Career indecision amongst prospective university students

Date
2000-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The numerous prospective university students' who present at the Centre for Student Counselling of the University of Stellenbosch for guidance in selecting an occupation or university course, suggest that there is a high level of career indecision amongst such individuals. With the purpose of addressing career indecision, the present study examined the nature thereof amongst prospective university students. The prevalence of specific aspects of career maturity (namely, self-information, decision-making, career information, integration of self-information and career information, and career planning) underlying career indecision were investigated, as well as the correlations between these aspects. In addition, the correlations between the aspects of career maturity and certain biographical variables such as gender, home language, declared career choice, differentiation of interests, and self-reported level of career indecision were examined. Eighty-four prospective students, who presented for career counselling at the Centre for Student Counselling of the University of Stellenbosch, served as subjects in the study. The subjects completed the Career Development Questionnaire (CDQ), the Meyer Interest Questionnaire (MB-10) and a biographical questionnaire compiled by the researcher. The results of the study indicated that a substantial number of prospective university students experience career indecision. There were statistically significant correlations (p<0,01) between the 5 scales of the CDQ. In addition, there were statistically significant correlations (p<0,01) between the 5 scales of the CDQ, and self-reported level of career indecision. There were no clinically significant correlations between gender and home language, and any other variable measured. An attempt was made to address career indecision amongst the population group by making certain recommendations regarding the content and process of career counselling for prospective university students.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die aantal voornemende universiteitstudente wat by die Sentrum vir Studentevoorligting aan die Universiteit van Stellenbosch aanmeld vir voorligting in verband met die keuse van 'n beroep of universiteitskursus, is aanduidend van 'n hoë mate van beroepsbesluitloosheid onder die individue. Die onderhawige studie ondersoek die aard van beroepsbesluitloosheid onder voornemende universiteitstudente ten einde die beroepsbesluitloosheid aan te spreek. Die voorkoms van sekere komponente van loopbaanvolwassenheid (naamlik selfinligting, besluitneming, loopbaaninligting, integrering van selfinligting en loopbaaninligting, en loopbaanbeplanning) onderliggend aan beroepsbesluitloosheid is ondersoek, sowel as die verband tussen die komponente. Die verband tussen die komponente van loopbaanvolwassenheid en verskeie biografiese veranderlikes soos geslag, huistaal, verklaarde loopbaankeuse, onderskeiding van belangstellings, en self-gerapporteerde vlak van beroepsbesluitloosheid is ook ondersoek. Vier-en-tagtig voornemende studente wat by die Sentrum vir Studentevoorligting aan die Universiteit van Stellenbosch aangemeld het vir beroepsvoorligting, is by die studie betrek. Die subjekte het die Loopbaanontwikkelingsvraelys (LOV), die Meyer-Belangstellingsvraelys (MB-10) asook 'n biografiese vraelys wat deur die navorser opgestel is, voltooi. Die resultate het getoon dat In aansienlike hoeveelheid voornemende studente beroepsbesluitloosheid ervaar. Daar was statisties beduidende verbande (p<0,01) tussen die 5 skale van die LOV. Verder was daar statisties beduidende verbande (p<0,01) tussen die 5 skale van die LOV en gerapporteerde vlak van beroepsbesluitloosheid. Daar was geen klinies betekenisvolle verbande tussen geslag en huistaal, en enige ander veranderlike nie. Daar is gepoog om beroepsbesluitloosheid onder voornemende studente aan te spreek deur aanbevelings te maak in verband met die inhoud en proses van loopbaanvoorligting vir voornemende universiteitstudente.
Description
Thesis (MA)- University of Stellenbosch, 2000.
Keywords
Vocational guidance, Dissertations -- Psychology, Theses -- Psychology, Theses -- Psychology
Citation