An integrated feedback and strategic management process for the SA Police Service in the Western Cape

Date
2000-12
Authors
Beukes, Isak
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The year 1999 was announced as the year of service delivery by the National Commissioner of Police, and the Police Plan for the RSA underwent a name change to the "policy priorities and objectives" in the same year. The Police Plan, consisting of policy priorities and objectives and internal focus areas, can be seen as the strategic plan of the South African Police Service. Such a strategic plan needs an implementation plan to put it into operation and ensure the involvement of every member in the Service. The prime objective of the South African Police Service is the establishment of a safe and secure environment in partnership with the community. The emphasis should therefore be on - • improving the quality and effectiveness of service to the community; • supporting the transformation process in South Africa in general and in the South African Police Service in particular; • instituting a new style of Community Policing and Management; and • establishing a process for efficient and effective policing. The above priorities consist of a number of objectives to put actions into operation in order to reach a desired outcome. These actions will be addressed at all managerial levels from top to lower levels through the integrated planning process. The South African Police Service in the Western Cape is divided into four policing areas at present, namely the Eastern Metropole, Western Metropole, Boland and Southern Cape. Each area consists of stations which are responsible to the Area, and each station must give feedback to the Area on its strategic management plan. The strategic management plan of the SAPS in the Western Cape can be seen as a combination of the Policing Priorities and Objectives for the province, the Service Delivery Improvement Programme (SDIP) and the Area Operational Plan. The main goal of this research project is to design an integrated Strategic Management model through which every Police Station in the Western Cape can provide feedback in the Strategic Management processes.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die jaar 1999 is tot die jaar van dienslewering deur die Nasionale Kommissaris van Polisie verklaar, en die Polisieplan vir die RSA het 'n naamverandering na die "beleidsprioriteite en doelwitte" in dieselfde jaar ondergaan. Die Polisieplan, wat bestaan uit beleidsprioriteite en doelwitte en interne fokusareas, kan as die strategiese plan van die Suid-Afrikaanse Polisiediens beskou word. So 'n strategiese plan benodig 'n implementeringsplan om dit in werking te stel en die betrokkenheid van alle lede van die Diens te verseker. Die hoofdoelwit van die Suid-Afrikaanse Polisiediens is om 'n veilige en beveiligde omgewing in 'n vennootskap met die gemeenskap te bewerkstellig. Daarom behoort die klem te val op - • verbetering van die kwaliteit en doeltreffendheid van die diens aan die gemeenskap; • ondersteuning van die transformasieproses in Suid-Afrika in die algemeen en in die Suid-Afrikaanse Polisiediens in die besonder; • die instelling van 'n nuwe styl van Gemeenskapspolisiëring en bestuur; en • die vestiging van 'n proses vir doelmatige en doeltreffende polisiëring. Bovermelde prioriteite bestaan uit 'n aantal doelwitte om aksies in werking te stel ten einde 'n beoogde resultaat te bereik. Hierdie aksies moet op alle bestuursvlakke vanaf topbestuur tot die laer vlakke deur die geïntegreerde beplanningsproses geloods word. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens in die Wes-Kaap is in vier polisiëringsareas opgedeel, naamlik die Oos-Metropool, Wes-Metropool, Boland en Suid-Kaap. Elke area bestaan uit stasies wat aan die Area verantwoordelik is, en elke stasie moet aan die Area terugvoer verskaf oor sy strategiese bestuursplan. Die strategiese bestuursplan van die SAPD in die Wes-Kaap kan beskou word as 'n kombinasie van die Polisiëringsprioriteite en Doelwitte vir die provinsie, die Dienslewering Verbeteringsprogram (DVP) en die Area Operasionele Plan. Die hoofdoel van hierdie navorsingsprojek is om 'n geïntegreerde strategiese bestuursmodel te ontwerp waardeur alle polisiestasies in die Wes-Kaap terugvoer kan gee in die Strategiese Bestuursprosesse.
Description
Thesis (MPA)--Stellenbosch University, 2000.
Keywords
Community policing -- South Africa -- Western Cape, Police administration -- South Africa -- Western Cape, Strategic planning -- South Africa -- Western Cape, Dissertations -- Public management and planning, Theses -- Public management and planning
Citation