Authority and interpretation in the book of Jonah

Date
2000-02
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The issue addressed in this study and its hypothesis are outlined in chapter one, and concern the general problem of variety in theological interpretation of the Bible. Specifically, the research problem is identified with the existence of different readings of Jonah as Scripture, and the need for these readings to be authoritative. A secondary issue has to do with the role of author's intention in theological interpretation. The hypothesis of this study states that the existence of various models of Scriptural authority can account in part for the different ways that interpreters produce meaning in the text of Jonah, by appealing to the one aspect of the text which is thought to be authoritative. In chapter two the concept of scriptural authority is defined. The writings of theologians who have expressed authority in terms of models is compared and contrasted. A synthesis is attempted which aims at providing a definition of each model of authority with which to analyse the theological interpretations of select authors. In this chapter, the main focus is on the different ways that the Bible is regarded as authoritative in the church. Chapter three provides an analysis of three Jonah commentaries each written from the perspective of one of the models of authority. The specific way in which each author understands the meaning of Jonah is identified through a consideration of the exegetical arguments. The single aspect of the text which is taken to be decisive in the articulation of the understanding of the theological message is traced in the author's argument. The interpretation is then compared with the definition of the particular model assumed to be underlying the exegesis. The final chapter consists of an evaluation of the validity of the central hypothesis; some concluding remarks concerning the role of author's intention in authoritative interpretation; and an identification of areas for further research.
AFRIKAANSE OPSOMMING: OUTORITEIT EN INTERPRETASIE IN DIE BOEK JONA Die probleemstelling en hipotese van hierdie studie kry in hoofstuk een aandag. Die probleem het te doen met die verskeidenheid teologiese interpretasies van die Bybel. Die spesifieke navorsingsprobleem word met die bestaan van verskillende verklarings in die boek Jona wat gelees is as die Heilige Skrif, geidentifiseer. 'n Sekondere saak het met die rol van die outeur se bedoeling in 'n teologiese interpretasie te doen. Die hipotese wat die studie rig, se dat die verskillende maniere hoe vertolkers die bedoeling uit die boek Jona kry, teruggevoer kan word na die bestaan van verskeie modelle van skriftuurlike outoriteit. Dit gebeur omdat 'n enkele aspek van die teks as outoriter behandel word. Die bepaling van skriftuurlike outoriteit word in hoofstuk twee behandel. Die resultate van teoloe wat outoriteit as modelle beskrywe het word vergelyk en teenoorgestel. Die modelle is saamgestel tot 'n definisie van elke model van outoriteit om die teologiese interpretasies van sekere outeurs te ontleed. Die hoofbrandpunt van hierdie hoofstuk is die verskillende maniere waarop die Bybel as outoriter in die Kerk verskyn. Hoofstuk drie bestaan uit 'n ontleding van drie kommentare van die boek Jona wat vanuit die perspektief van 'n spesifieke model beskou kan word. Die manier waarop elke outeur Jona verstaan word geidentifiseer deur 'n oorweging van die eksegetiese argumente. Die enkele aspek van die teks wat bepaal hoe die teologiese boodskap verstaan is, word vervolg in die argument van die outeur. Die definisie van die spesifieke model wat die outeur blykbaar aanvaar, word daarna vergelyk met die interpretasie. In die slothoofstuk word 'n evaluering van die geldigheid van die sentrale hipotese opgeneem; verskeie slotopmerkings betreffende die rol van die outeur se voornemens in gesaghebbende verklaring; en die identifisering van velde vir verdere ondersoek.
Description
Thesis (MTh)--Stellenbosch University, 2000
Keywords
Bible. Jonah -- Criticism, interpretation, etc., Bible. Jonah -- Evidences, authority, etc., Dissertations -- Theology, Theses -- Theology, Dissertations -- Old and New Testament, Theses -- Old and New Testament
Citation