Faktore wat die keuse van natuur- en skeikunde as skoolvak beïnvloed

Date
2000-12
Authors
Timmey, Marquard Aldrin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The lack of scientific and technically schooled human resources has been a problem in the South African labour market for quite some time. In the present study the factors influencing learners' decisions to choose Physical Science or not, as a final subject choice, are examined. The Meyer Interest Questionnaire (MB-lO) and two selfdesigned questionnaires were completed by 140 grade 10 pupils of a brown and a black high school in Stellenbosch. Pearson rank order correlations, Chi-square analysis and the Mann-Whitney test were used to analyse the data. It appears that a significant number of learners choose Physical Science if they believe that they need it for their tertiary course or if they need it for university admission or if they think that it would better their bursary and/or study loan prospects. A significant number of learners do not choose Physical Science if they did not do well in General Science in grade nine or if they believe that Physical Science is not a subject for girls. Many learners also do not choose Physical Science because of a perception that Physical Science is too difficult. Significantly few learners made use of career counselling during their [mal subject choice. Significant differences were found between the interests of the group that chose Physical Science and the group that did not choose it.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die tekort aan wetenskaplik en tegnies geskoolde menslike hulpbronne is reeds vir 'n geruime tyd 'n probleem in die Suid-Afrikaanse arbeidsmark. In die huidige studie is daar in hoofsaak ondersoek ingestel na die faktore wat leerders se besluit om Natuuren Skeikunde as finale skoolvak te kies of nie, beïnvloed. Die Meyerbelangstellingsvraelys (MB-lO) en twee selfontwerpte vraelyste is op 140 graad 10 leerders van 'n bruin en 'n swart hoërskool in Stellenbosch afgeneem. Die data is met behulp van Pearson-rangordekorrelasies, Chi-kwadraatontledings en die Mann- Whitney toets ontleed. Dit blyk dat 'n beduidende getal leerders Natuur- en Skeikunde kies indien hulle glo dat hulle dit nodig het vir hulle naskoolse opleiding of vir universiteitstoelating of indien hulle dink dat hulle studiebeurs- en/of studieleningvooruitsigte daardeur verbeter sal word. 'n Beduidende getalleerders wat swak presteer het in graad nege of wat glo dat die vak nie by meisies pas nie, kies nie Natuur- en Skeikunde nie. Baie leerders kies ook nie Natuur- en Skeikunde nie vanweë 'n persepsie dat die vak te moeilik is. Beduidend min leerders het gebruik gemaak van beroepsvoorligting tydens hulle finale vakkeuses. Daar is beduidende belangstellingsverskille gevind tussen die groepe wat Natuur- en Skeikunde gekies het en die wat dit nie gekies het nie.
Description
Thesis (MA)--University of Stellenbosch, 2000.
Keywords
Science -- Study and teaching -- South Africa, Vocational guidance, Dissertations -- Psychology
Citation