Die geskiedenis van Matie-krieket 1865-2000

Date
2000-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Over the years the Maties have made an invaluable contribution to both Western Province and Boland cricket. The purpose of this study is to document the origin, formation and experiences of the Matie Cricket Club. The nucleus of this study therefore documents the development of the Matie Cricket Club. The history of the club dates back to 1865, perhaps the end of 1864, and an attempt has been made to reconstruct all gathered information as accurately and thoroughly as possible. Although there is much popular writing on sport in South Africa, very little scientific documented information is available. Studies such as these are thus hampered by the unavailability of primary information. Since this study is sporthistorically orientated, the historic-scientific method has been implemented. Preference has been given to primary sources of information. These sources include minutes of the Matie Cricket Club, Stellenbosch Municipality, University Council, Sports Committee, Colours Committee and the Stellenbosch College Athletic Club, as well as University of Stellenbosch publications, such as the Stellenbosch College Ramkie, Stellenbosch College Times, Stellenbosch Students' Annual, Stellenbosch Students' Quarterly, Stellebosse Oud-Student, Stellenbosse Student and the Stellenbosse Universiteitsblad, interviews with those involved in the club and photos. Secondary sources of information include books and newspapers. The introductory section gives a broad outline of the history of Western Province cricket from as early as 1808. The first chapter has been devoted to the aim and statement of the problem, scope of the study, method of research and the evaluation of the resources. The growth of the club is discussed in detail under the following headings: Cricket during the 1800s, cricket before the First World War (1900-1913), cricket between and during the World wars (1914-1945), and cricket after the Second World War (1945-200). The progress and achievements of the club over 135 years are outlined. The club played in the Western Province since its formation in 1865, whereafter they moved to the Boland in 1901 and competed there for the following 60 years. However, there were, a couple of years in between when the first side competed in the Western Province, but only on a friendly basis and against sides in lower leagues, while the junior sides still competed in the Boland leagues. During the 1960/61 season, the first side was allowed to compete on a friendly basis against sides in the first league of the Western Province; at the end of 1963 the club moved all four of its teams to compete in the Western Province league. The sports fields of the University and especially the various venues of the cricket club are dealt with. At first games were played at the "Braak", from where they moved to the "Vlakteveld", Pavillion field and the famous Coetzenburg fields. The Matie Cricket Club also contributed to the success of the South African Universities' tournament. A brief history of the Matie Cricket Club since 1947 when the tournament was first played and their success in the national club championships are outlined. The role of the Stellenbosch College Athletic Club during the early history of the cricket club is also briefly discussed. Since the formation of the Victoria-College Cricket Club in 1912, only students were allowed to play in the matches against the South African College and the last of these matches were played in 1917. After the formation of the University of Stellenbosch in 1918, these matches were played between Stellenbosch and the University of Cape Town. These Intervarsity matches are discussed until the late 1960s whereafter it came to an end. Due to the fact that the University goes to the South African Universities tournament in December they do not undertake a lot of tours. Some tours preceded the tournaments and they are only briefly discussed. Coaching deserves its own section to show the progress made in this field. The efforts of various coaches contributed to the success of the club and the fact that so many players were included in representative sides. This section is followed by those people who made a major contribution to the club over the years. The Matie Cricket Club has 12 Springboks in its history, namely Nico Theunissen, Izak Buys, Eddie Barlow, Mike Procter, Michael Melle, Peter Kirsten, Garth Ie Roux, Denys Hobson, Adrian Kuiper, Darryl Cullinan, Kepler Wessels and Dave Rundle. A player profile of each is given as well as a list of Matie players in the various representative sides, as well as the players who regularly played in the first side of the Maties.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Oor die jare het die Maties 'n groot bydrae tot die Westelike Provinsie en Bolandkrieket gelewer. Die doel van hierdie studie was om die oorsprong, stigting en gebeure van die Matie-krieketklub na te vors en te dokumenteer. Die kern van hierdie studie gaan oor die ontwikkeling van die Matie-krieketklub. Die klub se geskiedenis strek vanaf 1865, moontlik einde 1864, tot op hede en alle inligting wat bekom is, is so deeglik en akkuraat moontlik weergegee. Die doel was dus om die oorspronklike gebeure te rekonstrueer. Hoewel daar baie oor sport geskryf is, is die meeste inligting nie wetenskaplik bewaar of gedokumenteer nie. Aangesien hierdie studie sport-histories van aard is, is die histories-wetenskaplike metode van navorsing soos toegepas in Menslike Bewegingskunde gevolg. Dit behels die versameling van inligting uit veral primêre bronne. Onder hierdie bronne tel die notules van die Matiekrieketklub, voorsitters- en bestuursverslae, jaarverslae, Universiteitspublikasies, onderhoude met ooggetuies en foto's. Sekondêre inligting is uit boeke en koerante verkry. Die studie word ingelei deur 'n algemene oorsig oor die ontwikkeling en geskiedenis van krieket in die Westelike Provinsie (WP) wat reeds so vroeg as 1808 gespeel is. Die eerste deel word aan die metodologie gewy. Daar word onder andere na die doel en probleemstelling, afbakening van die studieterrein, metode van ondersoek en die evaluering van bronne gekyk. Daarna word die ontwikkeling van die Matie-krieketklub uiteengesit. Daar word na krieket in die 1800's, krieket voor die Eerste Wêreldoorlog (1900-1913), tussen en tydens die Wêreldoorloë (1914-1945), en krieket ná die Tweede Wêreldoorlog (1945-2000) gekyk. Aandag word aan die groei van Matie-krieket tot 'n volwaardige sport bestee. Daar word na die prestasies van die klub oor ongeveer 135 jaar gekyk. Die klub het vanaf sy stigting tot 1901 in die WP gekompeteer, waarna hulle vir die daaropvolgende 60 jaar in die Boland deelgeneem het. Daar was jare tussenin wat die eerstespan in die WP gespeel het, maar al die wedstryde was op In vriendskaplike basis beslis en meestal teen spanne in die laer ligas. Die junior spanne het egter steeds in die Boland gekompeteer. Gedurende die 1961/62-seisoen is die eerstespan vir In proeftydperk in die WP se eersteliga opgeneem en het die klub met vier spanne sedert die einde van 1963 op In permanente basis in die WP gespeel. Hierna word die verskillende terreine waar krieket gespeel is, behandel, by name die Braak, Vlakteveld, Pawiljoenveld en Coetzenburg. In hierdie hoofstuk word die geskiedenis en die gebruik van die velde uiteengesit. Matie-krieket het ook In bydrae gelewer tot die sukses van die Suid-Afrikaanse universiteite-toernooi en In kort geskiedenis hiervan word uiteengesit. Die sukses wat Maties in hierdie toernooi behaal het, word vanaf 1947 bespreek. Daar word ook na die klub se deelname aan die nasionale klubkampioenskappe verwys. Die rol wat die Stellenbosch College Athletic Club in die vroeë geskiedenis van Matie-krieket gespeel het, word ook bespreek. Sedert 1912 toe die Victoriakollege krieketklub gestig is, was die inter-kollege wedstryde tussen Victoriakollege en die South African College In suiwer kollege aangeleentheid en die laaste wedstryd tussen dié twee instansies is in 1917 gespeel. Met die stigting van die Universiteit van Stellenbosch in 1918 is dié wedstryde teen die Universiteit van Kaapstad gespeel. Hierdie Intervarsity-wedstryde word tot en met die laat 1960's bespreek toe die wedstryde doodgeloop het. Omdat die klub jaarliks in Desember na die Suid-Afrikaanse universiteite-toernooi gegaan het, is daar nie baie toere onderneem nie. Daar word net kortliks na dié toere verwys wat wel deur die klub op pad na die toernooie ingepas is. Afrigting wat 'n baie groot rol in enige klub se sukses speel, geniet ook aandag. Die harde werk van verskeie afrigters het onder andere daartoe bygedra dat Matie-krieket 'n aantal nasionale en provinsiale spelers opgelewer het. Dié afdeling word opgevolg deur ander persone wat ook 'n groot rol in die sukses van die klub gehad het. Die Matie-krieketklub het tot op hede 12 Springbokke, naamlik Nico Theunissen, Izak Buys, Eddie Barlow, Mike Procter, Michael Melle, Peter Kirsten, Garth Ie Roux, Denys Hobson, Adrian Kuiper, Darryl Cullinan, Kepler Wessels en Dave Rundle opgelewer. 'n Sportprofiel word van elkeen gegee. 'n Lys van die Maties in verteenwoordigende spanne, asook Maties wat vir die eerstespan op 'n gereelde basis gespeel het, is saamgestel.
Description
Dissertation (MScSportSc)--University of Stellenbosch, 2000.
Keywords
Matie-krieketklub Stellenbosch -- History, Cricket -- South Africa -- Stellenbosch -- History, Cricket players -- South Africa -- Stellenbosch -- History, Dissertations -- Human movement studies
Citation