigation. Although the results for the descriptive statistics showed a higher level of reliability for the MMTIC-R than the MMTIC, both instruments fulfil the requirements for a good psychometric instrument. The educational and teaching implications are valuable, and are discussed.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die oorkoepelende doelwit van 'n geherstruktureerde onderwysstelsel waartoe die Regering van Nasionale Eenheid verbind is, is om elke leerder die geleentheid te bied om as individu tot sy/haar volle potensiaal te ontwikkel. Hierdie doelwit behels 'n noukeurige insig in en begrip vir die persoonlikheidsfunksionering van elke leerder, wat die opvoeder in staat sal stelom elke leerder se onderwysbehoeftes te identifiseer en op relevante wyse aan te spreek. 'n Behoefte wat dus hieruit voortvloei is aan inligting wat dit vir opvoeders moontlik sal maak om hul prioriteite, onderrigmetodes en strukturering van onderrigmateriaal aan te pas om elke leerder in hul klasse te akkommodeer. Hierdie behoefte het aanleiding gegee tot 'n omvattende navorsingsprojek wat deur die Departement Opvoedkundige Sielkunde aan die Universiteit van Stellenbosch onderneem is. 'n Amerikaanse persoonlikheidsmeetinstrument, die Murphy-Meisgeier Type Indicator for Children (MMTIC), maak deel uit van die navorsingsprojek. Hierdie meetinstrument identifiseer persoonlikheidstipes in kinders en werp lig op verskeie aspekte wat daarmee gepaard gaan soos: waar kinders neig om hul energie te fokus, hoe kinders inligting verkry, op watter wyse hulle besluite neem en oordele fel, asook hoe kinders hul tot die eksterne wêreld oriënteer. Hierdie inligting is veral waardevol aangesien dit inligting oor leer- en kommunikasiestyle verskaf. Die MMTIC is reeds vir meer as 'n dekade in die Verenigde State in gebruik, en in 'n poging om hierdie meetinstrument universeel en oor kultuurgrense heen meer bruikbaar te maak, is die samestelIers in 'n proses om 'n hersiene weergawe te ontwikkel, waarvan die Murphy- Meisgeier Type Indicator for Children - Revised (MMTIC-R) 'n voorlopige vorm is. As deel van die ontwikkelingsproses van die hersiene weergawe moet daar onder andere bepaal word hoe dit vergelyk met die MMTIC in terme van die aspekte van persoonlikheid wat dit meet. In hierdie ondersoek word die resultate van 'n bepaalde groep leerders op beide die meetinstrumente met mekaar vergelyk ten opsigte van persoonlikheidstipes, persoonlikheidstipevoorkeure, temperamentstipes, funks ie- en houdingspaarvoorkeure. Korrelasie tussen die vier afsonderlike skale vir die ondersoekgroep op die twee meetinstrumente, asook die vlakke van betroubaarheid vir albei meetinstrumente word ook vergelyk. Aangesien die bruikbaarheid van die hersiene weergawe oor kultuurgrense heen 'n prioriteit is, is 'n groep Xhosa sprekers in 'n Engelsmedium laerskool as kandidate vir die ondersoekgroep geselekteer. Die ondersoekgroep (N=162) is verteenwoordigend van seuns en meisies tussen die ouderdomme 10 en 13 jaar. Die SAS-sisteem is vir die statistiese verwerking van die data in die ondersoek gebruik en twee stelle resultate, beskrywend van die ondersoekgroep self en van die meetinstrumente afsonderlik, is gelewer. Die resultate dui daarop dat beide meetinstrumente dieselfde aspekte van persoonlikheid meet. Die resultate dui egter daarop dat daar 'n statistiese verband op slegs twee van die vier skale afsonderlik is, en behoort dus verder ondersoek te word. Alhoewel die resultate vir die beskrywende statistiek dui op 'n hoër vlak van betroubaarheid op die MMTIC-R as op die MMTIC, voldoen albei meetinstrumente tegnies aan die statistiese vereistes van 'n goeie meetinstrument. Die implikasies van die bevindings is waardevol vir die opvoedings- en onderrigpraktyk, en word bespreek.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/51857
This item appears in the following collections: