Die ontwerp van 'n ordeningstelsel en vindmiddel vir 'n kultuurhistoriese navorsingsentrum

Date
2000-12
Authors
Ekermans, Brönnhilde
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: A research centre for cultural history is an important key to the study of cultural heritage. The Research Centre for Cultural History at the University of Stellenbosch is at present (2000), as far as could be ascertained, the only centre of its kind in South Africa, although the conservation of certain aspects of cultural heritage is also practised by a number of related institutions. There is a need for a system of arrangement and finding aids through which the contents of these institutions and specifically research centres for cultural history can be made accessible to researchers. In this study a system is proposed in answer to the above mentioned deficiency. It is based on a thesaurus in which the most important themes of cultural history are identified and assigned to a number of main categories. The system consists of a set of guidelines, rather than a prescribed framework and it should therefore be appliable to ail cultures in South Africa as well as cultural groups and institutions outside the South African context. A variety of media found in research centres for cultural history are identified. The contents of the Research Centre for Cultural History at the University of Stellenbosch serve as an important model in this regard. It is suggested that the different media are housed separately in the centre and that there is a code assigned to each by which they can be identified in the integrated finding aid. It was found that the proposed system could be applied to research centres for cultural history and related institutions in a variety of ways. It provides the .researcher with an image of the structure and nature of cultural history. It can also be used as a tool in the research and collection of oral history and the structuring of research projects. Other applications of the system will be revealed by usage.
AFRIKAANSE OPSOMMING: 'n Sentrum vir kultuurhistoriese navorsing is 'n belangrike sleutel tot die bestudering van 'n kultuurerfenis. Die Sentrum vir Kultuurhistoriese Navorsing aan die Universiteit van Stellenbosch is tans (2000), sover vasgestel kon word, die enigste sentrum van sy soort in Suid-Afrika, hoewel die bewaring van sekere aspekte van die kultuurerfenis ook in 'n mate deur verwante instansies bedryf word. Daar is 'n behoefte aan 'n volledig uitgewerkte ordeningstelsel en vindmiddel waardeur die inhoud van sulke instansies en spesifiek kultuurhistoriese navorsingsentrums toeganklik gemaak kan word. In hierdie studie word 'n stelsel voorgestel waardeur bogenoemde leemte gevul kan word. Die basis van die stelsel is 'n tesourus waarin die belangrikste temas van kultuurgeskiedenis uiteengesit en in 'n aantal hoofkategorieë verdeel word. Die stelsel is 'n stel riglyne eerder as 'n rigiede raarnwerk en behoort dus toepasbaar te wees op alle kulture in Suid-Afrika sowel as kultuurgroepe en instansies buite die Suid-Afrikaanse konteks. 'n Verskeidenheid brontipes wat in 'n sentrum vir kultuurhistoriese navorsing gevind sou kon word, word geïdentifiseer. Die inhoud van die Sentrum vir Kultuurhistoriese Navorsing aan die Universiteit van Stellenbosch dien as 'n belangrike voorbeeld. Daar word voorgestel dat die brontipes in die bergproses van mekaar geskei word en dat daar 'n kode aan elkeen toegeken word om hulle in die geïntegreerde vindmiddel van mekaar te onderskei. Daar is gevind dat die voorgestelde stelsel op 'n verskeidenheid van maniere in sentrums vir kultuurhistoriese navorsing en verwante instansies toegepas kan word. Dit verskaf aan die navorser 'n beeld van die struktuur en aard van die vakdissipline. Verder kan dit as 'n belangrike stuk navorsingsgereedskap vir die insameling van mondelinge oorlewering en die strukturering van veldwerkprojekte dien. Ander toepassings daarvan sal deur die praktyk blootgelê word.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2000.
Keywords
Archives -- Administration, Research institutes -- Management, Dissertations -- Afrikaans culture, Theses -- Afrikaans culture
Citation